دانلود مقاله با موضوع شرکت در انتخابات-خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

داریم.
کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
3)اداره کشوردست گروهی صاحب قدرت و ثروت است ودر این میان کار چندانی از ما ساخته نیست.
کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
4)مردم عادی روستا هم می توانند بر تصمیمات دولت تاثیر بگذارند.
کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
وهمچنین برای متغیرهای دیگر هم همین طور عمل می کنیم و می توانیم به صورت زیر،شاخص سازی و معرف سازی کنیم.
1)مشارکت سیاسی:به صورت مستقیم و غیر مستقیم از فرد مورد نظر میزان تمایل به مشارکت سیاسی را می سنجیم.
2)خانواده
الف)وضعیت درآمدی خانواده،
ب)درجه مذهبی بودن خانواده و فرد:
-شرکت در نماز جماعت
-شرکت در ادعیه هفتگی
-شرکت در جلسات بسیج روستا
-شرکت در طرح ها و برنامه های کمک به محرومین
3)تحصیلات فرد:
-سیکل به پایین
-دیپلم
-فوق دیپلم
-لیسانس
-لیسانس به بالا
4)شغل فرد: -دولتی
-آزاد
-بیکار
-خانه دار
-سایر
5)رسانه های گروهی(وسایل ارتباط جمعی):
-تلویزیون
-ماهواره
-رادیو
-اینترنت
6)ارتباط با شهر:که مستقیم می شود سوال کرد.
7)کاهش وابستگی روانی به دولت:
-شخصیتهای مذهبی وسیاسی (امام جمعه،رئیس جمهور)
-به ادارات دولتی و نهادهای آن،
-به رهبری به عنوان شخصیتی بانفوذ وتاثیرگذار
8)احساس با قدرت بودن:مستقیم و غیر مستقیم می توان برای آن سوال کرد.
9)اعتماد:
-به دولت وماموران آن،
-به شخصیت های مذهبی جامعه(رهبری،مراجع تقلید،روحانی محل،امام جمعه)
-به اعضای شورای روستا،
(این متغیر رابطه نزدیکی با متغیر وابستگی روانی دارد).
-معرفی روستای مورد نظر:
روستای اسفندیار دراستان یزد،شهرستان طبس،بخش دیهوک،دهستان کویر قرار گرفته است.فاصله از مرکز استان:520کیلومتر ودر135کیلومتری وجنوب شرقی شهرستان طبس قرار دارد.فاصله ی این روستا از مرکزبخش 50کیلومتر است.این روستا نیز درغرب استان خراسان جنوبی ودر فاصله ی 190کیلومتری مرکز این استان(بیرجند)قرار دارد.و مردم این روستا برام انجام کارهایشان، به دلیل نزدیکی به این شهرمی روند.به دو دلیل اسم اسفندیار را برای آن گذاشته اند،1)اینکه در این منطقه اسپند فراوان بوده است و به همین دلیل آنرا دیار اسپند یا(اسپندیار)می گفتند و بعدا به اسفندیارتغییرشکل و اسم داده است.2)اینکه چون از گذشته های دور مردم این روستا قوی هیکل و تنومند بوده اند،نیای آنها را به اسفندیار ربط می دهند که به اسفندیار معروف شده است.چون درنزدیکی همین روستا مکان هایی با نام چاه رستم ودیک رستم وجود دارد(که این وجه تسمیه تا حدی دور از واقعیت است). این روستا به دلیل پیشینه مذهبی وفرهنگی قوی ای که دارد درشهرستان وحتی استان زبانزداست،که این پیشینه واراده ی زیاد باعث شده که با تحمل سختی های فراوان درجات علمی وحوزوی را به خوبی طی کنند.فاصله این روستا تا جاده ترانزیتی بندرعباس-مشهد 10کیلومتر است(در ضمیمه پایان نامه موقعیت جغرافیایی آن در روی نقشه مشخص شده است).
