دانلود پایان نامه درمورد سازمان تأمین اجتماعی، قانون تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بقای آن چیز که بیمه می‌دهد ذینفع باشد …». مقصود از نفع بیمه‌ای برای بیمه گزار، وجود هرگونه نفع مادی یا معنوی می باشد.[1]

اراده‌ی بیمه‌گزار نباید بتواند باعث تحقق حادثه یا خطری باشد که در قرارداد بیمه ذکر گردیده می باشد، زیرا اولاً، یکی از ویژگی‌های حادثه یا خطرِ قابل پوشش برای بیمه‌گر، این می باشد که آن حادثه یا خطر برای بیمه‌گزار غیر قابل دفع باشد، در حالی که وقتی آن حادثه یا خطر را، بیمه‌گزار محقق ساخته می باشد، نه تنها آن را دفع نساخته بلکه خود نیز، آن را ایجاد نموده می باشد. از ویژگی‌های زوج صورت می‌گیرد لیکن شوهرِ زوجه می‌تواند در ضمن قرارداد بیمه یا عقد لازم دیگری، تعهد پرداخت حق بیمه را عهده‌دار گردد.

نکته‌ی حائز اهمیت این می باشد که میان واژه‌ی بیمه‌گزار، بیمه‌‌شده و ذینفع بیمه تفاوت هست و بایستی از یکدیگرتفکیک گردند.

اشخاص بیمه‌شده و ذینفع بیمه، غالباً اشخاص واحد هستند اما نیز بعضا‍ً ممکن می باشد با یکدیگر متفاوت بوده و دو شخص مستقل باشند.

مقصود از بیمه‌شده[2]، شخصی می باشد که حیات یا سلامت او تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.[3] در عمده‌‌‌ی قراردادهای بیمه، بیمه‌‌شده همان بیمه‌گزار می باشد اما در بعضی از آنها، بیمه‌شده می‌تواند شخصی غیر از بیمه‌گزار باشد مانند بیمه‌‌ی عمر در صورت حیات در صُوَری که شخصی غیر از بیمه‌گزار به عنوان شخص بیمه‌شده انتخاب گردد. در ماده‌ی 2 قانون تأمین اجتماعی در تعریف بیمه‌شده مقرر شده می باشد: «بیمه‌شده شخصی می باشد که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان‌ حق ‌بیمه حق بهره گیری از مزایای مقرر در این قانون را دارد». تعریف مزبور نمی‌تواند تعریف دقیقی در شناسایی بیمه‌‌شده باشد زیرا الزاماً نیازی نیست که بیمه‌شده، مبالغ بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا بتواند مشمول مزایای قانونی آن قرار گیرد بلکه پرداخت می‌تواند از سوی بیمه‌گزار یا شخص ثالث دیگری صورت گیرد مانند پدر[1]ـ ایرج بابایی، حقوق بیمه، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1383)، صص 50 و 51.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع طرف‌های قرارداد بیمه، عناصر قرارداد بیمه

[2]ـ Insured

[3]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص 78.