منابع و ماخذ مقاله عنصر مادی جرم جعل، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 می باشد وصیت نامه می باشد که اگر وصیت نامه جعل گردید ولی موروثه موافقت کردند و قبول نمودند، بر جاعل اشکالی نیست . عین عبارت، این می باشد :

” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بینهم ، فلا اثم علیه ” . جنف تغییر حقیقت می باشد برحسب اشتباه و اثم تغییر حقیقت می باشد بطور عمد[1].

به نظر نگارنده، قصد ساختن چیزی بر خلاف واقع به مقصود فریب دادن از طریق جا زدن آنها به عنوان اصل ، را جعل می نامند

اگرچه قلب حقیقت عنصر اصلی جرم جعل را تشکیل می دهد اما قلب حقیقت در مورد همه چیز جعل به حساب نمی آید بلکه محصور به موارد معینی به توضیح ذیل می باشد :

1 –  جعل به معنی مضیق : جعل در نوشته یا سند.  پس قسم دروغ یا شهادت کذب به این دلیل که قلب شفاهی حقیقت می باشد جعل محسوب نخواهد گردید

2 –  جعل به معنی موسع : جعل در سایر اشیاء می باشد که محدود به نوشته و سند نیست و ممکن می باشد در خصوص اشیاء دیگر محقق گردد اما در مورد این اشیاء نیز ارزش قضایی یا قابلیت اثبات حق بایستی وجود داشته باشد مثل مهرهای ادارات علامت تجاری شرکتها

 

گفتار سوم – طرق مختلف جعل

مهم ترین عنصر در جرم جعل قلب حقیقت می باشد از نظر قلب حقیقت جعل را به دو دسته تقسیم کرده اند. 1- جعل مادی  2- جعل معنوی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اتباع ایران، مطالعه

قلب حقیقت مادی یا جعل مادی عبارت می باشد از تحریف حقیقت با عملی مادی، ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن

در جعل معنوی مفادی قلب حقیقت در مطالب و مفاد یک نوشته بدون این که اثر خارجی داشته باشد به اقدام می آید. به عبارت دیگر جاعل آغاز حقیقت یک امر را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید

ب – عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی

1 قرآن کریم، سوره بقره، آیه 182