دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

پرخاشگری و اختلالات شخصیت می افزاید. و ازطرفی ابراز وجود باعث کاهش اضطراب، افسردگی، گوشه گیری و افزایش سازگاری اجتماعی و اعتماد به نفس و به طور کلی باعث افزایش سلامت روانی فرد می شود (نادری و همکاران، 1388).
آریندل، سندرمن، هاگمن و پیکرزگیل (1991) در پژوهش های متعدد و متفاوتی همبسته های ابراز وجود را در نمونه های بالینی و غیر بالینی مورد بررسی قرار دادند. آن ها در هشت بررسی، نشان دادند بین رفتار غیر جرأت ورزانه با ترسهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری های درونی ( نظیر نقد افراطی از خود، احساس گناه، هذیانی) ، کمرویی، فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس پایین، رابطه وجود دارد. همچنین، آن ها دریافتند که بین رفتار غیر جرأت ورزانه با رفتارهای مستقل، خودبسندگی (اجتماعی) ، اعتماد به نفس و عزت نفس بالا، رابطه ی منفی وجود دارد.

راویکز (1998) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که تعلیم و یادگیری مهارت های اجتماعی و مقابله ای و آموزش ابراز وجود در هر دو جنس باعث کاهش فشار روانی و افزایش بهداشت روان می گردد.
آزایس، گرانکر، دبری و داکروکس (1999) معتقدند که ابراز وجود یک کارکرد فردی است که به سازگاری در تعامل اجتماعی کمک می کند. کنش ناموفق ابراز وجود بر اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت می افزاید.
مسترز و دیگران ( به نقل از بهارلویی، 1378) نشان داد که بین ابراز وجود، حمایت اجتماعی و سازگاری رابطه وجود دارد. همچنین در مواقع بروز استرس افرادی که سطوح بالاتری از ابراز وجود دارند بهره ی بیشتری از ارتباط با افرادی که در ارزش ها با آنان شریکند، می برند. بین پرخاشگری و جرأت ورزی رابطه ی معکوس دیده می شود (استروف، پیلات و کریک ، 2006).
آموزش ابراز وجود، منجر به افزایش مهارت های اجتماعی مناسب، کاهش رفتارهای غیر اجتماعی، افزایش رابطه با همسالان، کاهش پرخاشگری و رفتارهای تکانشی و افزایش اطمینان به خود، در دانش آموزان شد (راندی و میشل ، 2008).
تحقیقات نشان دادند که عزت نفس و سلامت روانشناختی افراد، تحت تأثیر مداخله ی مبتنی بر آموزش ابراز وجود افزایش می یابد (توکلی و همکاران، 2009).
حاجی حسینی، شیخ آبادی، پیرساقی و بشیرپور (1390) معتقدند که افراد دارای ابراز وجود ضعیف، از عزت نفس کمتری برخوردار بوده و در رد خواسته های نامعقول دیگران همچون مصرف مواد، روابط جنسی، بزهکاری، تجاوز و … دچار ضعف هستند.
پیشینه منبع کنترل
لی و مانسینی (1982) متوجه شدند که زنان مجرد دارای منبع کنترل درونی نسبت به زنان منبع کنترل بیرونی از روابط عاطفی بین فردی بیشتر استفاده می کردند. افراد دارای مکان کنترل درونی با احتمال کمتری مشکلات هیجانی دارند کمتر الکلی می شوند، آن ها با ناراحتی روانی بهتر کنار می آیند، کمتر دچار اضطراب و افسردگی می شوند و با احتمال کمتری دست به خودکشی می زنند.
کوپرا – فرای، سالتر، جونز و دیکسون (1991؛ به نقل از ریه و هیبرت ، 1998) دریافتند که افراد دارای منبع کنترل سلامتی درونی بالا (افرادی که خود را مسئول اولیه سلامتی خویش می دانند)، استرس و افسردگی کمتری دارند در حالی که افراد دارای منبع کنترل سلامتی بیرونی (افرادی که عوامل مافوق کنترل شخصی خویش مانند تصادفات، ویروس و بیماری را مسئول اولیه وضعیت سلامتی خود می دانند) اضطراب، افسردگی، بزهکاری اجتماعی و نشانه های سایکوتیک بیشتری دارند.
