راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه

2- جوّ منفی کلاس
3
66/0
3- جوّ مثبت کلاس
5
59/0
همانگونه که در جدول شماره 3-3 مشاهده میشود، ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه محیط یادگیری کلاس مطلوب بوده که حاکی از همگونی و همسانی مادههای پرسشنامهی فوق هستند.
3-4-3 پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
پینتریچ و دیگروت (1990) پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری را برای سنجش باورهای انگیزشی (25 سؤال) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22 سؤال) تدوین کردهاند. مقیاس باورهای انگیزشی، سه خرده آزمون خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی (جهتگیری هدف) و اضطراب امتحان را شامل میشود. مقیاس یادگیری خودتنظیمی نیز دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی برای کنترل شناخت (راهبردهای فراشناختی) است. در پژوهش حاضر از بخش 25 سؤالی باورهای انگیزشی استفاده میشود. سؤالات 2، 6، 9، 10، 12، 14، 19، 21، 22 این پرسشنامه خودکارآمدی، سؤالات 1، 4، 5، 8، 11، 16، 17، 20، 24 ارزشگذاری درونی و سؤالات 3، 7، 13، 15، 18، 23، 25 اضطراب امتحان را مورد سنجش قرار میدهد. مادههای این پرسشنامه از نوع سؤالات بسته پاسخ است و دارای مقیاس پنج گزینهای از کاملاً موافقم (نمرهی 5) تا کاملاً مخالفم (نمرهی 1) میباشد. در بررسیهای پینتریچ و دیگروت (1990؛ نقل در پیری و قبادی، 1392) برای تعیین پایایی پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، ضریب آلفای کرونباخ، برای عوامل سه گانهی باورهای انگیزشی یعنی خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان به ترتیب 89/0، 87/0 و 75/0 است. این پرسشنامه توسط حسینی نسب (1379؛ نقل در بیرامی و شالچی، 1390) به فارسی ترجمه شده و ضرایب آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان، راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 68/0، 41/0، 77/0، 64/0 و 68/0 بدست آمده است. در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی 80/0، ارزشگذاری درونی 77/0 و اضطراب امتحان 81/0 و برای کل مقیاس ضریب آلفای کرونباخ 70/0 بدست آمده است.
5-3 شیوهی اجرای پرسشنامهها و جمعآوری دادهها
با توجه به این که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر جوّ کلاس میباشد لذا برای ارزیابی بهتر جوّ کلاس به جای اجرای پرسشنامهها در خوابگاههای دانشجویان سعی بر این بود تا دانشجویان در کلاس و با در نظر گرفتن همان درس و استادی که در آن ساعت با او کلاس دارند پرسشنامهها را تکمیل نمایند. بدین منظور بعد از مشخص شدن کلاسها و هماهنگی قبلی با استاد مورد نظر، وارد کلاس شده و بعد از آگاه کردن دانشجویان از نحوهی پاسخگویی به سؤالات سه پرسشنامه و دادن اطمینان در خصوص محرمانه بودن اطلاعات، از دانشجویان خواسته شد تا بعد از تکمیل قسمت مربوط به اطلاعات فردی با در نظر گرفتن درسی که در آن ساعت دارند و استاد مرتبط با آن درس و به طور کلی جوّی که در آن کلاس وجود دارد به پرسشنامههای توزیع شده پاسخ دهند. به همهی دانشجویان تأکید شد تا هر سه پرسشنامه را با در نظر گرفتن همان کلاس و استاد مرتبط با آن کلاس تکمیل نمایند.
6-3 شیوهی تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر از دو شیوهی آمار توصیفی، برای معرفی گروه نمونه و آمار استنباطی، برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای پرسشنامهها استفاده شده است. روشهای آمار توصیفی به کار گرفته شده، جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و شاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد میباشند. در بخش آمار استنباطی نیز به منظور بررسی رابطهی بین متغیرهای پژوهش و جهت بررسی اثر واسطهای باورهای انگیزشی از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شده است. به منظور انجام محاسبات مربوط به الگوی ساختاری محاسبهی ضرایب مسیر نرمافزار (AMOS) مورد استفاده قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
در این پژوهش اطلاعات توسط 196 پرسشنامه از بین دانشجویان دانشگاه بیرجند با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و جمعآوری گردید. دادههای گردآوری شدهی پرسشنامهها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجهگیری آماری شده است.
در این فصل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. به منظور توصیف دادههای مذکور و بررسی فرضیات از نرم افزار SPSS، نسخهی 22 و نرم افزار Amos استفاده گردید.
1-4 اطلاعات جمعیتشناختی
الف) جنسیت
در این قسمت تعداد و درصد پاسخدهندگان از نظر جنسیت بررسی میشود و نتایج در جدول 1-4 ارائه شده است.
جدول 1-4: فراوانی و درصد فراوانی نمونهها بر حسب جنسیت
درصد فراوانی