راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه

انجام پژوهش در زمینهی میزان تعللورزی با توجه به افزایش سن و سطح تحصیلی فراگیران.
پیشنهاد میشود برای سنجش بهتر میزان تأثیر جوّ کلاس بر روی تعللورزی، پژوهش بر روی دانشجویانی انجام شود که دروس متفاوتی را با استادی واحد میگذرانند.
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، تنها بخش باورهای انگیزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به عنوان نقش واسطهای در نظر گرفته شده، لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی هر دو بخش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی و فراشناختی در پژوهش گنجانده شود.
2-2-5 پیشنهادات کاربردی
با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد جوّ کلاس و باورهای انگیزشی عواملی مهم و تأثیرگذار بر میزان تعللورزی هستند، لذا به منظور کاهش میزان تعللورزی فراگیران برنامهها و اقداماتی قابل انجام است از جمله:
راههای ایجاد جوّ کلاسی مناسب و سالم در کلاس در تمامی سطوح و پایهها به مربیان، معلمان و اساتید آموزش داده شود.
برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنا نمودن مربیان و اساتید با مؤلفههای مؤثر در ادراک از جوّ کلاس و تأثیر آنها بر کاهش تعللورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی فراگیران.
به مربیان و اساتید پیشنهاد میشود که با فراهم کردن جوّ تعاملی، مشارکتی، تکالیف جذاب، تأکید بر معنیداری و با اهمیت بودن تکالیف و مسائل مربوط به محیط تحصیلی، بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی فراگیران بیافزایند و اضطراب و تعللورزی در حوزهی تحصیل را کاهش دهند.
عواملی مانند تجربههای پژوهشی، جوّ دانشگاهی مشوق و بدون استرس میتواند در افزایش خودکارآمدی دانشجویان مؤثر باشد. لذا تغییر در شیوههای مدیریت کلاس، برنامهریزی آموزشی و درسی با هدف افزایش خودکارآمدی، ایجاد باورهای انگیزشی مفید و سازنده و ادراکات محیطی مشوق یادگیری، ضروری است.
3-5 محدودیتها
کمبود پژوهشهای انجام شده یا حداقل گزارش شده به ویژه در مورد جوّ کلاس از محدودیتهای جدی پژوهش حاضر بود.
با توجه به اینکه جامعهی پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه میباشند، لذا نتایج این پژوهش را نمیتوان به دانشآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف تعمیم داد.
فهرست منابع
منابع فارسی:
آقاتهرانی، م. (1385). اهمالکاری (بررسی علل و راهکارهای درمان). قم: مرکز انتشارات مؤسسهی آموزشی و پرورشی امام خمینی.
ابراهیمی، س.، پاکدامن، ش. و سپهری، ص. (1390). روابط بین اهداف پیشرفت، جوّ کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان. مجلهی روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 8(29)، 44-35.
ابوالقاسمی، ع.، گلپور، ر. نریمانی، م. و قمری، ح. (1388). بررسی رابطهی باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارای اضطراب امتحان. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(3). 5-20.
ابوالقاسمی، ع.، نظری، م. زاهد، ع. و نریمانی، م. (1391). نقش هیجانات خودآگاه و تعللورزی در پیشبینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان. فصلنامهی اندیشههای نوین تربیتی، 8(1)، 28-9.
اساسی، ح.، فتحآبادی، ج. و حیدری، م. (1390). بررسی نقش میانجی ابعاد کمالگرایی در رابطهی بین ابعاد فرزندپروری و تعللورزی تحصیلی. مجلهی پژوهش در نظامهای آموزشی، 79-59.
الیس، ا. و جیمزنال، و. (بیتا). روانشناسی اهمالکاری، غلبه بر تعللورزیدن. ترجمه: دکتر محمد علی فرجاد (1391). تهران: رشد.
بدری گرگری، ر. و حسینی اصل، ف. (1389). پیشبینی جهتگیری انگیزش هدف چیرگی: نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کلاس درس. فصلنامهی علمی_پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 5(17)، 32-8.
بدریگرگری، ر. و حسینی اصل، ف. (1384). بررسی رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با تعللورزی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجلهی تازهها و پژوهشهای مشاوره، 9(36)، 125-111.
برومند، ر. و شیخی فینی، ع. ا. (1390). پیشبینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان). فصلنامهی اندیشههای نوین تربیتی، 34-19.