از طرفی مطالعات زیادی مؤید این مطلب است که رفتارهای ایجاد شده در طی ناسازگاری اجتماعی با عزت نفس پایین و منبع کنترل بیرونی رابطه دارد (پج، اشبریج و کالیوگ ، 1994). دانشجویانی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، بیش از دانشجویان دارای منبع کنترل درونی گرایش به مصرف الکل و سایر رفتارهای ضد بهداشتی دارند (جیه، سیرگو و تومیور ، 1995).
نتایج عمده پژوهش ها نشان می دهد، مردمی که احساس می کنند می توانند بر روی وقایعی که در زندگی شان رخ می دهد، مؤثر باشند، نسبت به افرادی که چنین باوری ندارند و معتقدند که کوشش های آن ها در دنیای بیرونی تأثیری ندارد، بهره بیشتری از سلامتی می برند (ریچاردسون و همکاران، 1996، به نقل از کراس و شاو ، 2000).
فارز (1978، به نقل از قاسمی، 1375) ادعا نمود که درونی ها از سلامت روانشناختی بهتری نیز برخوردارند. به بیان روشن تر، کمتر مضطرب می شوند، کمتر به بیماری های روانی مبتلا می شوند و از سازش یافتگی روانشناختی بهتری در ارتباط با موقعیت های اجتماعی و فردی و کلیه ابعاد زندگی برخوردار هستند.
برانون و فیست (2000) نشان دادند، آزمودنی های دارای ادراک کنترل در مقایسه با گروه گواه، از سلامت، بهزیستی و کیفیت زندگی بهتری برخوردارند. این گروه شادتر، اجتماعی تر، فعال تر و نسبت به آینده امیدوار تر بودند.
منبع کنترل درونی باعث احساس کنترل می شود و استرس افراد را کاهش می دهد (اسچوارتز ، 2000).
کریکالدی، شپرد و فارن هارم (2002) بیان داشتند که منبع کنترل درونی با سلامت عمومی و سلامت روانشناختی، ارتباط مستقیم دارد. همچنین افراد با منبع کنترل درونی، رضایت مندی بیشتری از زندگی را گزارش می دهند.
در تحقیق دیگری بروس، روی و آدرین (2002)، در بررسی 332 مدیر نشان دادند که افراد دارای
منبع کنترل بیرونی دارای استرس بیشتر به خصوص در ارتباطات بین فردی، رضایت شغلی پایین تر و سلامت روانی کمتری بودند. هریس، لیندا و پاملا (2002) در تحقیقی اثبات کردند که افراد با منبع کنترل درونی سازگاری روانشناختی بهتری را نشان می دهند. جو (1972، به نقل از بیابانگرد، 1378) نتیجه گرفت که افراد دارای منبع کنترل بیرونی برخلاف درونی ها، دارای اضطراب بیشتر، عزت نفس کمتر، کم اعتماد تر، پرخاشگرتر و کم بینش تر هستند.
درکس، لیو و هاردیج (2005) نشان دادند که افراد دارای سلامت جسمانی و روانی بالا ، منبع کنترل درونی دارند و بیشتر از راهبرد های مقابله ای فعال استفاده می کنند.
همچنین تحقیقات نشان داده است که منبع کنترل با متغیر های اعتماد به نفس، اضطراب، افسردگی، درماندگی آموخته شده، استرس و دیگر نشانه های روان پریشی ارتباط دارد. مردمی که منبع کنترل بیرونی دارند، بیشتر دچار تنش روحی می شوند و مستعد ابتلا به افسردگی می باشند (بناسی، لوینی و دوفور، 1988؛ نقل شده توسط : مالتبی، دی، مکاسکیل ، 2007).
در مجموع طبق سوابق پژوهشی می توان گفت که تنظیم هیجان از جمله متغیر هایی است که با داشتن آن می توان تا حد زیادی با استرس و بحران های موجود در زندگی به خوبی کنار آمد. و عدم ایمنی پیوند دلبستگی، فرد را در مخاطره مشکلات روانی، رفتاری و ارتباطی فراوانی قرار می دهد. سبک های دلبستگی ناایمن با ایجاد فضایی نامناسب در درون خانواده سطح ارتباطی والدین با نوجوان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند منجر به بروز رفتارهای مشکل آفرین و زمینه ساز رفتارهای بزهکارانه گردد. همچنین تحقیقات نشان دادند که افراد دارای ابراز وجود ضعیف، از عزت نفس کمتری برخوردار بوده و در رد خواسته های نامعقول دیگران همچون مصرف مواد، روابط جنسی، بزهکاری، تجاوز و … دچار ضعف هستند. و افراد دارای منبع کنترل بیرونی برخلاف درونی ها، دارای اضطراب بیشتر، عزت نفس کمتر، کم اعتماد تر، پرخاشکرتر و کم بینش تر هستند. بنابراین این متغیرها می تواند تأثیر به سزایی در رفتارهای پرخطر داشته باشند.