جمعیت این روستا براساس آخرین سرشماری(اردیبهشت 90)خانه بهداشت روستا،1249 نفر(642مرد، 607زن)است.افراد زیر15 سال این روستا353نفر یعنی حدود28%جمعیت کل است.جمعیت15تا65 سال(جمعیت فعال)این روستا824نفر یعنی66%جمعیت کل،و افرا65سال به بالا72نفر یعنی6%جمعیت کل را تشکیل می دهند. این روستا344خانواردارد.در این روستا به دلیل اینکه زمینه شغلی فراهم نیست اغلب تحصیل کرده های آن به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند.تعداددانشجویان وتحصیلات دانشگاهی این روستا200، و تعداد روحانی آن46نفراست که فقط دو روحانی آن در روستا زندگی می کنند و باقی مهاجرت کرده اند.تعداد آموزشگاه آن 4عدد(دوابتدایی و دو راهنمایی)است،و35 معلم دارد.سطح اقتصادی و معیشتی این روستا به گفته کارشناسان بهزیستی و کمیته امداد نسبت به سایرروستاهای بخش بهتر است.
مددجویان کمیته امداد67 خانوار است(حدود151نفر)که 10 نفر آنها زیر15سال دارند.سطح محرومیت این روستا از نظر وضعیت معیشت در حد متوسط است واز نظر شکل ظاهری مسکن ضعیف،ولی پس انداز شخصی آنها خوب است.مددجویان بهزیستی 25خانوار،حدود55نفر که 15نفرآنها زیر 15 سال دارند.بالاترین مشارکت های مردمی در دادن صدقه،زکات،خمس،و کارهای مذهبی و دینی دارند وبه یک روستای حزب اللهی شهرت دارد.
-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات:
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و حوزه مورد مطالعه،روش تحقیق ما پیمایشی است و تکنیک جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه است ودر قالب طیف ها و سوالاتی که داریم،به دنبال سنجش عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم روستای اسفندیاربودیم.این پرسش نامه بین نمونه مورد نظر توزیع شد تا نوع نگرش ونظرات آنها سنجیده شود ودر مواردی که افرادمورد نظرسواد خواندن و نوشتن نداشته اند به صورت حضوری از آنها سوال شد.
-جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری ما تمام افرادبالای15سال روستای اسفندیاراست(یعنی کسانیکه می تواننددرانتخابات مختلف از جمله شورای اسلامی روستایی شرکت کنند).تعداد این افراد بر طبق آخرین آمار این روستا 896نفراست(تعداد463مرد و433زن).این افراد 73/71%جمعیت کل(1249نفر)را تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه از میان جامعه 896نفری خود،،ابتدا تعداد زنان ومردان رامشخص کردیم.زنان به 433نفر ومردان 463نفر بودند وبعد آنها را براساس گروه سنی جدا کردیم ومتناسب باتعداد افرادی که در هر رده ی سنی قرار دارند،نمونه ی خوددر آن رده مشخص کردیم.کل نمونه ی ما100نفر شدند که 51نفر نمونه مرد و49نفر نمونه ی زن بودند، وما برای آن افرادی که سواد خواندن ونوشتن نداشتند خود به صورت حضوری سؤالات را پرسیدم.همچنین برای اینکه بفهمیم فردی که قرار است با اومصاحبه شود کیست؟به خانه ی بهداشت روستا رفته ولیست تمام افرادی که در آن رده ی سنی مورد نظر قرار داشتند مشخص کردیم واز میان آنها تعداد نمونه ی موردنظر رابه طور تصادفی انتخاب کردیم وبعد از آنکه نشانی آنها واسم آنها را پیدا کردیم به سراغشان رفتیم در نتیجه نمونه ی ما متناسب با هر گروه سنی وجنسیت بود و روش انتخاب فردی که قرار بود از او پرسیده شود به صورت تصادفی بود(لازم به توضیح است برای انتخاب نمونه از فرمول خاصی استفاده نکردیم و روش انتخاب نمونه غیر احتمالی بود).
