دانلود مقاله با موضوع شرکت در انتخابات

دانلود پایان نامه

که هست اداره کند،بلکه با تکیه بر قوه ابتکار و ایمان جسورانه اش(روحیه بالای ریسک پذیری)نسبت به آینده پیوسته به بازسازی و نوسازی منابع سودآور می پردازد(همان:4-223).
به عقیده شومپیتر،کارگزاران اقتصادی دردنیای نوین نه به صورت منفرد وپراکنده بلکه همانند«زنبوران یک کندو»در دسته ها ظاهر می شوند.به ظهور رسیدن یک یا چند کارفرما ظهور کارفرماهای دیگر را موجب می شود.هر چند آغاز کار مواجه با مشکلات و مقاومت هایی است واین خود جریانی می شود که به دنبال خود رشد وتوسعه اقتصادی دارد.به تعبیر شومپیترنخستین مبتکران تاثیرخود را بسی بیشتراز شعاع عمل خویشتن گسترش می دهند واقتصاد بیش از پیش و با سرعتی بیشتر وارد یک جریان نوسازی می شود که این امر اصل و اساس دوره رونق و اوج گیری است(همان:224).
ب)پیشرفت روش های فنی تولید:
به نظر شومپیتر تحول دانش فنی هسته مرکزی رشد اقتصادی است.به نظر او افزایش بطئی و مستمر وسایل تولید و پس انداز ملی در طی زمان،بدون تردید یکی از عوامل مهم توجیه تاریخ اقتصادی در طی قرن هاست.اما این عامل تحت الشعاع این حقیقت قرار دارد که پیشرفت اقتصادی،بیشتر مرهون اتخاذ روش های جدید برای بهره برداری از منابع موجود و ساختن چیزهای جدید است و ربطی به کم یا زیاد شدن وسایل تولید و پس انداز ندارد.بنابراین شومپیتر به ابداعات و اختراعات توسعه ای که دانش فنی بر اثر آنها پیدا می شود توجه زیادی کرده است.او بین ابداع و اختراع تفاوت قایل است.چون اختراع را عبارت از کشف تکنیک جدید و ابداع را به کار گرفتن اختراع در فرآیند تولید می داند.اختراع را کار مخترعان و ابداع را وظیفه کارفرمایان می داند.البته این نظر که پیشرفت های فنی یکی از عوامل مستقل تولید و تامین کننده رشد و توسعه اقتصادی است،از سوی بعضی از اقتصاددانان مانند کالدور(Kaldor)رد شده است.کالدور معتقد است که پیشرفت های فنی به طور مستقل در جریان رشد و توسعه اثر نمی گذارد،بلکه خواه نا خواه در عامل سرمایه منعکس می شود.همچنین پیشرفت روش فنی تولید،بدون داشتن نیروی کار تعلیم دیده برای اجرای آن اثر چندانی نخواهد داشت(همان:225).
ج)فضا و جو اجتماعی:
مقصود شومپیتر از این مفهوم شرایط اجتماعی،سیاسی و روانی است که کارفرما ها باید در آن شرایط نقش خود را ایفا کنند.این کارگزاران اقتصادی باید در این فضا اصول و عقاید اجتماعی تصویر و درک درستی داشته باشند تا بتوانند به شیوه مطلوبی اقدامات خود را انجام دهند.در ضمن در تغییر قوانین اجتماعی باید سود و زیان دستگاه های اقتصادی را در نظر داشت.به نظر شومپیتر یکی از راه های مشخص کردن وضعیت فضا و جواجتماعی چگونگی توزیع درآمدهاست.به نظر او پاره ای از قوانین که موجب توزیع نا مناسب درآمدها و کاهش سود می شود،بر روحیه کارفرمایی در جهت منفی و دلسردی آنها تاثیرگذار خواهد بود(همان:6-225).پس از نظر شومپیتر کارفرمایا فردی که کاری راانجام می دهد،باید خلاق،پرتلاش،نوآور،مدرن،مشارکت پذیر،مسئولیت پذیر،ریسک پذیر باشد و همچنین بتواند دیگران را در یک کار درگیر کند و باعث فعالیت و حرکت آنها شود.چنین افرادی چون قدرت مالی دارند(البته شومپیترقدرت مالی را چندان تاکید نمی کند) ودر یک محیط کوچک مثل روستای کم جمعیت به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی آنها در دید مردم است، پایگاه مردمی بالاترو نفوذ بیشتری دارند؛می توانند روستاییان را در یک کار تشویق و یا از آن منع کنند و یا با توانایی های خود مردم را به طرف خود جذب کنند،مثلا روستاییان را تشویق به شرکت در انتخابات شوراهای روستایی کنند و حتی خود جزء اعضای این شورا باشند.