فصل سوم:
مواد و روش پژوهش

3-1- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر بصورت پس رویدادی (علی– مقایسه ای) بود، چون در تحقیق پس رویدادی گروه ها از قبل شکل گرفته اند و محقق نمی تواند آزمودنی ها را بطور تصادفی در گروه ها قرار دهد، در تحقیق حاضر نیز دو گروه دختران فراری و عادی بدون دخالت محقق از قبل شکل گرفته بودند.
3-2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دختران فراری 20-14 ساله شهر اردبیل در سال 1392 که در مراکز نگهداری بهزیستی بودند و کلیه دختران عادی 20-14 ساله شهر اردبیل در سال 1392 که در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. از آنجا که در تحقیق های پس رویدادی حداقل حجم نمونه برای هر گروه 15 نفر می باشد، در تحقیق حاضر با مد نظر قرار دادن احتمال افت نمونه و جهت رعایت حداقل نمونه برای انجام تحلیل های چند متغیری، از هر گروه 18 نفر جهت مقایسه انتخاب شدند.
با توجه به اینکه تعداد دختران فراری در مراکز نگهداری در حین اجرای تحقیق محدود بود، لذا شیوه انتخاب دختران فراری به روش نمونه گیری در دسترس بود. اما برای انتخاب دختران عادی از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین ترتیب که از بین مدارس آموزش و پرورش شهر اردبیل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و دو دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب شدند، سپس از هر مدرسه انتخاب شده، یک کلاس و جمعاً 4 کلاس به شیوه ی تصادفی برگزیده شدند. در نهایت پس از انجام همتا سازی (از لحاظ سن) دختران عادی با دختران فراری، تعدادی از دختران عادی متناسب با تعداد دختران فراری انتخاب شدند.
3-3- ابزار سنجش
الف) فرم کوتاه پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) :
پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامهای چندبعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد. برخلاف سایر پرسشنامههای مقابلهای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمیشوند، این پرسشنامه افکار فرد را پس از یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند.
این پرسشنامه خود یک ابزار خودگزارشی است که فرم بلند آن دارای 36 ماده است که در تحقیق حاضر از فرم کوتاه آن که 18 مادهای است استفاده شد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیتهای بالینی) قابل استفاده میباشد. پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان 9 راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاهپذیری، فاجعهپنداری و ملامت دیگران را ارزیابی میکند. هر یک از زیر مقیاسهای این پرسشنامه 2 گزینه دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید. هرچه نمرهی کسب شده بیشتر باشد، آن راهبرد توسط فرد بیشتر استفاده شده است.گارنفسکی و همکاران (2002) اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند. تحقیقات روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات نشان دادهاند که تمامی زیر مقیاسهای این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002). اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را یوسفی (1385) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 گزارش کرده است. روایی پرسشنامه از طریق همبستگی میان راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی بررسی شده و به ترتیب ضرایبی برابر 35/0 و 37/0 بدست آمده که هر دو ضریب در p<0>ب) پرسشنامه ی دلبستگی کولینز و رید:
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهات های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به نگاره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 ماده بوده و از طریق علامت گذاری بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت (به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد = 1، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد = 5) سنجیده می شود. نتایج تحلیلی عاملی، سه زیر مقیاس را در این پرسشنامه نشان می دهد: (1) وابستگی (دلبستگی ایمن) : میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران می سنجد. (2) نزدیک بودن (دلبستگی اجتنابی) : میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند. (3) اضطراب (دلبستگی دوسوگرا) : ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد. اجرای پرسشنامه به صورت فردی و گروهی است (مالینکرودت و همکاران، 1995؛ به نقل از پاکدامن، 1380). ضریب اعتبار این پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از شیوه ی بازآزمایی بر روی 105 دختر و پسر در شهر تهران 97/0 گزارش شده است. روایی این پرسشنامه نیز مناسب گزارش شده است (پاکدامن، 1380).
