مقاله نظریه جامعه شناسی، عوامل استرس زا

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 2-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده

اویلین دووال[1] (1977) در کتاب خود کتاب تکامل خانواده ساخت مفهوم تکامل خانواده را ارایه نموده. به طور اختصار او از مراحل تکامل بشر بهره گیری نموده و آن را برای خانواده به عنوان یک واحد به کار برد. تأثیر مشکل زا در ارتباط با والدین سالمند و کمک به آنها بعضی اوقات سایر افراد پیر، در خانواده های گسترده می باشد. مراقبت فرزندان از والدین ناتوان، ممکن می باشد به فشارهای جسمی عاطفی و مالی برای افراد در سنین میان سالی منجر گردد. عوامل استرس زایی که توسط افراد سالمند تجربه می گردد شامل موارد زیر می باشد:

بین نسلی در انتهای زندگی نامعلوم می باشد (ریلی و ریلی[2]، 1986).کاهش میزان باروری و افزایش امید به زندگی به افزایش جمعیت سالمندانی منتهی شده می باشد که بایستی به وسیله تعداد کمتری از فرزندان (در نتیجه کاهش باروری) طرفداری شوند، فرزندان بزرگسالی که خواهر و برادر کمی دارند تا در مسئولیت های مراقبتی با آنها شریک شوند. چنانکه ساختار خانواده درحال انتقال از هرمی با تعداد زیاد در نسل جوان و تعداد کمی از نسل سالخورده به آن چیز که اصطلاحاً بنگستون (1993) “خانواده چند نسلی کم تعداد[3]“یعنی خانواده ای با چهار یا پنج نسل که تعداد اعضای درون هر نسل کم خواهد بود می باشد. اگر میزان های باروری در سطح موجود باقی بماند اعضای خانواده دسترسی کمی برای مراقبت کردن از سالمندان خواهند داشت و ارتباط فرزندی مبتنی بر پیوندهای احساسی خواهد بود تا حس وظیفه و تعهد(چرلین و فورستنبرگ[4]،1986). و همگان در ارتباط با بار مسئولیتی که برعهده گروه های سنی میانه قرار میگیرد نگران هستند. با این حال نتایج پژوهش بر قوت پیوندهای نسلی، تداوم تعهد فرزندان به والدین و فراوانی تماس بین نسل ها متکی می باشد. و افراد سالمند خانواده همچنان به عنوان منبع اجتماعی کردن، مراقبت کردن وحمایت های مالی برای نسل های جوان تر می باشند (برادی[5]،1981؛ جانسون[6]،1988؛ آوری[7]،1993). با این وجود اعضای خانواده ممکن می باشد به جای اینکه به طور مستقیم به وظایف مراقبت کردن خود اقدام کنند به مدیران موردی تغییر یافته باشند، به طور مثال با به خدمت گرفتن پرستار مسئله مراقبت از سالمندان را مدیریت کنند. و فرزندان تنها در زمان های نیاز به والدین سالمند خود کمک می کنند (سلزر[8]،1992). (به نقل از جانگ[9]،1999: 3-1)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله پایان نامه، مطالعه

[1] – Evelyn Duval

[2] – Riley & Riley

[3] – beanpole

[4] Cherlin & Furstenburge

[5] -Brody

[6] – Johnson

[7] – Avery

[8] – Seltzer

[9] – Jeng