درجه باز بودن اقتصاد و کالاهای مصرفی

دانلود پایان نامه

0/00024
0/03305
0/120163
Average
منبع: محاسبات پژوهش
در نتیجه محاسبت فوق نشان میدهد که اثر اشاعهای نرخ دلار از اثر اشاعهای نرخ یورو در هر دوشاخص قیمتی مصرف کننده و تولید کننده بیشتر و سریعتر است. پس فرضیه دوم نیز رد نمیگردد. پس نشان میدهد که بروز یک شوک در نرخ دلار اثرات بیشتر و سریعتری را بر شاخصهای قیمتی نسبت به بروز همین شوک در نرخ یورو دارد و میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران نسبت به بروز یک شوک در نرخ دلار حساس تر است تا بروز همین شوک در نرخ یورو.
در خصوص فرضیه سوم مبنی بر اینکه اثراشاعه نرخ ارز در شاخص قیمتی تولیدکننده نسبت به شاخص قیمتی مصرف کننده متفاوت است ، با استناد به نتایج بدست آمده در جدول (5-3) میتوان بیان نمود که اثر اشاعهای نرخ ارز در شاخصهای مختلف قیمتی متفاوت است و همچنین این محاسبات نشان میدهد که پس از نرمال کردن داده ها متوسط شاخص قیمتی مصرف کننده از متوسط شاخص قیمتی تولید کننده ، در نتیجه بروز یک شوک در نرخ ارز (دلار و یورو) بیشتر است و پس فرضیه سوم نیز رد نمیگردد. که از این نتایج نیز میتوان اینگونه برآورد نمود که بروز شوکی به اندازه یک واحد در نرخ ارز (دلار و یور) اثر بیشتر بر شاخص قیمتی مصرف کننده نسبت به شاخص قیمتی تولیدکننده دارد .
فصل پنجم
جمع بندی، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه
تورم از دهه هفتاد میلادی در عموم کشورهای جهان بطور حاد پدیدار گشت و توجه همگان را به خود معطوف ساخت و حجم عظیمی از ادبیات اقتصادی در زمینه ماهیت ، علل و طرق مقابله با تورم منتشر گردید.
مقوله مربوط به نظریههای تورم بسیار وسیع و گسترده است . در خصوص علل و ریشههای تورم نظریههای متفاوتی وجود دارد . با توجه به تنوع نظریههای تورم آنها را میتوان در ابعاد مختلف طبقه بندی کرد. نظریههای فشار تقاضا در مقابل فشار هزینهها و نظریههای تورم با منشا داخلی در مقابل نظریه تورم با منشا خارجی.
در اقتصاد ایران ، عوامل موثر بر تورم هم دارای منشا داخلی و هم خارجی هستند. در ابعاد داخلی مازاد عرضه ، مازاد تقاضا کل ، میتوانند از عوامل موثر بر تورم باشند. در ابعاد خارجی نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی از عوامل عمده موثر بر تورم بشمار میآیند.
5-2-نتیجهگیری
بررسی حاضر که به اثر اشاعهای نرخ ارز به شاخص قیمتها پرداخته در 5 فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بیان کلیات تحقیق شامل سوالهای اصلی تحقیق و ضرورت انجام تحقیق پرداختیم . همچنین مفاهیم نرخ ارز ، اهمیت نوسانات آن و شاخصهای قیمت را بیان کردیم.
در فصل دوم به بررسی مبانی نظری اثرات تغییرات و اشاعه نرخ ارز بر قیمتها پرداخته شد . همانگونه که دیدیم نرخ ارز از دو طریق سطح قیمتهای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد . یکی از طریق افزایش بهای کالاهای مصرفی وارداتی و دیگری از طریق افزایش هزینه تولید داخلی ناشی از رشد قیمت نهادههای وارداتی. در حقیقت اثر تغییرات در نرخ ارز بر نرخ تغییر در قیمتهای داخلی بطور غیر مستقیم از طریق اثرات تغییر در نرخ ارز بر نرخ تغییر هزینه واردات تاثیر خواهد گذاشت که اثر تغییر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی به سه عامل بستگی دارد:
1-درجهای که تغییر در قیمتهای وارداتی ، قیمتهای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
2-درجه ای که تغییرات در قیمتهای داخلی ، دستمزد پولی را تحت تاثیر قرار میدهد.
3-درجه ای که تغییرات در دستمزد پولی ، قیمتهای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
همچنین گفتیم که اثر اشاعهای نرخ ارز یعنی درجهای که نسبت به آن قیمت کالاهای وارداتی در مقابل هر گونه تغییر در نرخ ارز واکنش نشان میدهد به عوامل متعددی از جمله : درجه باز بودن اقتصاد (اثر مثبت) ، درجه تمرکز بازاری (اثر منفی) ، درجه همگنی و قابلیت جانشینی محصول (اثر مثبت) ، سهم بازاری بنگاهای خارجی نسبت به رقبای داخلی (اثر مثبت) و احتمال موقتی بودن تغییرات نرخ ارز (اثر منفی) بستگی دارد.
در این فصل همچنین به بررسی مطالعات تجربی انجام شده پرداختیم . همانطور که مشاهده شد در اکثر تحقیقات انجام شده رابطه مثبت بین تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمتها به اثبات رسیده اما در مورد جهت رابطه بین این دو متغیر اتفاق نظر وجود ندارد.