مقاله با موضوع ساز و کارهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با مطالعه وضعیت آماری آنها قابل اثبات می باشد.

تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی می باشد که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده می باشد. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال 1391، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل 27.4، 28.6، 29.8، 31.0، 32.6، 33.9 درصد بوده می باشد.[1]

را برای آنان فراهم سازد.[2] پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود کوشش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده می باشد.[3]

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه

راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف طرفداری مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده می باشد اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً به آن اقدام نمی‌گردد.

عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری کردن زندگی هستند دیده می‌گردد که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی[1]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت 1392 بر مبنای سال پایه 100 = 1390»، (قابل دسترسی در: <http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nt_92-02.pdf>، تاریخ رجوع: 23/5/1392)، ص 3؛ همان، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1392 ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه 1390»، (قابل دسترسی در:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، استراتژی محافظه کارانه

<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-3_v2.pdf>، ص2)؛ همان، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر 1392»، (قابل دسترسی در:<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>، ص 2).

[2]ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، (فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387، صص 57 ـ 88)، ص 63.

[3]ـ احمد محمد‌پور و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، پاییز 1391، صص 319 ـ 352)، ص 319.