دانلود مقاله با موضوع فعالیت های روزانه، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قبادی(1389) در پژوهش خود به مطالعه عوامل تعیین کننده هم سکنایی سالمندان شهر کرمانشاه پرداخته می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نزدیک به 10درصد از سالمندان مورد مطالعه تنها زندگی می کنند که ترتیبات زنانه می باشد . زندگی با فرزندان مجرد، شکل غالب ترتیبات زندگی سالمندان بوده می باشد که با افزایش سن سالمند تعداد خانوارهای هسته ای(با فرزندان مجرد) کاسته شده و ترتیبات زندگی در شکل خانوارهای گسترده( با فرزند متأهل ) و زندگی با همسر متداول تر می باشد. کمتر از 5 درصد سالمندان در انجام فعالیت های روزانه وابسته اند و ارتباط وابستگی در انجام فعالیت های روزانه و هم سکنایی معنی دار نبوده می باشد. و توانایی اقتصادی بالاتر در سالمندان، از احتمال سکونت مشترک با فرزندان خواهد کاست. ویژگی های فرزندان مانند وضعیت تأهل و وضعیت مسکن آنان بر هم سکنایی اثرگذار هستند، در فرزندان مجرد فاقد مسکن احتمال هم سکنا بودن با والدین سالمند بیشتر بوده می باشد.

یاسودا[1]و همکاران(2010) به مطالعه “هم سکنایی بین نسلی در چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان:تحلیل تطبیقی براساس پیمایش اجتماعی 2006 آسیای شرقی”پرداخته اند. در این مقاله هم سکنایی که به عنوان ترتیبات زندگی که در آن فرزندان بزرگسال با والدین سالمند خود زندگی می کنند تعریف شده، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از فرزندان بزرگسال در آسیای شرقی برعکس کشورهای اروپایی انتظار می رود که با والدین سالمند خود زندگی کنند(مارتین[2]،1990). درصد همسر را کاهش و شانس زندگی با فرزندان مجرد را افزایش می دهد. و داشتن فرزندان در نزدیکی سالمندان احتمال زندگی تنها با همسر را افزایش می دهد (به نقل از سرنی، 2011).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

تحقیقی در چین با بهره گیری از دیدگاه دوره(چرخه) زندگی[3] نشان می دهد که محل اقامت والدین در طول زمان در جهت نیاز هر دو هم والدین وهم فرزندان تغییر می کند. تغییر محل سکونت منعکس کننده مبادله اجتماعی بین نسل هاست (اف.چن[4]،2005). وضعیت نکاحی، نیز تعیین کننده مجموعه ایی از ترتیبات زندگی برای افراد می باشد. داده ها از پکن نشان می دهد که فرزندان ازدواج کرده کمتر احتمال دارد که با سالمندان زندگی کنند. و زنانی که سلامتی ضعیفی دارند به نسبت مردان در چنین وضعیتی بیشتر احتمال دارد به سوی فرزندان و دیگران جابه جا شوند. پس سلامتی تأثیر کمتری را در انتقال ترتیبات زندگی سالمندان مرد دارد (زیمر[5]،2008). تعداد فرزندان نیز بر ترتیبات زندگی سالمندان تأثیرگذار می باشد. تعداد بیشتر فرزندان احتمال هم اقامتگاهی را افزایش می دهد. پژوهش روی سالمندان پکن نشان می دهد[1] – yasuda

[2] – martin

[3] – life course

[4] – F Chen

[5] -Zimmer