پس به نظر شومپیتر این وضعیت اقتصادی است(البته تا حدی روانی)که میتواند زمینه را برای فعال بودن و شرکت کردن در امور مختلف ایجاد کند.فرد کارفرما،مبتکر و خلاق در محیط روستا،می تواند فردی با نفوذ در این محیط باشد و در تصمیمات مسئولین روستا و حتی اعضای شورا و مردم تاثیر بگذارد.عوامل و متغیرهای نوسازی اقتصادی و یا مشارکت(سیاسی)از نظر شومپیتر عبارتند از:
– داشتن ذهنیت خلاق،مبتکر و نوآور،
– داشتن بنیه اقتصادی تا حدی قوی،
– قدرت ریسک پذیری و مسئولیت پذیری و انتقادپذیری و انتقاد کردن،
4)نوسازی سیاسی(حوزه سیاسی مشارکت):
درزمینه نوسازی سیاسی صاحبنظران گوناگونی بحث کرده اندوحتی تحت عنوان توسعه سیاسی،مشارکت سیاسی نیز صحبت های زیادیشده است.ازمهمترین صاحبنظران نوسازی سیاسی(حوزه سیاسی مشارکت) لوسین پای،هانتینگتون و ارگانسکی هستند که ما لوسین پای را برای چارچوب نظری(حوزه سیاسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان)انتخاب کرده ایم که به طور خلاصه نظر ایشان بیان می شود.ضمنا به این نکته باید اشاره کرد اگر چه پای مشخصا روی جامعه روستایی مطالعه نکرده است اما می توان متغیرهای نظریه او را برای موضوع خود مورد استفاده قرار دهیم.
-لوسین پای:
پای نوسازی سیاسی را تحت عنوان توسعه سیاسی وعبوراز بحران ها بیان می کند وشاخص های توسعه سیاسی را بیان می کند.از نظر پای نوسازی سیاسی با شاخص های زیر مشخص می شود:
-بسیج عمومی و مشارکت(ایجاد نظام های چند حزبی)،
-توان مندسازی و افزایش قدرت سیاسی مردم(از طریق شرکت در رقابت های انتخاباتی مختلف)،
-توسعه اقتصادی-اداری،
-استقرار دموکراسی،
-تغییر و تحول منظم و با ثبات(همان:51).
