راهبردهای انگیزشی و نتایج تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه

جدول 7-4: شاخصهای توصیفی تعللورزی 56
جدول 8-4: شاخصهای توصیفی جوّ کلاس 56
جدول 9-4: شاخصهای توصیفی باورهای انگیزشی 57
جدول 10-4: آماره دوربین واتسون تعللورزی 58
جدول 11-4: نتایج مربوط به آزمون همخطی 58
جدول 12-4: شاخصهای برازش 59
جدول13-4: نتایج تحلیل مسیر فرضیه 1 60
جدول14-4: نتایج تحلیل مسیر فرضیه 2 61
جدول 15-4: تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 61
جدول 16-4: شاخصهای مدل 61
جدول 17-4: ضرایب مدل پیشبینی تعللورزی براساس خرده مقیاسهای جوّ کلاس و باورهای انگیزشی 62
فهرست نمودارها
عناوین صفحه
نمودار 1-3: بارهای عاملی و خطاهای اندازهگیری پرسشنامهی محیط یادگیری کلاس……………………………………………….49
نمودار 1-4: نمودار مستطیلی باقیماندههای استاندارد شده با برازش منحنی نرمال استاندرد 59
نمودار 2-4: ضرایب استاندارد مسیر مدل 60
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای باروهای انگیزشی در رابطهی ادراک از جوّ کلاس و تعللورزی دانشجویان انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شد. جامعهی آماری این پژوهش کلیهی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند بودند که در سال تحصیلی 94-93 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه 196 دانشجو به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و به پرسشنامههای مقیاس ارزیابی تعللورزی-نسخهی دانشجو (PASS) سولومون و راثبلوم (1984)، مقیاس محیط یادگیری کلاس (CLE) دبی مکگی (2007) و پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریچ و دیگروت (1990) پاسخ دادند. یافتههای این پژوهش نشان داد جوّ کلاس به طور غیرمستقیم از طریق باورهای انگیزشی بر تعللورزی تأثیر دارد، همچنین نتایج نشان داد جوّ کلاس و باورهای انگیزشی پیشبینیکنندهی تعللورزی هستند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت باورهای انگیزشی به عنوان واسطهی ارتباط بین جوّ کلاس و تعللورزی نقش ایفا میکند.
واژگان کلیدی: باورهای انگیزشی، جوّ کلاس، تعللورزی
فصل اول
طرح پژوهش
مقدمه
دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی همواره در پی یافتن بهترین روشهای آموزشی هستند تا به کمک آن دانشجویانی را تربیت کنند که در امور تحصیلی خودانگیخته، فعال، علاقمند و موفق بوده و از پیشرفت تحصیلی مطلوبی برخوردار باشند. پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان نیز به عنوان یک شاخص مهم از تواناییهای علمی برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر، حائز اهمیت است. از طرفی نظریهپردازان و محققان تربیتی برای ارائهی نظریات خود پیرامون پیشرفت تحصیلی خواهان شواهد تحقیقی و تجربی در مورد عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی در فرهنگها و نظامهای آموزشی گوناگون هستند (رستگار، زارع، سرمدی و حسینی، 1392). یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان که میتواند شرایط استرسزایی را به وجود آورده و باعث مشکلات جدی در عرصهی آموزشی شود، تعللورزی است.