دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، استراتژی های سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

یگانه بی همتا را که توفیقم داد در این پریشان حالی روزگار در راه علم و دانش گام نهم و در پرتو لطف و عنایتش تا بدین مرحله پیش روم و گرچه حمد و سپاس بی نیاز می باشد، اما این بنده ناچیزش بر خود فرض می داند پیوسته شاکر و سپاسگذار معبود خویش باشد. امید می باشد این کوشش علمی از سوی او و بندگان اندیشمندش مقبول افتد.

از زحمات بی دریغ استاد گرامی، جناب آقای دکتر عباسعلی پورآقاجان که راهنمایی این جانب را در انجام پژوهش، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نمودند و از استاد مشاور محترم جناب آقای دکتریوسف تقی پوریان تشکر و قدر دانی می کنم. همچنین از استاد محترم داور جناب آقای دکتر سید محمد رضا رییس زاده که با نظارت ارزشمند خود به غنای این پژوهش کمک زیادی نمودند بسیار ممنون و متشکرم.

 

 

 

چکیده

هدف اصلی ما در این پژوهش، مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش پژوهش، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده می باشد. بدین مقصود برای مطالعه موضوع پژوهش شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته پژوهش هستند. قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این پژوهش نیز از سال1387 تا 1391 می باشد.تعداد نمونه در این پژوهش 110شرکت در نظر گرفته شده می باشد. با بهره گیری از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله پایان نامه، مطالعه

 

واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی