دانلود فایل پایان نامه روانشناسی قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

ری
جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد که بر اساس آمار به دست آمده مجموع این افراد 150 نفر است.
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونه گیری به کار برده شده در این پژوهش در دسترس است و تعداد آزمودنی های مورد مطالعه که بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران تعیین شده، 108 نفر است. بنابراین نمونه شامل دوگروه 54 نفری می‌باشد که گروه اول دربر گیرنده افرادی است که در رده ی سنی بین 20 تا 60 سال قرار دارند و از ابتدای امسال برای درمان به کلینیک های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه می‌کنند. و گروه دوم شامل افراد سالم و غیر مبتلا می‌باشند که در دسترس ما قرار دارند و از لحاظ سن، جنس، تحصیلات و ….. با افراد گروه اول شباهت های زیادی دارند .
3-5- ابزار پژوهش
در این پژوهش محقق ازچهار پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و ریدRAAS))، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر(CISS)،تاب‌آوری کونور و دیویدسونCD-RISC) )، پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره ی ناسازگار یانگ و همچنین فرم جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته استفاده کرده است.
3-5-1- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان
مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است. برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (6) تقسیم می کنیم. آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن،اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.
سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط ودر زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.
سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است.
سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است(کولینز و رید،1990).
3-5-1-1- ویژگی های روان‌سنجی
ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب68 ٪، 71 ٪،52 ٪ گزارش شده است.کولینز و رید (1990 ) نشان دادند که زیر مقیاس‌های نزدیک بودن (C)، وابستگیD)) و اضطراب (A) در فاصله ی زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از80 ٪ است، میزان قابلیت اعتماد بدست آمده بالا است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه‌ای با حجم 100 نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله‌ی زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس‌ها ((C) (D) (A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح 95 ٪ قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، زیر مقیاس A قابل اعتماد ترین(75 ٪ = r) است و در درجه بندی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (57 ٪ = r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (47 ٪ = r). از سوی دیگر با محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب A)) بیشترین قابلیت اعتماد (74 ٪ ) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد ( 28 ٪ ) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط ( 52 ٪ ) است که نتایج با بررسی از طریق بازآزمایی هماهنگ بوده است(کولینز و رید،1990).
اولین بخش پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سبکهای دلبستگی است است که شامل سه خرده مقیاس (نزدیکی، وابستگی و اضطرابی) میباشد و برای سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدهاست که نتایج آن به شرح جدول زیر میباشد.

جدول (3-1) آزمون آلفای کرونباخ بر روی متغیر سبکهای دلبستگی
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا کرونباخ
سبکهای دلبستگی
18
30٪

