پایان نامه ارشد درباره شرکت های تولیدی، استان مازندران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سفیز و مارسیلی[1] (2006) مقاله ای تحت عنوان بازمانده: تأثیر نوآوری در بقای شرکت ها ارائه دادند که هدف از آن مطالعه ارتباط بین نوآوری و احتمال بقای شرکت های تولیدی هلند با در نظر گرفتن ویژگی های شرکت از قبیل سن و اندازه بوده می باشد. داده ها از بین 61177 شرکت طی سال های 1994 تا 1996 از سازمان جامعه نوآوری جمع آوری شده می باشد. به مقصود برآورد احتمال بقای شرکت، از یک رویکرد ناپارامتری بر اساس محاسبه ماتریس برآورد تحول[2] بهره گیری گردید. نتایج نشان می دهد که نوآوری اثر مثبت و قابل توجهی بر احتمال بقای شرکت دارد. این اثر در طول زمان افزایش می یابد و مشروط به سن و اندازه شرکت می باشد، و مشاهده شده می باشد که شرکت های کوچک و جوان بیشتر در معرض خطر خروج هستند، اما آنها همچنین بیشترین بهره را از نوآوری برای بقا در بازار ، به خصوص در دراز مدت می برند. در واقع احتمال بقای شرکت های کوچک، جوان و غیر نوآور بسیار پایین تر می باشد. در مقابل، در میان شرکت های نوآور، احتمال بقای شرکت های کوچک و جوان قابل مقایسه با شرکت های با دیگر اندازه و سن می باشد، و همیشه احتمال بقای آنها از شرکت های غیر نوآور، بیشتر می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد

جنسن و همکاران[3] (2008) مقاله ای تحت عنوان نوآوری، شرایط تکنولوژیکی و بقای شرکت جدید ارائه دادند. هدف این مقاله مطالعه تأثیر فعالیت نوآورانه سطح شرکت و سطح صنعت بر روی شرکت های تازه وارد در مقایسه با شرکت های هازارد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داده می باشد اندازه شرکت و شیوه ورود تأثیر معنی داری بر مدت بقا دارد. همچنین نتایج نشان داده می باشد شرکت هایی که بر R&D سرمایه گذاری می کنند و از ابداعات بیشتری برخوردارند شانس بیشتری برای بقا دارند.

بگز و همکاران[4] (2008) در مقاله ای تحت عنوان تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی در شرکت های بخش خدمات تاثیر حرکات نرخ ارز واقعی صنعت خاص را بر سودآوری، بقا، فروش و اهرم در شرکت های بخش خدمات کانادایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در این پژوهش از داده های سطح شرکت از سال 1986 تا سال 1997 همراه با داده های تجارت خدمات از سال 1990 تا 2005 بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل توبیت[5]  و رگرسیون اُ اِل اِس بهره گیری گردید. به طور کلی، یافته های این پژوهش نشان[1] Cefis and Marsili

[2] Transition Probability Matrices

[3] Jensen et al.

[4] Baggs et al.

[5] Tobit