راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دانلود پایان نامه
رضایی، غ. (1390). رابطهی پنج عامل بزرگ شخصیت و تعللورزی فعال دانشجویان دانشگاه بیرجند. پایاننامهی کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی.
رضایی، ا. خورشا، م. و مقامی، ح. ر. (1391). بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژیهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروههای علوم انسانی و علوم پایه. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 8(26)، 234-211.
روحانی، ع. و ماهر، ف. (1386). اثر نوع ارزشیابی (توصیفی-سنتی) بر جوّ کلاس، ویژگیهای عاطفی و خلاقیت دانشآموزان. فصلنامهی اندیشههای تازه در علوم تربیتی، 2(4)، 69-55.
سپهریان، ف. (1390). اهمالکاری تحصیلی و عوامل پیشبینیکنندهی آن. مجلهی مطالعات روانشناختی، 7(4)، 26-9.
سواری، ک. (1391). بررسی میزان رواج اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور اهواز. فصلنامهی علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1(2)، 69-63.
سیاح برگرد، م. اردمه، ع. و یعقوبی عسگرآباد، ا. (1392). بررسی رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی، 3(2)، 70-60.
شکفته، ف. (1393). بررسی تعللورزی در حوزههای مختلف زندگی دانشجویان دانشگاه بیرجند. پایاننامهی کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی.
شیرزادی. ن. (1389). رابطهی تعللورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس با واسطهگری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. پایاننامهی کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی.
شهنی ییلاق، م.، سلامتی، ع. مهرابیزاده هنرمند، م. و حقیقی، ج. (1385). بررسی شیوع تعلل و تأثیر روشهای درمان شناختی و رفتاری بر کاهش آن در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 13(3)، 30-1.
شیخی، م.، فتحآبادی، ج. و حیدری، م. (1392). ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمالگرایی با اهمالکاری در تدوین پایاننامه. مجلهی روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9(35)، 295-283.
صبحی قراملکی، ن.، حاجلو، ن. و بابایی، ک. (1393). اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری دانشآموزان. مجلهی روشها و مدلهای روانشناختی، 4(15)، 101-91.
صفارینیا، م. و امیرخانی رازلیقی، ز. (1391). تحلیل مسیر ارتباط اهمالکاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارههای دولتی استان تهران. مجلهی پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، 2(4)، 131-111.
عابدینی، ی.، باقریان، ر. و کدخدایی، م. (1389). بررسی رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی-فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدلهای رقیب. مجلهی تازههای علوم شناختی، 12(3)، 48-34.
عوضیان، ف.، بدری، ر. سرندی، پ. و قاسمی، ز. (1390). بررسی رابطهی بین اهمالکاری و عزتنفس با انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر مقطع متوسطهی شهرستان کاشان. فصلنامهی علوم تربیتی، 4(14)، 164-151.
غلامعلی لواسانی، م.، آذرنییاد، ا. مهمانپذیر، پ. و رضاییان، ح. (1392). نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیشبینی میزان وابستگی به اینترنت. مجلهی جهانی رسانه_نسخهی فارسی، 8(2)، 22-1.
فیاضی، م. و کاوه، م. (1388). تعلل: سندرم فردا. مجلهی تدبیر، (205)، 48-45.
قدمپور، ع. ا. و سرمد، ز. (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. مجلهی روانشناسی، 7(2)، 126-122.
قدیری، پ.، اسدزاده، ح. و درتاج، ف. (1390). بررسی رابطهی ادراک از محیط کلاس درس و جهتگیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانشآموزان دختر پایهی سوم متوسطه. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 19(6)، 137-115.
کجباف، م. ب.، مولوی، ح. و شیرازی تهرانی، ع. (1382). رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی. مجلهی تازههای علوم شناختی، 5(1)، 33-27.
کرمی، د. (1388). میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. مجلهی اندیشه و رفتار، 13(4)، 34-25.
کیامرثی، ا.، آریاپوران، س. و ابوالقاسمی، ع. (1392). رابطهی علائم اختلالات شخصیت با تعللورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر. مجلهی روانشناسی اجتماعی، 8(28)، 52-41.
گلستانی بخت، ط. و شکری، م. (1392). رابطهی تعللورزی (اهمالکاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی. فصلنامهی علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 2(3)، 100-89.
گوروئی، م.، خیر، م. و هاشمی، ل. (1390). بررسی رابطهی بین کمالگرایی و خودپندارهی تحصیلی با توجه به نقش واسطهای اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان. مجلهی روشها و مدلهای روانشناختی، 2، 150-137.