تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، احساس مسئولیت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سالمندان تحصیل کرده و سالمندانی که قبلاً در سمت های بالای شغلی بوده اند کمتر احتمال دارد که با فرزندان زندگی کنند(زیمر و دیگران،2007؛ به نقل از سرنی،2011: 178-177)

مشکل کمبود مسکن نیز می تواند بر انتخاب ترتیبات زندگی  تأثیر بگذارد، لوکان و دیگران(1998) در مطالعه ترتیبات زندگی بین نسلی در شانگ های از افزایش تعداد پسران ازدواج کرده ایی که با والدین شان به دلیل کمبود مسکن زندگی می کردند گزارش می دهد ( به نقل از جانگ،1999).

مطالعات اخیر در آسیای شرقی تعیین کننده های هم سکنایی بین نسلی را به سه دسته، فاکتورهای جمعیتی، نوسازی و نیازها و منابع هر دو (والدین سالمند و فرزندان بزرگسال) تقسیم کرده اند ( نودل و افستدل،2002؛ پیمنتال و لیو[1]،2004). در این میان به نظر می رسد که فاکتورهای نوسازی ارتباط قوی تری با گذار هنجارهای فرهنگی دارند. نوسازی اغلب ارزش های افراد را تغییر می دهد. چنانکه  افرادی که تحصیلات بالایی دارند و درشهرها زندگی می کنند هم سکنایی بین نسلی شان بیشتر کاهش یافته می باشد.پیمنتال و لیو(2004) اظهار می کنند که نیازهای والدین سالمند به دلیل منابع اقتصادیشان و بهبود سلامتیشان کاهش یافته می باشد. و کان[2] و همکارانش (2001) با اطمینان اظهار می کنند که مزایای فرزندان نزدیکی احساسی و هنجارهای فرزندی برگرفته شده از مدل روابط بین نسلی در این پژوهش بهره گیری شده می باشد. که مبتنی بر آن، نویسندگان مقاله پنج نوع ارتباط را به دست آوردند: مدل پیوند محکم[3] از روابط بین نسلی که سطح بالایی از تماس رو در رو، مبادله کارکردی و احساس نزدیکی را نشان می دهد. مدل دوستانه[4] که متفاوت از مدل پیوند محکم در احساس مسئولیت و وظیفه نسبت به والدین می باشد و نسبت به آن حس مسئولیت کمتری دارد. مدل جدا[5] که در همه شاخص های ذکر گردیده به غیر از فراوانی تماس سطح پایینی دارد. بین مدل های هنجاری[6]و مدل محرم[7] اما غیر صمیمی[8]، هر دو نوع مدل ها به رفتارهای مورد انتظار فرهنگی متعهد هستند و در آن فرزندان بزرگسال با پول و کار فیزیکی پدر و مادر را طرفداری می کنند و از آنها کمکی نمی گیرند. مدل هنجاری برخلاف مدل محرم اما غیرصمیمی تماس رو در رو کمی دارد اما احساس صمیمیت بالاست و به طور مرتب پدر و مادر را ملاقات می کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد استان مازندران، پایان نامه

[1] – Pimentel & Liu

[2] -Kan

[3] -Tight- knit

[4] – Sociable

[5] – Detached

[6] – normative

[7] – Intimate

[8] – Distant