از نظر پای زمانی می توانیم بگوییم در یک جامعه نوسازی سیاسی صورت گرفته است که زمینه های ساختاری و پایه ای دموکراسی، قدرتمندسازی سیاسی مردم، ثبات در تصمیمات و قوانین سیاسی و ضمانت های اجرایی سیاسی و همچنین ارتباطات سیاسی، به خوبی صورت گرفته باشند. در جایی دیگر ارتباطات و رسانه های ارتباطی قوی که نقش آگاهی دهنده را دارند به عنوان شاخص توسعه و نوسازی سیاسی دانسته است. برطبق نظر لوسین پای در کل یک جامعه و ساختار آن ابتدا باید نوسازی سیاسی و متغیرهای آن عملی شده باشد که بتوان گفت در محیط روستا نیز این متغیرها عملی شده است. یعنی اگر در شهر و در ساختار نظام، کانالهای نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات کلان و اساسی نظام حاکم طرح ریزی نشده باشد امکان پذیر نیست که این عمل در محیط روستا ایجاد شود. سطح تحلیل پای در سطح کلان و ساختاری است.براین اساس می توان نتیجه گرفت که شرکت در انتخابات شوراهای روستایی و خود تشکیل شوراها یک نمونه از زمینه های تصمیم گیری، نظارت بر تصمیم گیری و اجرای تصمیم گیری در روند برنامه ها و سیاست های نظام حاکم است و نمونه ای از توانمندی و قدرتمند سازی سیاسی مردم روستایی است.
جدول(2-2) خلاصه نظریه استفاده شده در چارچوب نظری
نام نظریه
حوزه آن
نظریه پردازان مهم آن
سطح بررسی و تحلیل
متغیرهای کلیدی و عوامل نوسازی کننده و مشارکت دهنده
نوسازی
اجتماعی
پارسنز
کلان و تا حدی میانه
طبقه ومنزلت فرد(تحصیلات،شغل،خانواده)(که همه اینها تحت تأثیر ساختار حاکم است).
نوسازی
روانی- فرهنگی
لرنر،راجرز
میانی و تا حدی فردی
رسانه های گروهی، سواد آموزی و ارتقای سطح تحصیلات، شهرنشینی، همدلی، اعتماد(در روابط شخصی،به دولت)آینده نگری، کاهش وابستگی به دولت
نوسازی
اقتصادی
شومپیتر
فردی و تاحدی کلان و میانه
روحیه کارفرمایی(خلاق،مبتکر،مسئولیت پذیری، نوآور)،پیشرفت روش های فنی تولید، فضا و جو اجتماعی برای پیشرفت و فعال و نوآوردن بودن.
نوسازی
سیاسی
لوسین پای
کلان
توانمندسازی و افزایش قدرت سیاسی مردم، استقرار دموکراسی بسیج عمومی، توسعه اقتصادی-سیاسی، ثبات سیاسی
جدول (3-2)متغیرها
نام متغیر
چه عاملی را می سنجد
از کدام نظریه استنتاج شده است
نام نظریه پرداز
خانواده
اجتماعی
نظریه قشربندی و نوسازی اجتماعی
پارسنز
تحصیلات
اجتماعی
نظریه قشربندی و نوسازی اجتماعی
پارسنز
شغل
اجتماعی
نظریه قشربندی و نوسازی اجتماعی
پارسنز
رسانه های گروهی
فرهنگی
نظریه نوسازی فرهنگی
لرنر،راجرز
ارتباط با شهر
فرهنگی
نظریه نوسازی فرهنگی
لرنر،راجرز
وابستگی روانی به دولت
فرهنگی
نظریه نوسازی فرهنگی
لرنر،راجرز
احساس با قدرت بودن
سیاسی
نظریه نوسازی سیاسی
لوسین پای
اعتماد(به دولت،شورا)
فرهنگی
نظریه نوسازی فرهنگی
لرنر،راجرز
همان طور که در جدول فوق مشخص شده ما هشت متغیر داریم که آنها را از درون چارچوب نظری خود بیرون کشیدیم.از درون این متغیرها نیز هشت فرضیه طرح کریم،که در فصل بعد آمده است.
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه:
مفاهیم علوم اجتماعی به گونه ای است که گاهی اوقات نیاز به توضیح بیشتر برای مشخص شدن آن مفهوم است. در این فصل ما ابتدا فرضیه های خود را که از مدل علی خود بیرون کشیده ایم را مطرح می کنیم و بعد متغیرهایی که نیاز به توضیح دارند تا بتوان آن ها را برای گویه سازی آماده کرد تعریف می کنیم. همچنین روستای مورد نظر را معرفی می کنیم و در مورد روش و تکنیک تحقیق و تجزیه و تحلیلی داده ها توضیح خواهیم داد.
