راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دانلود پایان نامه

بیرامی، م. و شالچی، ب. (1390). ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با هوش هیجانی در دانشآموزان. فصلنامهی تعلیم و تربیت، (107)، 49-29.
پیری، م. و قبادی، ل. (1392). رابطهی کاربست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی. فصلنامهی اندیشههای نوین تربیتی، 9(3)، 48-27.
پینتریچ، پ. آر. و شانک، د. اچ. (بیتا). انگیزش در تعلیم و تربیت، نظریهها، تحقیقات و راهکارها. ترجمه: مهرناز شهرآرای (1386). تهران: علم.
تمدنی، م.، حاتمی، م. و هاشمی رزینی، ه. (1390). خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 6(17)، 86-65.
جوکار، ب. و دلاورپور، م. (1386). رابطهی تعللورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. مجلهی اندیشههای نوین تربیتی، 3(3و4)، 80-61.
چالمه، ر. و لطیفیان، م. (1391). ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطهای باورهای انگیزشی در دانشآموزان. فصلنامهی روانشناسی کاربردی، 6(3)، 58-43.
چاری، ح. و دهقانی، ی. (1387). پیشبینی میزان اهمالکاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظامهای آموزشی ایران، 4(2)، 73-63.
حسینچاری، م. و خیر، م. (1382). بررسی جوّ روانی-اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مؤلفههای فرهنگ مدرسه. مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(4)، 42-25.
حسینچاری، ح. و دهقانی، ی. (1387). پیشبینی میزان اهمالکاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظامهای آموزشی ایران، 4(2)، 73-63.
حسینی، ف. و لطیفیان، م. (1385). بررسی تأثیر دادوستدی خودمهاری و جنسیت بر جوّ روانی-اجتماعی کلاس. فصلنامهی اندیشههای نوین تربیتی، 2(1و2)، 41-27.
حسینی، ف. و خیر، م. (1388). پیشبینی تعللورزی رفتاری و تصمیمگیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان. مجلهی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 15(3)، 273-265.
خرمایی، ف.، عباسی، م. و رجبی، س. (1390). مقایسهی کمالگرایی و تعللورزی در مادران دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجلهی ناتوانیهای یادگیری، 1(1)، 77-60.
خسروی، ع. ا. (1388). بررسی رابطهی رضایت شغلی کارکنان و اهمالکاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعهی تجارت ایران. فصلنامهی رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)، 141-125.
خواجه، ل. و حسینچاری، م. (1390). بررسی رابطهی اضطراب اجتماعی و جوّ روانی-اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموزان دورهی راهنمایی. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 7(20)، 153-131.
دهقانیزاده، م. ح.، حسینچاری، م. مرادی، م. و سلیمانی خشاب، ع. (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطهای ابعاد خودکارآمدی. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 10(32)، 30-1.
ذبیحی، ر.، نیوشا، ب. و منصوری، م. (1391). رابطهی تابآوری و جوّ روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. فصلنامهی اندیشههای تازه در علوم تربیتی، 7(3)، 82-71.
زینالعابدینی، ز. (1392). نقش واسطهای خودکارآمدی عاطفی در رابطهی بین ادراک از ابعاد سبک فرزندپروری و اضطراب امتحان دانشآموزان مقطع متوسطهی شهر بیرجند. پایاننامهی کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی.
ربانی، ز. و یوسفی، ف. (1393). رابطهی باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی با واسطهگری انواع جهتگیری هدف و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. مجلهی روانشناسی، 18(3)، 262-247.
رجبی، غ.، چهاردولی، ح. و عطاری، ی. (1386). بررسی رابطهی عملکرد خانواده و جوّ روانی-اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانشآموزان دبیرستانی شهرستان ملایر. مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی، 14(3)، 128-113.
رجبپور، ز.، فرمانی، س. و امانی، ح. (1391). تعللورزی (مفاهیم، علل، پیامدها و راهکارها). مجلهی بر خط دانش روانشناختی، 1(1)، 32-21.
رستگار، ا.، زارع، ح. سرمدی، م. ر. و حسینی، ف. (1392). نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمالکاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دورههای آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران. فصلنامهی علمی_پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(4)، 164-151.
رستم اوغلی، ز.، موسیزاده، ت. رضازاده، ب. و رستم اوغلی، س. (1392). نقش تعللورزی، خودتنظیمگری و باورهای فراشناختی در پیشبینی ناگویی خلقی دانشآموزان دختر دورهی متوسطه. مجلهی روانشناسی مدرسه، 2(3)، 96-76.
رضاپور، ی.، پورباغبان، س. و فتحی، آ. (1392). پیشبینی تغییرات تعللورزی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی دانشگاهی و رضایت از زندگی. فصلنامهی پژوهشهای نوین روانشناختی، 8(32)، 170-156.