راهبردهای مدیریت دانش و فرایندهای سازمانی

دانلود پایان نامه

12-1-2) راهبردهای مدیریت دانش
رهبران تجارت های جهانی به صورت فزاینده بر این دیدگاه باور دارند که دانش سرمایه های انسانی از مهمترین قابلیت ها و شایستگی های سازمان میباشد و شاید بتوان گفت پایه و ریشه تمام مزیت های رقابتی به شمار میرود ( هیت هاسکیسون، 2005، 12 ). اکثر سازمان ها تلاش میکنند تا دانش اندوخته شده کارکنان سازمان را به یک دارایی سازمانی تبدیل کنند زیرا بحث بر سر این است که ارزش دارایی های غیر ملموس مانند دانش، روبه رشد و فزونی است ( چاکراوارتی و مک ایولی، 2002، 1 ). ایجاد دانش اکتساب دانش ارزشمند از منابع بیرونی، استفاده از این دانش در تصمیم گیری، کاربرد آن در فرآیندها، محصولات یا خدمات، تسهیم رشد دانش و بالاخره اثرات مدیریت دانش فعالیتهایی می باشند که برای ارتقای یادگیری و نوآوری در سازمان لازم است ( گوپتا و شرما، 2004، 5 ).
واضح است که ویژگی های منحصر به فرد یک بنگاه خاص در صنعت میتواند در عملکرد آن ایجاد تمایز کند .برای متعادل ساختن مفهوم اصلی با راهبرد تجاری، تلاشهای اخیر در زمینه مدیریت راهبردی و تئوری اقتصاد در جهت تمرکز بر بعد درونی سازمان یعنی منابع و قابیلت های آن بوده است. این دیدگاه جدید به نام رویکرد مبتنی برمنابع عنوان شده است ( کولیس و مونتگومری، 1995، 4 ).
شاید بتوان گفت به تعداد دانشمندانی که راهبرد دانش را تعریف نموده اند تعاریفی متعددی از راهبرد مدیریت دانش ارائه شده است (شریف زاده و بودلایی، 1387 ، 50 ).
جدول 1-2) تعاریف راهبرد دانش
محقق
تعریف و ابعاد
بیرلی و ارکرا بارتی
(1996)
مجموعهای از پاسخهای جمعی مدیران به نیازهای یادگیری راهبردی سازمان. ابعاد: سرعت یادگیری، پایه دانشی، نوع یادگیری (درونی یا بیرونی- تدریجی یا رادیکال)
زاک
(1999)
مکانیزم ایجاد کننده تعادل بین منابع و قابلیتهای دانش محور سازمان از یک سو و دانش مورد نیاز برای تهیه محصولات و خدمات به روشی برتر نسبت به رقبا از سوی دیگر.
ابعاد: منبع تامین دانش (داخلی یا خارجی، بدون مرز) نحوه تامین دانش (بکارگیری و اهرم سازی دانش موجود/ خلق دانش جدید)، نوع دانش (پایه، پیشرفته، خلاقانه)
بیرلی و دالی
(2002)
مجموعهای از انتخابهای راهبردی سازمان با توجه به دو بعد:
1- جستجو و خلق یا کسب دانش جدید
2- بکارگیری و اهرم سازی دانش موجود برای خلق محصولات و فرایندهای سازمانی جدید
اَسوه
(2004)
مجموعهای یکپارچه از انتخابهای راهبردی که یک سازمان به منظور جهت دهی و هدایت منابع دانشی خود در دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ کرده و اجرا میکند.
منبع: (شریف زاده و بودلایی، 1387، 50)
هاگی و کینگسون عقیده دارند که عوامل متعددی در انتخاب راهبرد مدیریت دانش اثربخش دخالت دارند سازمان ها به منظور انتخاب راهبرد میتوانند به وسیله خود ارزیابی راهبرد مناسب را انتخاب کنند البته باید به خاطر داشت فرآیند انتخاب راهبرد مناسب همواره تحت تاثیر عواملی قرار میگیرد این عوامل عبارتند از:
● راهبرد فعلی مدیریت: هدف ها و توانمندی های فن آورانه.
● ارزش محوری: برتری عملیات، رهبری تولید، رضایت مشتری.