رادیو و تلویزیون و اعضای هیات علمی

دانلود پایان نامه

وقت گیر بودن موافقت دانشگاه و مرخصی برای شرکت در همایش ها و سمینارها خارجی
نبود مدیران شایسته و کارآمد
وجود مسائل سیاسی که زمینه را برای عدم فعالیت علمی فراهم می آورد

فصل پنجم
بحث، نتایج، و نتیجه گیری
5-بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه نتایج پژوهش ذکر می شود و سپس نتایج پژوهش به بحث گذاشته می شود. و در نهایت پس از نتیجه گیری از یافته ها به بیان پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادات پژوهشی پرداخته می شود.
5-2- خلاصه نتایج پژوهش
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده خلاصه نتایج زیر را می توان برای تحقیق حاضر بیان کرد:
در بین گروه های آموزشی تولیدات مقاله اعضای هیات علمی علوم انسانی در دو پایگاه نسبت به سایر گروه ها پایین بوده است.
در مورد رابطه بین سن اعضای هیات علمی و تولید مقاله همان طور که قبلاً نشان داده شد رابطه معنی داری وجود دارد به این صورت که با افزایش سن، تولید مقاله افزایش می یابد.
در مورد رابطه بین گروه های آموزشی و تولید مقاله تفاوت معنی داری بین تولیدات علمی گروه های مختلف آموزشی وجود داشته است. بین گروه آموزشی علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معنی دار بوده است.
بین رتبه علمی اعضای هیات علمی از نظر تولید مقاله تفاوت معنی داری وجود داشت به این معنی که با افزایش رتبه، تولیدات مقاله اعضای هیات علمی افزایش یافته است.
بین سابقه کار و تولید مقاله رابطه معنی داری وجود داشت به این معنی اعضای هیات علمی که سابقه کار بیش تری داشته اند، تولیدات مقاله بیش تری داشته اند.
بین مهارت های اطلاعاتی و تولید مقاله رابطه معنی داری وجود داشت به این معنی که اعضای هیات علمی که مهارت های اطلاعاتی بیش تری داشته اند، تولید مقاله بیش تری داشته اند.
بین خدمات رفاهی دانشگاهی و تولید مقاله رابطه معنی داری وجود نداشته است.
بین تجهیزات و امکانات علمی و تولید مقاله رابطه معنی داری وجود نداشته است.
بین ارتباطات علمی و تولید مقاله رابطه معنی داری وجود نداشته است.
مهم ترین مجرای ارتباطی از نظر اعضای هیات علمی مجلات علمی تخصصی داخلی و خارجی است و مجرای ارتباطی رادیو و تلویزیون و ماهواره کم تر از سایر مجراهای ارتباطی روی کسب اطلاعات علمی اعضای هیات علمی تاثیر داشته است.
مهم ترین عامل انگیزشی از نظر اعضای هیات علمی علاقه به دانش افزایی است.
مهم ترین موانع و تنگناها از نظر هیات علمی کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی است.
5-3- بحث از یافته های حاصل از تحلیل سوالات پژوهش