جدول (1-3) تعداد نمونه بر حسب جنسیت وگروه سنی
——
تعداد نمونه در هر گروه سنی به نسبت جامعه(نفر)
تعداد افراد در هر رده ی سنی(نفر)
رده ی سنی
جنسیت
48%کل جامعه را تشکیل می دهند
13
115
24-15
زنان
12
109
34-25
9
78
44-35
8
72
54-45
3
27
55-64
4
32
بزرگترمساوی85-65
49
433
——–
جمع
52%کل جامعه را تشکیل می دهند
19
170
24-15
مردان
11
99
34-25
6
54
44-35
7
64
54-45
4
36
64-55
4
40
65تابزرگتر مساوی85سال
51
463
——–
جمع
100%
100
896
——–
جمع کل
-روش تجزیه و تحلیل:
پس از جمع آوری اطلاعات،داده های مربوطه،طبقه بندی شده و کدگذاری لازم جهت استفاده از آن در کامپیوتر انجام گردیده است و با بهره گرفتن از برنامهSPSS و با توجه به سطح سنجش متغیرها،آزمونهای مربوطه شناسایی شده و تجزیه وتحلیل آماری صورت گرفته است. از آنجا که روش نمونه گیری ما غیراحتمالی بوده است،به همین دلیل از آزمون های ناپارامتریک(مثل:خی دو،کندال،گاما،کرامر) برای تجزیه و تحلیل داده های خود استفاده کردیم.
-روایی و اعتبار پرسش ها و سوالات پرسش نامه:
برای اینکه بفهمیم چه قدر سوالات پرسش نامه از اعتبار(validity)برخوردار است،پرسش نامه را پیش متخصصین و اساتید این رشته بردیم،تا هم مناسب بودن سوال ها مطمئن شویم و هم بتوانیم اعتبار صوری سوالات را بسنجیم.و همچنین از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده کردیم و پایلوت بر روی 20نمونه انجام شده و پرسش نامه بعد از پایلوت ونتایج آزمون کرونباخ اصلاح شده است.
جدول(2-3)سنجش پایایی
نام شاخص
مقدار آلفای کرونباخ
مشارکت سیاسی
0.76
استفاده از رسانه های جمعی
0.76
وابستگی روانی به دولت
0.76
احساس تأثیرگذاری
0.80
اعتماد
0.86
همان طور که در جدول فوق ملاحظه میشود تمامی ضرایب آلفا بالای 70/0 میباشد که نشان میدهد شاخصهای تحقیق از پایایی بالایی برخوردارند.
فصل چهارم:
یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
جدول(1-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
15 تا 29 سال
37
37.0
30 تا 49 سال
46
46.0
50 سال و بالاتر
17
17.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،37 نفر معادل 37 درصد بین15 تا29 ساله هستند ، 46 نفر معادل 46 درصد بین 30 تا 49 ساله و17 نفر معادل 17 درصد بالای 50 سال هستند. میانگین سن پاسخگویان 3/37 و انحراف معیار 8/16 میباشد.
جدول(2-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
متاهل
72
72.0
مجرد
28
28.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،72 نفر معادل 72 درصد متأهل هستند و28 نفر معادل 28 درصد مجرد هستند. جدول(3-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب بعد خانوار
بعد خانوار
فراوانی
درصد فراوانی
2 نفر و کمتر
13
13.0
سه و چهار
50
50.0
پنج و شش
32
32.0
بیش از 6
5
5.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو، تعداد 13 نفر معادل 13 درصد در خانواده دو نفره و کمتر از آن زندگی میکنند. 50 نفر معادل 50 درصد در خانواده 3 و 4 نفره ، 32 نفر معادل 32 درصد در خانواده 5 و 6 نفره و 5 نفر معادل 5 درصد نیز در خانواده بیشتر از 6 نفر زندگی میکنند، میانگین بعد خانوار 4 و انحراف معیار 5/1 میباشد.
جدول(4-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده
درآمد خانواده
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 300
33
33.0
301 تا 600
63
63.0
601 تا 900
3
3.0
بیش از 900
1
1.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو ، 33 نفر معادل33 درصد درآمد ماهیانه 300 هزار تومان و کمتر دارند، 63 نفر معادل 63 درصد درآمد ماهیانه 300هزار تومان تا 600 هزار تومان و 3 نفر معادل 3 درصد درآمد ماهیانه 600هزار تومان تا 900 هزار تومان و1 نفر درآمد ماهیانه بیش از900 تومان در ماه دارند. میانگین میزان درآمد ماهیانه خانواده برابر با 5/394 هزار تومان و انحراف معیار برابر با 7/158 میباشد.
جدول(5-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب رضایت از وضعیت اقتصادی خانواده اشان
رضایت از وضعیت اقتصادی خانواده
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
5
5.0
کم
32
32.0
متوسط
48
48.0
زیاد
15
15.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،5 نفر معادل 5 درصد ازوضعیت اقتصادی خود خیلی کم راضی هستند. 32 نفر معادل 32 درصد ازوضعیت اقتصادی خود کم ، 48 نفر معادل 48 درصد متوسط ، 15 نفر معادل 15 درصد زیاد رضایت دارند.