-فرضیه ها:
الف) فرضیه های اصلی:
ـ به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه های گروهی و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ به نظر می رسد بین اعتماد (به دولت، شوراها و اعضای آن) و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ به نظر می رسد بین احساس باقدرت بودن(تأثیرگذار بودن) و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ب) فرضیه های جزئی:
ـ به نظر می رسد بین نوع خانواده و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ به نظر می رسد بین میزان تحصیلات افراد و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ به نظر می رسد بین نوع شغل (رسمی، دولتی و غیردولتی) و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ به نظر می رسد بین ارتباط شهرو مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ به نظر می رسد بین کاهش وابستگی روانی به دولت (نگرش پدرمآبانه یا آقابالاسری به دولت) و مشارکت سیاسی روستاییان(شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) رابطه وجود دارد.
ـ تعریف مفاهیم و متغیرها:
در این جا ما آن دسته از متغیرهایی که نیاز به تعریف دارند و تعریف آن ها تا حدی مبهم است را از نظر مفهومی و نظری و عملی تعریف می کنیم.
الف) تعریف نظری:
1)متغیر وابسته:
ـ مشارکت سیاسی:
در فصل سوم این مفهوم را به خوبی توضیح دادیم و در اینجا ما دوباره یک تعریف که گویاتر است را می آوریم. مشارکت سیاسی به معنی فعالیت شهروندان به منظور تأثیر نهادن بر فرایند تصمیم گیری دولت است. اشکال آن عبارتند از: فعالیت در انتخابات، اعمال نفوذ(قدرت داشتن)، فعالیت سازمانی و عضویت در گروه ها و نفوذ احزاب، ایجاد رابطه ی فردی با مقامات قدرتمند، خشونت و استفاده از زور برای تأثیر گذاشتن بر تصمیمات دولت(هانتینگتن،1370: 17).
به طور کلی ما می توانیم آنرا به دو دسته مشارکت سیاسی رسمی و غیر رسمی تقسیم کنیم اما در پایان نامه خود ما از تقسیم بندی جلوگیری کرده ایم و مشارکت سیاسی رسمی (شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) را بررسی می کنیم.طبق تعریف فوق شرکت در انتخابات(شورای روستایی) یکی از نشانه های مشارکت سیاسی است و ما نیز روی همین بعد تأکید کرده ایم و آنرا بررسی می کنیم.
2)متغیرهای مستقل:
ـ احساس باقدرت بودن( تأثیرگذار بودن):
مفهوم بی قدرتی(یا در مقابل آن با قدرت بودن)به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده از خود بیگانگی در تحقیقات سایمن، لوین مورد استفاده قرار گرفته است.این دسته از نظریات توانایی افراد در وارد شدن به سیاست را موضوع تحلیل خود قرار داده اند. ریشه این نظریات نزد جامعه شناسان کدامیک مانندمارکس می توان یافت. باقدرت بودن نقطه مقابل این مفهوم قرار می گیرد.در این احساس (با قدرت بودن) اعتقاد فرد بر این است که عمل او تأثیر بر تعیین سیر وقایع سیاسی دارد. جامعه توسط این افراد ارائه می شود و عمل آنها می تواند در ماندن یا نماندن قدرتمندان جامعه تأثیرگذار باشد. در این احساس مردم این حس را دارند که واقعاً تأثیرگذارند و مورد بهره برداری سیاسی و به بازی گرفتن از طرف قدرتمندان جامعه قرار نگرفته اند.
ـ اعتماد (به دولت، به شوراها و اعضای آن):
اعتماد به دولت، شوراها یکی از اشکال اعتماد اجتماعی است. به تعبیر کلمن اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است و هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می رساند و برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد (کلمن، 1377 : 297).
