دسترسی به اطلاعات و مدل شبیه ساز

دانلود پایان نامه

شکل 4-10- مدل باد به کار گرفته شده در شبیه سازی

شکل 4-11- مدل شبکه برق مصرفی برای اتصال به واحد تولیدی

شکل 4-12- نتایج مدل سازی به روش اول (π)
بلوک MPPT نقاطی از صفحه خورشیدی را که در آن حداکثر توان الکتریکی از نور خورشید قابل دریافت می باشد را مشخص می کند که با این بیشترین توان از سیستم فتوولتاییک اخذ می شود. همچنین الگوریتم استفاده شده در سیستم سلول خورشیدی الگوریتم P&Oمی باشد که برای تولید توان الکتریکی در هوای آفتابی به کار برده می شود که بلوک آن در سیستم شبیه سازی شده ارایه شده است. سیستم فتوولتاییک مورد استفاده در این شبیه سازی یک مدل استاندارد بوده و در عمل نیز کاربرد دارد. در سیستم شبیه سازی شده به منظور تامین بخشی توان بار سیستم توزیع علاوه بر سیستم فتوولتاییک و توربین بادی سرعت ثابت از یک منبع سه فاز که از طریق یک خط انتقال 63 کیلو ولت و یک ترانسفورماتور کاهنده 20/63 کیلو ولت و یک بریکیر سه فاز به بار متصل شده استفاده می شود. برای دسترسی به اطلاعات مربوط به بار و سایر تجهیزات و المان های سیستم می توان به فایل شبیه سازی مراجعه کرد. به علاوه به منظور ذخیره بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده در سیستم فتوولتاییک از یک باتری شارژر استفاده می شود. وجود این باتری شارژر در شرایطی که تولید توان الکتریکی از طریق سایر منابع تولید توان الکتریکی (سیستم فتوولتاییک، توربین بادی و منبع سه فاز) با کاهش مواجه می شود ضروری است چراکه در صورت لزوم می تواند با تزریق توان ذخیره شده به شبکه انرژی الکتریکی مورد نیاز بار سیستم را تامین نماید. با توجه به عملکرد بریکر سه فاز در هنگام قطع و وصل توان انتقالی از منابع تولید کننده به بار سیستم توزیع یک سری هارمونیک با دامنه بسیار زیاد در کل سیستم به وجود می آید. از آنجایی که دامنه این هارمونیک ها با گذشت زمان کاهش می یابد لذا وجود چنین هارمونیک هایی در شبکه توزیع در عملکرد تجهیزات به کار رفته در سیستم و کل سیستم کم اثر بوده و از آنالیز آنها صرفنظر می شود. همچنین در هنگام متصل شدن ژنراتور القایی به شبکه (سیستم های که برای بهبود قابلیت انتقال توان اکتریکی از خازن سری در خطوط انتقال استفاده می کنند) به دلیل پدیده زیر سنکرون نوسانات و هارمونیک هایی به وجود می آید که در صورت تداخل فرکانس نوسانات آنها با فرکانس نوسانات اصلی شبکه موجب بروز پدیده تشدید زیر سنکرون می- شود. به این دلیل این پدیده را تشدید زیر سنکرون می نامند که فرکانس نوسانات ایجاد شده کمتر از فرکانس نوسانات اصلی سیستم (50 هرتز) می باشد.
در شکل زیر ترکیب این نوع تولیدکننده انرژی با سلول خورشیدی مشاهده می شود:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

شکل4-13- ترکیب تولیدکننده انرژی بادی و سلول خورشیدی
مراحل اجرای پروژه : }1- توضیحاتی در باره تاریخچه سیستم فتو ولتائیک و توربین بادی و باتری به همراه مروری بر کارهای انجام شده قبلی،2- ساختار سیمولینکی سیستم و توضیحاتی در باره مدل تک تک اجزا و نحوه عملکرد آنها ( اجزای مورد توضیح عبارتند از :1- سیستم PV 2-توربین بادی 3- مدل حلقه کنترلی(کنترل کننده PI) و مبدل (boost3- مدل سیمولینکی الگوریتم P&Oبه همراه فلوچارت و توضیح متنی آن 4- ایده کنترلی پیشنهادی به منظور مقاوم کردن کنترل کننده نسبت به تغییرات پارامترهای دما ومقدار توان تولیدی پنل خورشیدی در واحد سطح و در نظر گرفتن تعدادی از این نقاط به عنوان نقاط کار نامی برای ارزیابی سیستم 5- فرمول بندی مسئله (روابط مربوط به جریان،ولتاژؤتوان و… سیستم فتو ولتائیک و توربین بادی، مبدل Boost و سایر روابط مورد نیاز و معرفی پارامترها مورد نیاز برای تنظیم کنترل کننده PI(برای کنترل زاویه پره توربین بادی) و شبیه سازی کل سیستم 6- نتایج شبیه سازی
فصل پنجم
نتایج شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی متصل به باتری
برای اجرای فایل سیمولینک کافی است ابتدا m فایل (به نامHybrideInit)اجرا وسپس فایل سیمولینکی سیستم مطرح شده(با نام A_pvandwindgen1new) Run شود. در فایل شبیه سازی از مدلهای واقعی سیستم توربین بادی، فتوولتائیک با باتری و منبع سه فاز استفاده شده است. البته لازم به ذکر است که یک کنترل کننده PI برای کنترل زاویه پره توربین بادی در نظر گرفته شده که پارامترهای آن (7=Kp و 35=Ki) به وسیله یکی از الگوریتم های بهینه سازی استخراج شده است. کلیه پارامترها و اعداد مورد نیاز جهت شبیه سازی سیستم در فایل سیمولینک موجود میباشد. با کنترل زاویه پره توربین بادی توان خروجی سیستم بادی به نحو مطلوبی بهبود می یابد. شبیه سازی کل سیستم و نتایج حاصل از در زیر ارائه شده است.

شکل 5-1 بلوک دیاگرام مدل شبیه سازی شده

شکل 5-2 بلوک جریان خروجی فتولتائیک
این بلوگ دیاگرام جریان خروجی سیستم فتوولتائیک می باشد که طبق فرمول زیر بدست می آید.
( 5-1 ) I=Ipv,cell-I0[exp(

شکل 5-3 مدل شبیه سازی شده پنل خورشیدی 67 آرایه ای
سلول فتوولتاییک سیستمی غیرخطی میباشد که بصورت یک منبع جریان موازی با دیود مدل میشود. و سیستم فتوولتائیک مورد استفاده از 67 آرایه تشکیل شده که در شکل 5-3 مدل ارائه شده نشان داده شد.