درک سهولت استفاده و آموزش الکترونیکی

دانلود پایان نامه

5-4-5) نتیجه آزمون فرضیه پنجم
خود کارآمدی اینترنت در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 93/4 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر خودکارآمدی اینترنت در سیستم آموزش الکترونیکی بر درک سهولت استفاده از آن برابر با 34/0 است و به عبارت دیگر خود کارآمدی اینترنت به میزان 34 درصد بر درک سهولت استفاده این فناوری آموزشی اثر می گذارد.
صنایعی و سلیمانیان(1392)، احمدی و مشکانی(1390)، چن و تی سنگ(2013)، رستگارپور(1392) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است ولی با تحقیقات سانچز و هروس(2010) هم راستا نمی باشد.
5-4-6) نتیجه آزمون فرضیه ششم
خود کارآمدی اینترنت درسیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 30/3 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر خودکارآمدی اینترنت در سیستم آموزش الکترونیکی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران برابر با 26/0 است و به عبارت دیگر خودکارآمدی اینترنت به میزان 26 درصد بر درک مفید بودن این فناوری آموزشی اثر می گذارد.
رستگارپور(1392) و چن و تی سنگ(2013) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است ولی با تحقیقات سانچز و هروس(2010) هم راستا نمی باشد.
5-4-7) نتیجه آزمون فرضیه هفتم
درک سهولت استفاده درسیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 71/5 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر درک سهولت استفاده در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران برابر با 62/0 است و به عبارت دیگر ادراک سهولت استفاده به میزان 62 درصد بر درک مفید بودن این فناوری آموزشی اثر می گذارد. قربانی پیرعلیدهی و همکاران(1392) و چن و تی سنگ(2013) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است.
5-4-8) نتیجه آزمون فرضیه هشتم
درک مفید بودن استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر قصد استفاده از آن سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 59/2 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر درک مفید بودن استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو بر قصد استفاده از آن سوی کاربران برابر با 19/0 است و به عبارت دیگر ادراک مفید بودن استفاده به میزان 19 درصد بر قصد استفاده از این فناوری آموزشی اثر می گذارد.
نفری و عالیخانی(1390)، قربانی زاده و همکاران(1391)، نوری و همکاران(1392)، احمدی و همکاران(1392)، فهامی و زارع(1392) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است.
5-4-9) نتیجه آزمون فرضیه نهم
درک سهولت استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر قصد استفاده از آن سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 89/2 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر درک سهولت استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو بر قصد استفاده از آن سوی کاربران برابر با 22/0 است و به عبارت دیگر ادراک سهولت استفاده به میزان 22 درصد بر قصد استفاده از این فناوری آموزشی اثر می گذارد.
عابدی و همکاران(1390)، فهامی و زارع(1392)، قربانی زاده و همکاران(1391)، نوری و همکاران(1392)، احمدی و همکاران(1392)، در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است.
شدت تاثیر متغیرها در پذیرش و قصد استفاده از آموزش الکترونیکی در وزارت نیرو در یک نگاه مطابق مدل تحلیلی چن و تی سانگ
انگیزش استفاده
31%
33%