دسترسی به اطلاعات و چشم انداز سازمان

دانلود پایان نامه

انتقال دانش ضمنی شرایط کاری برای افراد فراهم است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تخصص‌ها و مهارت‌ها را با تمرین و ممارست درک کنند.
آشکارسازی: از ضمنی به آشکار
ایجاد مفاهیم تسهیل دیالوگ خلاقانه و اساسی، بکارگیری استعاره‌ها در راستای خلق مفاهیم جدید.
ترکیب: از آشکار به آشکار
اخذ و یکپارچه سازی افراد از کتب، مقالات، شبیه سازی کامپیوتری، فنون پیش بینی برای برنامه ریزی راهبردها و عملیات و گردآوری داده‌های موجود منابع درونی و بیرونی استفاده می‌کنند.
ترکیب و پردازش افراد مستندات، دستورالعمل‌ها و پایگاه‌های داده را به کمک جمع آوری اطلاعات فنی-مدیریتی از کل سازمان ایجاد می‌کنند.
انتشار افرا سعی می‌کنند مفاهیم جدید را به طریق گوناگون در سازمان انتشار دهند.
درونی سازی: آشکار به ضمنی
تجارب شخصی؛ کسب دانش از دنیای واقعی افراد در فعالیت‌های تیم‌های بین بخشی مشارکت می‌کنند، ارزش‌ها و تفکرات جدید را جستجو و تسهیم می‌کنند، سعی می‌کنند ارزش‌ها و چشم انداز سازمان از طریق ارتباط با دیگراعضای سازمان درک کنند.
شبیه سازی و آزمایش؛ کسب دانش از دنیای مجازی افراد در الگوگیری ها، ساخت نمونه‌های اولیه مشارکت می‌کنند، روحیه به چالش کشاندن را در سازمان حفظ می‌کنند.
نوناکا(1994) به منظور ایجاد ساختاری که فرایند فوق را در سازمان تسهیل نماید، دو بعد دیگر به مدل خود می‌افزاید که عبارت‌اند از « مدیریت وسط-بالا-پایین» و « سازمان Hypertext». وی معتقد است که وجود ساختارهای فوق فرایند خلق دانش سازمانی را تسهیل می‌نماید. از آنجا که دو مورد فوق ارتباطی با هدف این پژوهش ندارند، تشریح نمی‌گردند.
2-5-4- با : پایه ای برای خلق دانش
به منظور خلق اثربخشی و کارای دانش، ضروری است تا در زمان و مکان مشخصی بر دانش متمرکز شد. نوناکا و همکاران(2001) چنین فضایی را«با» می‌نامند. از طریق ایجاد و مدیریت با است که سازمان می‌تواند فرایند خلق دانش را به شکلی اثر بخش مدیریت نماید(Nonaka& Konno,1998).
با فضایی است که که در آن دانش خلق و تسهیم می‌شود. با، در واقع واسطی است که سازمان منابع خود را برای خلق دانش به آنجا اختصاص می‌دهد. با، دانش بکارگرفته شده در حوزه ای خاص را جمع آوری می‌کند و آن را یکپارچه می‌سازد(Nonaka et al, 2001).
مهم‌ترین جنبه‌ی با، تعامل است. دانش نه تنها توسط افراد بلکه در تعاملات آن‌ها نیز خلق می‌شود. با لزوماً به معنای فیزیکی نیست. از دیدگاه هستی گریان ، با زمینه ای است که در آن معانی گوناگون جای گرفته‌اند. با، زمان و فضای مشخصی است که شامل فضای ارتباط بین اشخاص نیز می‌باشد. با، می‌تواند فیزیکی باشد(دفتر کار)، مجازی باشد( پست الکترونیک، کنفرانس از راه دور)، ذهنی باشد( ایده آل‌ها، ایده‌ها و تجارب مشترک) و هر ترکیبی از این موارد. با می‌تواند زمان و مکان مشترک برای یک تیم پروژه باشد، فضایی برای مکالمات غیر رسمی باشد یا فضای مشترک چند شرکت مجازی(Nonaka et al, 2001).
دانش درون با وجود دارد. اگر دانش بیرون با باشد در واقع به اطلاعات تبدیل گشته است که می‌تواند مستقل از با مبادله شود. به منظور مدیریت خلق دانش، رهبران باید با را از طریق ایجاد چشم انداز دانشی و ایجاد و توسعه مطلب با، مدیریت نمایند.
با در سازمان باید با چشم انداز دانش سازمان همراستا باشند. چشم انداز دانش بیان می‌کند سازمان چه انواع دانشی را در چه حوزه‌هایی باید خلق کند. این چشم انداز تعهد و الزام افراد و تیم‌ها را که در خلق دانش مشارکت دارند، تسهیل می‌کند. چشم انداز دانش، همچنین، سیستم ارزش را که کیفیت دانش خلق شده را ارزیابی می‌کند، شکل می‌دهد. در مجموع، چشم انداز دانش به فرایند خلق دانش جهت می‌دهد.
