منبع مقاله درباره کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

  

  • والدین بیشترین نوع طرفداری عملی[1](خدماتی) را به فرزندانشان ارائه می دهند و طرفداری مالی[2] را از فرزندان دریافت می دارند (کالمین2005).

تئوری مبادله به نوعی در مقابل تئوری نوع دوستی قرار می گیرد، چراکه اساس تئوری نوع دوستی بر کمک به نسل دیگر بدون هیچگونه چشم داشتی می باشد در صورتی که تئوری مبادله بر در نظر گرفتن منافع شخصی در طرفداری به نسل دیگر تأکید دارد.

مدل استدلال هم یکی ا زقدیمی ترین مدل هاست که ما آن را در عنوان کلی تر مبادله جای داده ایم زیرا که همان مفهوم مبادله را در بردارد. این مدل کوشش دارد از خانواده به عنوان منبع سرمایه نام ببرد و شبکه ارائه منابع را در دوره های زندگی در بین چند نسل نشان دهد، “به این شکل که در جوامع سنتی فرزندان مکانیزم طولانی مدت برای سرمایه گذاری هستند، فرزندان بزرگسال از والدین سالمندشان نگهداری می کنند، با انتظار اینکه در آینده فرزندانشان همان طرفداری را از آنان به اقدام آورند”(ویلس[3]،1980) از طرف دیگر فرزندان انگیزه قوی برای حفاظت از والدینشان در سنین سالمندی  دارند، چراکه والدین بر زمین و تجارت خانوادگی که درآمد فرزندان به آن وابسته می باشد، کنترل دارند.  فرزندان بزرگسالی که از والدینشان طرفداری می کنند، ممکن می باشد خودشان را به عنوان افراد مسنی ببینند که در آینده به طرفداری فرزندانشان نیاز دارند (به نقل از فرانکبرگ و دیگران،2002: 629-628).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع ساز و کارهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار

توسعه اقتصادی چنین سیستمی را بی ثبات نمود. مانند گسترش خدمات مالی در جامعه و متوسل شدن افراد به روش های دیگر پس انداز، هچنین صنعتی شدن و مدرنیزاسیون که فرد گرایی را ترغیب می کند به طور اغوا گرایانه ای فرصت های پر منفعت را بیرون از خانواده تهیه نمود.

2-4-4 نظریه ارزش ها[4]:

تئوری ارزش ها بر بعضی نرم های تأثیرگذار بر وظایف خویشاوندی تأکید دارد. همان طور که در تئوری مبادله مطرح گردید، تا حدی مشکل احتمال و خطر عدم بازگشت سرمایه گذاری والدین با فرض مجدد می باشد و ادعا می کند که اصطلاح ناهماهنگی بین نسلی بازتاب تناقض در روابط والدین و فرزندان می باشد به طوری که آنها نمی توانند به توافق برسند و شامل دو بعد می باشد:

[1] – practical support

[2] – Financial support

[3] – Willis

[4] – Norm