در داخل کشور و اهداف مطالعه

دانلود پایان نامه

شکل 3-46- دسته طیف مربوط به رنگ آبی تصویر IARR 103
شکل 3-47- دسته طیف مربوط به رنگ بنفش تصویر IARR 103
شکل 3-48- منحنی‌های طیفی مربوط به کلاسهای مختلف 105
شکل 4-1- طیف پوشش گیاهی قبل و بعد از تصحیح جوی IARR 109
شکل 4-2- تصویر ترکیب رنگی از مولفه‌های 1، 2 و 3 PCA به صورت RGB. 111
شکل 4-3- منحنی طیفی نمونه سنگ‌هایی که به عنوان طیف مرجع استفاده شده‌اند 114
شکل 4-4- خروجی SFF بر اساس طیف نمونه سنگ‌های گنبد سیاه‌تاق. 114
شکل 4-5- خروجی SFF بر اساس طیف‌های حاصل از روش Z-Profile. 116
شکل 4-6- خروجی SFF بر اساس طیف‌های حاصل از روش PPI. 117
شکل 4-7- موقعیت برخی از نقاط کنترل میدانی در تصویر گوگل. 118
شکل 5-1- نقشه زمین‌شناسی شماتیک تهیه شده از گنبدنمکی سیاه‌تاق. 125
فصل اول
مقدمه
کلیات
گنبدهای نمکی ساختمان‌های زمین‌شناسی گنبدی شکلی هستند که به واسطه کمتر بودن چگالی لایه‌های نمک نسبت به سنگ‌های اطراف و نیز تحت تاثیر یک لرزش ناگهانی مانند زلزله و یا نیروهای تکتونیکی، شروع به بالا آمدن نموده و به صورت برجستگی‌های دایرهای و یا بیضوی شکل اغلب در تاقدیسها و نقاط ضعف پوسته زمین رخنمون پیدا کرده‌اند. اهمیت اقتصادی آنها به دلیل قرارگیری مخازن نفتی در ساختهای همراه با گنبدهای نمکی و نیز وجود ذخایر متعددی از نمک، پتاس، اکسیدهای آهن، گوگرد و خاک سرخ است.
سالهاست که پژوهشگران مختلف از جمله زمینشناسان در پی آنند تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته به اطلاعات بیشتر و دقیقتری در خصوص پدیده‌ها و منابع مختلف زمینی از جمله گنبدهای نمکی دست یابند و در این راستا فنآوری سنجش از دور تحولات عظیمی در پیشبرد این اهداف پدید آورده است. از این فنآوری می‌توان در اکتشاف مواد معدنی، نفت و آب زیرزمینی، مطالعات زیست محیطی و مهندسی و همچنین نقشهبرداری منابع زمینی بهره برد. در سنجش از دور، بازتاب امواج الکترومغناطیسی پس از برخورد با پدیده‌های مختلف زمین، بوسیله سنجنده‌هایی که بر روی سکوهای مختلف تعبیه شدهاند ثبت و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
طرح موضوع و اهمیت آن
فراوانی گنبدهای نمکی در ایران، بخصوص در پهنه زاگرس چین‌خورده و خلیج فارس، بررسی‌های ویژه‌ای از دیدگاههای مختلف سنگشناختی، زیست محیطی و اقتصادی میطلبد. با توجه به اینکه ذخایر مناسبی از هالیت، گوگرد، گچ، هماتیت، پتاس (گنبد پل)، خاک سرخ (گنبد هرمز) و … در آنها یافت می‌شود، لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینهها صورت گیرد تا بتوان مواد باارزش مناسب بسیاری از صنایع را از این گنبدها استخراج و در داخل کشور تولید کرد. داده‌های استر برای محدوده وسیعی از تحقیقات استفاده می‌شود. هدف پروژه استر توسعه شناخت عوارض محلی و ناحیهای در سطح زمین و اتمسفر است. یکی از این اهداف مطالعه پدیده‌های زمینی سطوح تکتونیکی و تاریخچه زمین از طریق نقشه‌برداری دقیق توپوگرافی و سازندهای زمین شناختی است. استفاده از داده‌های استر با توجه به کارایی و توان تفکیک طیفی و مکانی بالای آنها، روز به روز در حال افزایش است. تهیه یک نقشه زمین‌شناسی از گنبدنمکی سیاه‌تاق، به گونه‌ای که واحدهای سنگی درهم آمیخته سری هرمز را تا حد امکان تفکیک کند، به عنوان یکی از اهداف این پژوهش، کار جدید و باارزشی محسوب می‌شود. این موضوع بخصوص در زمان شناسایی نقاطی که دسترسی به آنها دشوار بوده و یا زمانبر می‌باشد، اهمیت و نقش سنجش از دور را پررنگتر می‌کند. ضمن اینکه با استفاده از نقشه تهیه شده به عنوان خروجی کار، می‌توان در مورد حضور یا عدم حضور پتانسیل اقتصادی در مناطق دور از دسترس با اطمینان بیشتری صحبت کرد.
هدف و روش تحقیق
گنبدهای نمکی به دلیل نفوذ در لایه‌های بالایی و به همراه آوردن قطعاتی از آنها به سطح زمین، تنوع سنگ‌شناختی فوقالعادهای دارند و از لحاظ نظم و ترتیب، به شدت بهم ریختهاند، بنابراین تهیه نقشه زمین‌شناسی از یک گنبدنمکی به گونه‌ای که به خوبی واحدهای سنگی را تفکیک کند کار مشکلی است و تنها با تکیه بر کار میدانی نمی‌توان یک نقشه دقیق تهیه کرد. توسعه روشهای نقشهبرداری انواع سنگها، یکی از هدفهای اصلی سنجش از دور زمین‌شناسی بوده است. در این تحقیق سعی بر آنست که با استفاده از داده‌های SWIR و VNIR سنجنده استر، به شناسایی ویژگیهای طیفی و بارزسازی دقیقتر واحدهای سنگشناختی پرداخته، به کمک تفاوتهای موجود آنها را ردهبندی کرده تا اندیسهای معدنی معرفی و شناخت بیشتری در خصوص منابع معدنی این گنبد حاصل شود. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه گنبدهای نمکی صورت گرفته، و منابع فراوانی نیز وجود دارد، اما این تحقیق در زمینه بررسی سنگ‌شناسی و اقتصادی در نوع خود جدید می‌باشد. مراحل انجام کار به طور خلاصه به صورت زیر است:
1- گردآوری تصاویر استر و نقشه زمین‌شناسی مناسب از منطقه مورد مطالعه، و همچنین جمعآوری سایر اطلاعات و منابع
2- بازدید میدانی و برداشت نمونه‌ها
3- تهیه مقاطع نازک و بررسی‌های میکروسکوپی
4- تهیه طیف صحرایی (آزمایشگاهی) و طیف تصویر