دانلود پایان نامه دفاتر اسناد رسمی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 و طلاق، استنباط می گردد اسناد مذکور بدون حکم دادگاه، قدرت اجرایی داشته باشد و این قدرت اثبات کنندگی آن در اقدام حقوقی می باشد و قانون ثبت صریحاً اشاره به دو طرف معامله دارد و دو بند دیگر قانون مدنی شامل اسناد ادارۀ ثبت و مأمورین رسمی اقدام حقوقی نبوده بلکه اعلام واقعه حقوقی می باشد .

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی می باشد (ماده 1289 ق م)

 

برای این که نوشته ای سند رسمی محسوب گردد سه شرط لازم می باشد :

1) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه گردد.

2) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.

3) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد

 

1- مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست ؟

مأمور رسمی کسی می باشد که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده می باشد و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطۀ استخدامی مستقر شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست،3- رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند :

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت می باشد صادر گردد آیا نوشته دارای اعتبار می باشد ؟

هرگاه نوشته ای فاقد یکی از آن سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی به شمار می رود.