چنان که در جدول (3-1) مشاهده میکنیم ضریب آلفای به دست آمده برای سبکهای دلبستگی 30٪ بوده که این مقدار قابل قبول است.
3-5-2- پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی
در این تحقیق نیز جهت بررسی و جمع آوری اطلاعات پیرامون سبک های مقابله با فشار روانی از پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر استفاده شد. این آزمون یک ابزار اندازه گیری مداد و کاغذی خود گزارشی است که توسط دو دانشمند فوق در سال 1990 تهیه شده است. این آزمون در ایران برای اولین بار توسط اکبرزاده ترجمه، هنجاریابی و برای بررسی سبک های مقابله با فشار روانی در تهران در دهه71-63 بکار گرفته شده است.
این آزمون شامل 48 مقوله (عبارت) می‌باشد که پاسخ‌های هر مقوله به روش لیکرت از هیچ(1) تا خیلی زیاد(5) مشخص شده است. آزمون مقابله با فشار روانی همانطور که قبلاً اشاره شد، سه زمینه اصلی رفتارهای مقابله‌ای را در بر می‌گیرد که عبارتند از: مقابله مسأله‌مدارانه یا برخورد فعال با مسأله در جهت مدیریت و حل آن، مقابله هیجان‌مدارانه یا متمرکز بر پا سخ های هیجانی به مسأله و مقابله اجتنابی یا فرار ازمسأله که به دو شکل روی آوردن به اجتماع و فرد دیگر و با رو یآوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه بروز می کند. پرسشنامه مورد نظر دارای دو فرم بزرگسالان و نوجوانان می‌باشد که در این تحقیق از فرم بزرگسالان استفاده شده است.
کل سوالات آزمون بر مبنای سه نوع رفتار مقابله‌ای فوق به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف) 16 ماده یا عبارت رفتارهای مسأله‌مداری را می‌سنجد و با حرف مخففT نشان داده می‌شود.
ب) 16 ماده یا عبارت رفتارهای هیجان‌مداری را می‌سنجد و با حرف مخفف E نشان داده می‌شود.
ج) 16 ماده یا عبارت رفتارهای اجتنابی را می‌سنجد که با حرف مخفف A نشان داده می‌شود.
رفتارهای اجتنابی دارای دو خرده مقیاس می‌باشد که 8 عبارت، روی آوردن به کارها و فعالیت های دیگر را بررسی می‌کند که با حرف D مشخص می‌شوند و 8 عبارت دیگر، روی آوردن به اجتماع را بررسی می‌کند که با حرف S معین می‌شود (اندلر و پارکر،1990)
3-5-2-1- ویژگی های روان‌سنجی
پایایی: ضریب آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس اصلی آزمون (مقابله مسأله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی)، در نمونه‌های مختلف از جمله : نوجوانان، دانشجویان و بزرگسالان بالای 80 ٪ گزارش شده است (اندلر و پارکر، 1990 ).ضریب آلفای دو بعد زیر مقیاس مقابله اجتنابی (سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی) نیز در نمونه‌های یاد شده بین 72٪ تا 84 ٪ بوده است. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس‌ها در فاصله ی 6 هفته بین 51 ٪ تا 73 ٪ گزارش شده است. در ایران نیز شکری و همکاران (1384 ) ضریب آلفای زیر مقیاس مقابله مسأله‌مدار را 75٪، و زیر مقیاس مقابله هیجان‌مدار را 82 ٪ و زیر مقیاس مقابله اجتنابی را 73 ٪ گزارش کرده‌اند.
اعتبار : اعتبار سازه عبارات زیر مقیاس‌های آزمون از طریق محاسبه ی همبستگی هر یک از عبارات با کل عبارات زیر مقیاس مورد نظر اثبات شد. میزان همبستگی مشاهده شده بدین شرح است : مقابله مسأله‌مدار = 48 ٪، مقابله هیجان‌مدار=41 ٪، مقابله اجتنابی = 45 ٪ (اندلر و پارکر،1990).
دومین بخش پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبکهای مقابلهای است که در سه سبک مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار سنجیده شدهاست.
جدول (3-2) آزمون آلفای کرونباخ بر روی سبکهای مقابلهای و ابعاد آن
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا کرونباخ
سبکهای مقابلهای (کلی)
48
77٪
مقابله مسئله‌مدار
16
78٪
مقابله هیجان‌مدار
16
82٪
مقابله اجتناب‌مدار
16
76٪
با توجه به جدول (3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر سبکهای مقابلهای در کل که مقدار آن 77٪ است نشان دهنده این امر است که پایایی گویه های این متغیر در حد بالایی است. پایایی مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار نیز به طور جداگانه بیش از 7٪ شده و در حد بسیار خوبی است
3-5-3- مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون ( ٢٠٠3 )
این پرسش‌نامه را کونور و دیویدسون (٢٠٠3) با مرور منابع پژوهشی ١٩٩١-1979 در حوزه تاب‌آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی روان‌پزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه‌ کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسش‌نامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب‌آور از غیر تاب‌آور در گرووه‌های بالینی و غیر بالینی بوده، و می‌تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.پرسش‌نامه‌ی تاب‌آوری کونور و دیویدسون 25 عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملأ نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می‌شود.
طیف نمرات آزمون بین 0 تا 100 قرار دارد.نمرات بالاتر بیانگر تاب‌آوری بیشتر آزمودنی است(کونور و دیویدسون،2003).
3-5-3-1- ویژگی های روان‌سنجی
اعتبار خارجی: نمرات مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون با نمرات مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنادار و با نمرات مقیاس استرس ادراک شده ومقیاس آسیب‌پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند،که این نتایج حاکی از اعتبار همزمان این مقیاس است.
اعتبار افتراقی:نمرات پایایی خارجی: کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب‌آوری را 89٪ گزارش کرده‌اند.همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله‌ی 4 هفته‌ای87 ٪ بوده است.
پایایی ایرانی: این مقیاس در ایران توسط محمدی (1384) هنجاریابی شده است.وی برای تعیین پایایی مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و ضریب پایایی 89 ٪ گزارش کرده است.
مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون در هنگام شروع آزمایش و همچنین هنگام خاتمه با نمرات مقیاس تجربه ی جنسی آریزونا همبستگی معناداری نداشت. این مطلب حاکی از اعتبار افتراقی آزمون است.
اعتبار ایرانی: برای تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر عبارت با نمره کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل عامل بهره گرفته شد. محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به جز عبارت 3، ضریب‌های بین 41 ٪ تا 64 ٪ را نشان داد.سپس عبارات مقیاس به روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. پیش از استخراج عوامل بر پایه ی ماتریس همبستگی عبارات، دو شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت محاسبه شدند. مقدار KMO برابر 87 ٪ و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر28/5556 بود که هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند (کونور و دیویدسون،2003).
جدول (3-3) آزمون آلفای کرونباخ بر روی متغیر تاب‌آوری
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا کرونباخ
تاب‌آوری
25
90٪
پرسشنامه مورد استفاده دیگر مربوط به پرسشنامه تاب‌آوری بوده که با توجه به جدول (3-3) مشاهده میکنیم ضریب آلفای به دست آمده برای تاب‌آوری 90٪ بوده که این مقدار عالی است و سؤالات در حد عالی گویا بودهاند.
3-5-4-پرسشنامه طرح‌واره ناسازگار یانگ
پرسشنامه‌ی طرح‌واره‌ی یانگ(فرم کوتاه) یک پرسشنامه‌ی 75 سوالی است که برای سنجش 15 طرح‌واره‌ی شناختی اولیه، طراحی شده است. این طرح‌واره‌ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی‌اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی کفایتی،آسیب‌پذیری نسبت به ضرر، خود تحول نیافته و گرفتار، اطاعت، فداکاری، بازداری عاطفی، معیار های سر سختانه، استحقاق یا بزرگ منشی، خود کنترلی ناکافی و شکست.هر یک از 75 عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت 5 نقطه ای از”اصلأ در مورد من صدق نمی‌کند”تا”دقیقأ مرا توصیف می‌کند” نمره گذاری می‌شود. نمره ی فرد در هر طرح‌واره با جمع نمرات پنج سوال مربوط به آن طرح‌واره حاصل می‌شود که دامنه ی آن در هر طرح‌واره از 5 تا 25 است.نمره ی بالاتر نشان دهنده‌ی حضور پررنگ تر طرح‌واره ی ناکارآمد است.در این پرسشنامه از نمره ی کل هم می‌توان برای مقایسه استفاده کرد.به دیگر سخن آزمودنی های مورد سنجش را می‌توان هم در سطح هر طرح‌واره و هم در سطح نمره ی کل پرسشنامه با هم مقایسه کرد.این پرسشنامه توسط یانگ و برون( 1994)، طراحی شده است. فرم اولیه 205 آیتم بود. فرم کوتاه این پرسشنامه در سال 1998 طراحی شد(عباسیان و فاتحی زاده،1382).
پایایی: در مطالعه‌ی ولبرن و همکاران(2002)،کلیه ی خرده مقیاس‌های 15 گانه فرم کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌ها از همسانی درونی کافی تا بسیار خوبی برخوردار بودند.آلفای کرونباخ کلیه ی طرح‌واره‌ها از(76 ٪ تا 93٪ )، محاسبه شد. نالی (1978 )، ضریب آلفای بالای 70٪ را خوب محسوب می‌کند.
در مطالعه‌ی عباسیان و فاتحی زاده(1382 ِ)، که به منظور اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌های شناحتی روی دانشجویان اصفهان انجام گرفت،پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ 94٪ محاسبه شد.همچنین در این تحقیق پایایی فرم کوتاه پرسشنامه به روش بازآزمایی64 ٪ محاسبه گردید.آزمون t عدم تفاوت میانگین نمرات دو جنس را نشان داد.روایی: در مطالعه ی ولبرن و همکاران(2002)، نتایج تحلیل عاملی از ساختار درونی پرسشنامه قویأحمایت می‌کند.در مطالعه ی ولبرن رابطه خرده مقیاس‌های پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره با علایم اضطراب، افسردگی و پارانویا سنجیده شد که نتایج از روایی ساختاری پرسشنامه حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که طرح‌واره‌های شناختی با علایم آسیب شناختی ویژه مرتبط هستند.بارون اف هم همسانی درونی و تحلیل عاملی این پرسشنامه را در کره و استرالیا مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که 13 طرح‌واره از 16 طرح‌واره دارای نمرات خوبی بودند.
صدوقی و همکاران (1387)، خصوصیات روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی یانگ را باحجم نمونه ی 370 نفر بررسی کردند.آن‌ها به این نتیجه رسیدند که هر15 طرح‌واره‌ی یانگ در ایران دارای ثبات خوبی می‌باشند. در این تحقیق ثبات درونی برای هفده عامل به وسیله‌ی ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 62 ٪ تا90٪ بدست آمد. آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی 94 ٪ بود(عباسیان و فاتحی زاده،1382).
این بخش پرسشنامه مربوط به سؤلات طرح وارههای ناسازگار است که نتایج آن در ذیل آمده :

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع شرکت در انتخابات

جدول (3-4) آزمون آلفای کرونباخ بر روی متغیر طرح وارههای ناسازگار
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا کرونباخ
طرح وارههای ناسازگار
75
96٪

همان‌طور که در جدول(3-4) مشاهده میکنیم ضریب آلفای به دست آمده برای طرح‌واره‌های ناسازگار 96% بوده که این مقدار عالی است و سؤالات در حد عالی گویا بودهاند.
3-6- روش اجرای آزمون
به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، پس از مصاحبه انفرادی با مبتلایان به سوء مصرف مواد که برای درمان به کلینیک های در نظر گرفته شده مراجعه کرده بودند و ارائه توضیحاتی در مورد هدف پژوهش، ضرورت همکاری صادقانه در پاسخگویی به سوالات و دادن اطمینان به افراد در مورد محرمانه ماندن اطلاعات بیان شده از سوی آنها و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی به تکمیل پرسشنامه های سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری و همچنین فرم جمعیت شناختی پرداختند، روش اجرا در گروه غیرمبتلا نیز به همین منوال نیز انجام گرفت.
3-7- روش تحلیل اطلاعات
در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 18 SPSSاستفاده شده است. همچنین ب

دیدگاهتان را بنویسید