جدول(6-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی خانواده
طبقه اجتماعی خانواده
فراوانی
درصد فراوانی
پایین
29
29.0
متوسط
64
64.0
بالا
7
7.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،29 نفر معادل 29 درصد خانواده خود را متعلق به طبقه اجتماعی پایین میدانند. 64 نفر معادل 64 درصد خانواده خود را متعلق به طبقه متوسط و7 نفر معادل 7 درصد خانواده خود را متعلق به طبقه اجتماعی بالا میدانند.
جدول(7-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات فرد
فراوانی
درصد فراوانی
بی سواد
12
12.0
سیکل به پایین
51
51.0
دیپلم
24
24.0
فوق دیپلم
8
8.0
لیسانس
4
4.0
لیسانس به بالا
1
1.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،12 نفر معادل 12 درصد بیسواد، 52 نفر معادل 52 درصد سیکل به پایین ، 24 نفر معادل24 درصد دیپلم ، 8 نفر معادل 8 درصد فوق دیپلم، 4نفر معادل 4 درصدلیسانس ،1 نفر معادل1 درصد فوق لیسانس وبالاتر هستند.
جدول(8-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی
وضعیت شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
کارمند دولت
6
6.0
آزاد
15
15.0
بیکار
14
14.0
محصل
13
13.0
خانه دار
41
41.0
سایر
11
11.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو، 6نفر معادل 6 درصد کارمند دولت هستند ، 15 نفر معادل 15 درصد دارای شغل آزاد ، 14 نفر معادل14 درصد بیکار ، 13 نفر معادل 13 درصد محصل، 41نفر معادل 41 درصد خانه دار و11 نفر معادل11 درصد سایر هستند.
جدول(9-4)توزیع پاسخگویان بر حسب شرکت در انتخابات
شرکت در انتخابات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع وسایل ارتباط جمعی

خیر
بله
تعداد
%
تعداد
%
انتخابات ریاست جمهوری
27
27.0%
73
73.0%
انتخابات مجلس
52
52.0%
48
48.0%
انتخابات خبرگان
59
59.0%
41
41.0%
انتخابات شورا
35
35.0%
65
65.0%
73 درصد از پاسخگویان در انتخابات ریاست جمهوری، 48 درصد در انتخابات مجلس، 41 درصد در انتخابات خبرگان و 65 درصد در انتخابات شورا شرکت کردهاند.
جدول(10-4)توزیع پاسخگویان بر حسب مشارکت سیاسی
گویه های مربوط به مشارکت سیاسی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
تعداد
%
تشویق یا منع دیگران
13
13.0%
32
32.0%
27
27.0%
21
21.0%
7
7.0%
کسی که به سن قانونی رسید باید در انتخابات شرکت کتد
5
5.0%
14
14.0%
23
23.0%
42
42.0%
16
16.0%
بحث در مورد عملکرد شورا
23
23.0%
32
32.0%
25
25.0%
16
16.0%
4
4.0%
شرکت در انتخابات مهم تر از کار شخصی
8
8.0%
13
13.0%
22
22.0%
45
45.0%
12
12.0%
پیگیری اخبار سیاسی
10
10.0%
17
17.0%
27
27.0%
30
30.0%
16
16.0%
اگر صندوق رآی جای دیگری بود نیز شرکت می کردم
9
9.0%
26
26.0%
23
23.0%
33
33.0%
9
9.0%
جدول(11-4)توزیع فراوانی مطلق و در صدی پاسخگویان بر حسب مراجعه به اعضای شورای روستا
مراجعه به اعضای شورای روستا
فراوانی
درصد فراوانی
مراجعه نمیکنم
56
56.0
یکبار در هفته
28
28.0
دوبار در هفته
9
9.0
سه بار در هفته
6
6.0
چهار بار در هفته
1
1.0
جمع
100
100.0
از مجموع 100 نفر پاسخگو،56 نفر معادل 56 درصد برای حل مشکل به اعضای شورا مراجعه نمی کنند. 28 نفر معادل 28 درصد یکبار در هفته برای حل مشکل به اعضای شورا مراجعه می کنند ، 9

پاسخی بگذارید