2-5-5- ایجاد و توسعه با
رهبران سازمان می‌توانند خلق دانش را از طریق ایجاد فضای فیزیکی مانند اتاق جلسات یا فضای مجازی مانند شبکه داخلی سازمان و با افزایش تعاملات میان اعضا تسهیل نمایند. ایجاد با، برای مدیریت خلق دانش کافی نیست. با، باید به گونه ای توسعه یابد که افراد یا سازمان بتواند به خلق دانش بپردازد. بنابراین باید شرایطی در سازمان ایجاد گردد که به توسعه با کمک نماید. استقلال، بی نظمی خلاق ، افزونگی ، تنوع ضروری عوامل تأثیر گذار در توسعه با هستند.
استقلال شانس یافتن اطلاعات ارزشمند را افزایش می‌دهد و کارکنان را برای خلق دانش بر می‌انگیزد. نه تنها کیفیت خود سازماندهی تعهد افراد را افزایش می‌دهد بلکه منبعی برای دانش می‌تواند باشد و به این ترتیب سازمان شانس فرصت‌های غیر منتظره را به کارکنان برای خلق دانش می‌دهد.
همان طور که قبلاً اشاره شد، نوسانات محیطی یکی از سه عامل مؤثر در تعهد فردی بود. در سطح سازمانی، نوسانات محیطی می‌تواند بی نظمی خلاقی را ایجاد نماید که فرایند خلق دانش را متأثر می‌سازد. وقتی که سازمان با شرایط غیر قابل برگشتی مواجه است که با دانش موجود خود نمی‌تواند با آن مقابله نماید باید به خلق دانش جدید روی آورد.بی نظمی خلاق می‌تواند زمانی که سازمان با بحران مواجه می‌شود، ایجاد شود مثلاً کاهش عملکرد به دلیل تغییر در فناوری‌ها یا نیازهای بازار، هم چنین ممکن است سازمان خود حس بحران را درون افراد ایجاد نماید مثلاً با تدوین اهدافی چالش برانگیز برای افراد. چنین بی نظمی سبب توجه سازمان به حل مساله جدید می‌شود. در پارادیم پردازش اطلاعات، راه حل یک مساله از طریق ترکیب اطلاعات مرتبط قابل ارائه بود ولی در واقعیت، مسائل باید در بافت و زمان خاص خود به کمک دانش در دسترسی تعریف و تحلیل شوند. باید دقت داشت این فرایند تنها زمانی رخ می‌دهد که اعضای سازمان بازخوردی از فعالیت‌های خود داشته باشند. بدون بازخورد، معرفی نوسانات سبب ایجاد بی نظمی ویرانگر خواهد شد. شون(1983) بیان می‌کند: وقتی که یک نفر در خلال فعالیت‌ها و کار خود بازخورد دریافت می‌کند، تبدیل به یک محقق خواهد شد. وی به تئوری‌ها و تکنیک‌های فعلی وابسته نیست، بلکه بسته به شرایط تئوری جدید بنا می‌نهد. سازمان‌هایی که به دنبال خلق دانش هستند نیازمند نهادینه سازی چنین بازخوردی در حین کار می‌باشند تا از بی نظمی خلاق بهره گیرند(Nonaka,1994).
اصل بعدی مدیریت خلق دانش افزونگی است. به معنای وجود اشتراکات آگاهانه در اطلاعات سازمانی، فعالیت‌های کسب و کار و مسئولیت‌های مدیریتی. افزونگی در فرایند خلق دانش نقشی اساسی را داراست. اطلاعات دارای اشتراک در تسریع خلق مفاهیم نقش دارند. افزونگی اطلاعات به معنای وجود اطلاعات بیشتر از آن چیزی است که هرفرد بدان نیاز دارد. تسهیم اطلاعات افزون در میان کارکنان، سبب افزایش تسهیم دانش ضمنی خواهد شد. از آن جا که افراد اطلاعات مشترکی را تسهیم کرده‌اند، به راحتی می‌توانند آنچه را که دیگران به دنبال تشریح آن هستند، درک کنند. در مجموع افزونگی اطلاعات سبب ایجاد یادگیری به کمک نفوذ در دایره ادراک فرد خواهد شد. تسهیم اطلاعات اضافه به افراد کمک می‌کند تا جایگاه خود در سازمان رابه رسمیت بشناسند که سبب افزایش حس کنترل و جهت دهی به افکار و رفتار افراد می‌شود. افزونگی اطلاعات افراد را به یکدیگر ارتباط می‌دهد(Ninaka,1994). نوناکا(1994) بیان می‌کند: می‌توان افزونگی اطلاعات را از طریق ایجاد رقابت درونی در توسعه محصول و بکارگیری جرخش شغلی افراد ایجاد نمود. هم چنین دسترسی به اطلاعات سازمانی سبب ایجاد افزونگی اطلاعات خواهد شد.