ج) پرسشنامه ابراز وجود شرینگ:
آزمون ابراز وجود شرینگ (1980) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخته شده است. این آزمون یک نوع پرسشنامه پنج گزینه ای است که دارای 32 سوال می باشد. نمره گذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت انجام می گیرد. ضریب همبستگی پایایی در باز آزمایی 88/0 بدست آمده است. بنابراین آزمون مذکور از نظر پایایی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برای تعیین میزان جرأت ورزی آزمون مناسبی است. شرینگ (1980) پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفا و ضریب کورد ریچاردسون 90/0 ، و از طریق باز آزمایی 77/0 گزارش کرده است (خلعتبری، قربان شیرودی، رهبر، کیخای فرزانه، 1389).
د) پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر:
پرسشنامه منبع کنترل راتر توسط راتر برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین و دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد. این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع کنترل در بزرگسالان تهیه شده است. از 29 ماده این پرسشنامه، 6 ماده به صورت خنثی است (ماده های 27، 24، 19، 14، 8 و 1) که منظور از آزمودن را برای آزمودنی پوشیده نگه می دارند. 23 ماده کلیدی در این آزمون عقاید و باورهای فرد درباره ی ماهیت و طبیعت جهان را اندازه می گیرند. برای نمره گذاری علامت ها یا ضربدرهایی را که در 23 ماده کلیدی این مقیاس در مقابل گزینه های مربوط به کنترل درونی زده شده است را شمارش می کنیم، حاصل نمره کل هر فرد نشان دهنده میزان کنترل درونی است و نمره کنترل بیرونی حاصل تفریق نمره کل درونی از 23 (تعداد مواد اصلی) است. ضریب روایی این مقیاس در نمونه های ایرانی با روش کورد – ریچاردسون 7/0 بوده است (غضنفری، 1371؛ به نقل از خدیوی و وکیلی مفاخری، 1390).
3-4- روش اجرا :
برای اجری تحقیق حاضر، 18 نفر از دختران فراری که در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی اردبیل نگهداری می شدند و 18 نفر از دختران عادی که در مدارس راهنمائی و دبیرستان دخترانه اردبیل مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند و پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر به صورت مجزا در اختیار هر آزمودنی قرار گرفت. و از آن ها خواسته شد تا تمام سوالهای پرسشنامه را به دقت مطالعه و سپس پاسخ مناسب را علامت بزنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره ناتوانی یادگیری-خرید و دانلود فایل

3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری :
برای توصیف داده های تحقیق از آماره های توصیفی مثل میانگین، انحراف استاندارد، جدول فراوانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها نیز تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)، آزمون t مستقل و خی دو بکار رفت.

فصل چهارم:
نتایج و یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه
یافته های این پژوهش درسه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، یافته های توصیفی و یافته های مربوط به فرضیه ها به شرح زیر ارائه شده است:
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی
جدول4-1. توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی
میزان تحصیلات گروه فراوانی درصد
راهنمایی دختران فراری
دختران عادی 5

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 88/13
55/5
دبیرستان دختران فراری
دختران عادی 13
16 11/36
44/44

کل دختران 36 100
همان طور که در جدول 4-1 ملاحظه می گردد میزان تحصیلات 88/13 درصد از دختران فراری راهنمایی و11/36 درصد دیپلم بود. و میزان تحصیلات 55/5 درصد از دختران عادی راهنمایی و 44/44 درصد دیپلم بود.

پاسخی بگذارید