اعتماد اجتماعی دلالت بر انتظارها و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادها ی مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند و قرین با روابط متقابل تعمیم یافته است(ازکیا، 1380: 9).
اعتماد در مقوله های مختلف از جمله اعتماد به افراد، به یکدیگر، اعتماد افراد به دولت، اعتماد افراد به سازمان ها واقع می شود. آنچه این جا مد نظر است اعتماد به دولت و به شوراها(ی روستایی) و اعضای آن است.
ـ کاهش وابستگی روانی به دولت(نداشتن نگرش پدرمآبانه یا آقا بالاسری نسبت دولت):
نگرش پدرمآبانه به دولت حالتی است که براساس آن اعضای یک جامعه همیشه انتظار کمک و حمایت از دولت و نهادهای دولتی دارند. به طوریکه هرگونه عمل ابتدایی را منوط به پیش قدم شدن نهادهای دولتی و کارمندان دولتی می دانند. در جوامعی که اغلب افراد آن به گونه های مختلف مستمری بگیر دولتند این نگرش بیشتر وجود دارد. همان طورکه در ابتدا، بسیاری از افراد جویای کار دوست دارند هرجور شده به استخدام دولت دربیایند شاید دلیلی بر همین نگرش باشد. کاهش وابستگی روانی به دولت یعنی تغییر نگرش پدرمآبانه، یعنی اینکه افراد خود را باور کنند که می توانند جهت تأثیرگذاری را عوض کنند و تاثیرگذار باشند این متغیر رابطه نزدیکی با متغیر احساس با قدرت بودن دارد و شاید هر دو یک موضوع را بسنجند که اگر نیاز بود یکی از آنها حذف خواهد شد.
ب) تعریف عملیاتی:
بسیاری از متغیرهای علوم اجتماعی حالت انتزاعی دارند و برای اینکه بتوانیم آنها را بسنجیم و یا اینکه عملیاتی (یا انضمامی)کنیم نیاز به معرف سازی داریم. در علوم اجتماعی تاحد سه معرف قابل قبول است برای اینکه بتوانیم متغیر را عینی سازی کنیم و آنرا در قالب سؤال یا سؤالاتی (باگویه) اندازه گیری کنیم و بسنجیم. در اینجا نمونهای از عملیاتی سازی بیان می شود و برای کل متغیرها در طرح گویه های پرسش نامه که در ضمیمه آمده، صورت گرفته است( همچنین در آخر این فصل اعتبارو روایی کل گویه ها به تفکیک متغیرهای مربوط به خودش آمده است).
مثلاً برای متغیر مشارکت سیاسی( شرکت در انتخابات شوراهای روستایی) می توانیم در قالب سؤالات زیر عملیاتی سازی کنیم و این متغیر وابسته را بسنجیم.
1)در کدامیک از انتخابات زیر شرکت نکرده اید؟
الف) انتخابات ریاست جمهوری ب) انتخابات مجلس شورای اسلامی
ج) انتخابات مجلس خبرگان رهبری د) انتخابات شورای اسلامی روستـا
2)تا چه اندازه به تشویق یا منع دیگران به شرکت در انتخابات شورای روستا و رأی دادن به فردی خاص تلاش می کنید؟
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
3)شما در هفته چند دفعه به پیش اعضای شورای روستا جهت طرح مسائل روستا مراجعه می کنید؟
1 بار در هفته 2 بار در هفته 3 بار درهفته 4 بار درهفته مراجعه نمی کنم
یا برای سنجش وعملیاتی کردن متغیر احساس با قدرتی می توان گویه های زیر را طرح کرد:
1)ما مردم روستا به کار سیاست وارد نیستیم و نمی توانیم در آن دخالت کنیم.
کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
2)ما روستاییان نفش مهمی در اداره امور کشور بر عهده

دیدگاهتان را بنویسید