راهبردهای شناختی و دانشکده پرستاری

دانلود پایان نامه

این پژوهش بر روی پرستاران انجام گردیده است، بنابراین نمی توان نتایج آن را به دیگر مشاغل تعمیم داد.
این پژوهش بر روی پرستاران بیمارستان امام رضا کرمانشاه انجام شده، بنابراین در تعمیم نتایج آن به دیگر بیمارستان ها و شهرها باید احتیاط کرد.
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تاثیر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر استرس شغلی دیگر افراد شاغل و سازمان های دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تاثیر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر استرس شغلی پرستاران بخش های مختلف بیمارستاران، دستیاران، پزشکان با تخصص های مختلف نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی با هم مقایسه شوند و تاثیر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهادات کاربردی
با توجه به نتایج فرضیات پژوهش می توان پیشنهاد داد که؛
با توجه به اثر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس شغلی پرستاران، پیشنهاد می شود به منظور کاهش استرس شغلی پرستاران به آنان آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس ارائه شود.
با توجه به اثر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس مرگ و مردن پرستاران، پیشنهاد می شود به منظور کاهش استرس مرگ و مردن پرستاران به آنان آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس ارائه شود.
با توجه به اثر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس عدم آمادگی هیجانی کافی پرستاران، پیشنهاد می شود به منظور کاهش استرس عدم آمادگی هیجانی کافی پرستاران به آنان آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس ارائه شود.
با توجه به اثر آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس استرس عدم اطمینان در مورد درمان ها پرستاران، پیشنهاد می شود به منظور کاهش استرس استرس عدم اطمینان در مورد درمان ها پرستاران به آنان آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس ارائه شود.
منــابع و مــاخذ
منابع فارسی
افشاری نیا، کریم، کاکابرایی، کیوان و امیری، حسن،(1392)، بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی و روش بازسازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان، فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، سال1، شماره 1، 74-61.
اکبر بگلو، معصومه و ولی زاده، لیلا،(1390)، تنیدگی شغلی و شیوه های سازگاری در پرستاران شاغل در بخش روان بیمارستان رازی تبریز، مراقبت های نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو مپزشکی بیرجند ، دوره8، شماره1، 51-45.
اکبری، محمد، نفیسی، ناهید و جمشیدی فر، زهرا،(1392)، اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان، مجله اندیشه و رفتار، دوره هفتم، شماره27، 17-7.
بیرامی، منصور و عبدی، رضا، (1388)، تاثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان، علوم تربیتی، سال2، شماره6، 54-35.
پارسا ، محمّد،(1368)، روان شناسی کودک و نوجوان، تهران: انتشارات سمت.
پاول و اندایت (1378)، فشار روانی اضطراب و راههای مقابله با آن. ترجمه دکتر بخشی‌پور و صبوری. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.
پناهی شهری، محمود،( 1372)، بررسی مقدماتی روایی و اعتبار فرم های سیاهه حالت و صفت اضطراب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
جلالی، داریوش، آقایی، اصغر، طالبی، هوشنگ و مظاهری، محمد علی، (1393)، الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی در پیوند بین فشار روانی شغلی و پیامدهای آن، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال15، شماره1(پیاپی55)، 33-16.
خاقانی‌زاده، مرتضی و قاسم‌زاده، فرزانه، (1378)، بررسی تأثیر روش آرام‌سازی بر تنش ناشی از محیط کار. چهارمین کنگره سراسری تنش .تهران : 25-28.