درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص ملی

دانلود پایان نامه

اثر اشاعه نرخ ارز زمانی به صورت کامل اتفاق خواهد افتاد که به هر میزان که نرخ ارز تغییر کند به همان میزان شاخص قیمتها هم تغیر پیدا کند و اگر تغییر نرخ ارز هیچ تغییری در شاخص قیمتها نداشته باشد اثر اشاعه صفر خواهد بود.(پینیت 2011)
فرض میکنیم هر دلار در برابر یورو 10 درصد افزایش یابد و ایالت متحده از آلمان واردات انجام دهد و قیمت یک کالای خاص پس از آن 4 درصد افزایش یابد پس خواهیم گفت اشاعه ی نرخ ارز از طریق قیمت 4/0 است یا به عبارتی 40درصد از این تغیر قیمت دلار به قیمتهامنتقل شده است(لات،2013).
فصل دوم
ادبیات موضوع و مبانی نظری
2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاریهای دولت، تصمیمات بنگاهها و خانوادهها را متاثر میسازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمتها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و … اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل میگیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذرهای طرف تقاضای ارز را تشکیل میدهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح میشود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه میکنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقضهای بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی میکنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم میکنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرطهایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص میکنیم. عدم پرداختن به تحقق پیششرطهای لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر میشود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی میکنیم. مسلما وقتی زیرساختهای فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید میکنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی
در تعیین نظام ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند ،این ملاحظات به شرح زیر میباشند:
1-درجه باز بودن اقتصاد
2-اندازه اقتصاد(حجم و میزان تولید ناخالص ملی)
3-تنوع کالاهای عمده صادراتی
4-تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور
5-میزان توسعه بازارهای مالی کشور
بررسیها نشان میدهد که رژیم ارزی شناور با شرایط ذیل تناسب بیشتری دارد:
1-اقتصادهای نسبتا بسته (کشورهایی که تجارت خارجی محدود و اندکی دارند.)
2-اقتصادهای بزرگ
3-اقتصادهای متنوع به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی
4-اقتصادهای گسترده از نظر حوزه یا توزیع جغرافیایی تجارت خارجی