درک سهولت استفاده و استفاده از فناوری

دانلود پایان نامه

با توجه به پرسشنامه متغیر ادارک مفید بودن دارای 4 سوال می باشد که میانگین مورد انتظار آن 3 است و همانطور که در جدول 4-8 مشاهده می شود، میانگین بدست آمده 89/3 است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت نمره متغیر سودمندی درک شده نزد کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور بیش از حد مورد انتظار است و پاسخ دهندگان به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از فناوری در سازمان حتی در حوزه آموزش می توان عملکرد و کارایی خود را افزایش داد.
5-3-5) توصیف سهولت استفاده درک شده پاسخ دهندگان
با توجه به پرسشنامه متغیر سولت استفاده دارای سه سوال بوده که میانگین مورد انتظار آن 3 است و همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود، میانگین بدست آمده 07/4 می باشد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت نمره متغیر ادراک سهولت استفاده از آموزش الکترونیکی نزد کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور بیش از حد مورد انتظار است و به این معنی است که پاسخ دهندگان با توجه به آموزش و یا امکاناتی که در اختیار آنها قرار گرفته است، سهولت و آسانی استفاده از فناوری را درک نموده اند که شاید با افزایش پشتیبانی فنی و آموزش های استفاده کاربردی و راهنمای استفاده جامع تر و دقیقتر، به توان میانگین بهتری از این متغیر در کاربران مشاهده نمود.
5-3-6) توصیف پذیرش و قصد استفاده پاسخ دهندگان
بر طبق پرسشنامه متغیر پذیرش فناوری که منجر به قصد استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی می شود دارای 4 سوال بوده که میانگین مورد انتظار 3 می باشد و همانطور که در جدول 4-10 مشاهده می شود میانگین بدست آمده 06/4 است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت نمره متغیر قصد استفاده آموزش الکترونیکی در نزد کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور بیشتر از حد مورد انتظار است و پاسخ دهندگان استفاده از این فناوری آموزشی را به دلیل عدم اضطراب استفاده از کامپیوتر، خودکارآمدی اینترنت، انگیزه استفاده آن، ادارک سهولت استفاده و ادارک مفید بودن استفاده از آن پذیرفته اند که می توان با افزایش موارد مذکور، ضریب پذیرش قصد استفاده آن را نیز افزایش داد، به این معنی که از فناوری استفاده بیشتری در حوزه آموزش، یعنی افزایش حجم آموزش های غیرحضوری و الکترونیکی بجای آموزش های حضوری و سنتی داشته باشند.
5-4) نتایج آمار استنباطی
5-4-1) نتیجه آزمون فرضیه اول
انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو، تاثیر مثبتی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 17/3 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران برابر با 33/0 است و به عبارت دیگر انگیزه استفاده به میزان 33 درصد بر درک مفید بودن این فناوری آموزشی اثر می گذارد.
چن و تی سنگ(2013)، قربانی فرد و همکاران(1391)، صنایعی و سلیمانیان(1392)، در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است ولی این فرضبه با تحقیقات قربانی پیرعلیدهی و همکاران(1392)هم راستا نمی باشد.
5-4-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم
انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو، تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده آن، از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 46/3 است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی بر درک سهولت استفاده از آن برابر با 31/0 است و به عبارت دیگر انگیزه استفاده به میزان 31 درصد بر درک سهولت استفاده این فناوری آموزشی اثر می گذارد.
گاردیا و همکاران(2012)، صنایعی و سلیمانیان(1392)و چن و تی سنگ(2013) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است.
5-4-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم
اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو، تاثیر منفی بر درک سهولت استفاده از آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 67/2- است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی بر درک سهولت استفاده از آن برابر با 21/0 – است و به عبارت دیگر اضطراب استفاده از کامپیوتر به میزان 21 درصد بر درک سهولت استفاده این فناوری آموزشی اثر منفی می گذارد.
میرحسینی و کنجکاو(1392)، چن و تی سنگ(2013) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است.
5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه چهارم
اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر منفی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 37/0- است و از آن جا که این مقدار در داخل بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه رد می شود. چن و تی سنگ(2013) در تحقیقات خود این موضوع را تایید نموده و نتیجه حاصل با نتایج تحقیقات آنها هم راستا است.