راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دانلود پایان نامه

لطیفیان، م. و خوشبخت، ف. (1391). بررسی قدرت پیشبینی کیفیت تدریس معلم و جوّ کلاس برای یادگیری ریاضی با واسطهگری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظمدهی در دانشآموزان کلاس پنجم ابتدایی. مجلهی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 19(2)، 126-107.
ماهر، ف.، آقایی، ا. برجعلی، ا. و روحانی، ع. (1386). ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی براساس جوّ کلاس، ویژگیهای عاطفی و میزان خلاقیت دانشآموزان دورهی ابتدایی. مجلهی دانش و پژوهش در علوم تربیتی، (14)، 92-71.
محمد امینی، ز. (1387). رابطهی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. فصلنامهی اندیشههای نوین تربیتی، 4(4)، 135-123.
محمدی درویش بقال، ن.، حاتمی، ح. ر. اسدزاده، ح. و احدی، ح. (1392). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون) دانشآموزان دبیرستان. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 9(27)، 66-49.
محمدی قلعهتکی، ن.، قمرانی، ا. و برمک، م. ع. (1393). بررسی و مقایسهی تعللورزی تحصیلی در دانشآموزان معلول جسمی_حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت. مجلهی تعلیم و تربیت استثنایی، 14(3)، 30-22.
مطیعی، ح.، حیدری، م. و صادقی، م. ا. (1391). پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مؤلفههای خودتنظیمی در دانشآموزان پایهی اول دبیرستانهای شهر تهران. فصلنامهی روانشناسی تربیتی، 8(24)، 70-49.
مهرابیزاده هنرمند، م.، علامه، ع. و شهنی ییلاق، م. (1386). رابطهی حرمت خود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی و تعلق با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان. مجلهی روانشناسی، 11(3)، 255-242.
میرزایی، م.، غرایی، ب. و بیرشک، ب. (1392). نقش کمالگرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظمبخشی هیجانی در پیشبینی اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری. مجلهی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(3)، 240-230.
نامیان، س. و حسینچاری، م. (1390). تبیین اهمالکاری تحصیلی دانشجویان براساس باورهای مذهبی و هستهی کنترل. مجلهی روانشناسی، 10(2)، 126-99.
نوکاریزی، م. و دهقانی، ک. (1392). تأثیر مهارتهای سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند. پژوهشنامهی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 3(2)، 172-153.
نیکدل، ف.، کدیور، پ. فرزاد، و. کریمی، ی. (1389). بررسی شاخصهای روانسنجی پرسشنامهی ادراک از کلاس. فصلنامهی اندازهگیری تربیتی، 53-31.
ولیزاده، ز.، احدی، ح.، حیدری، م. مظاهری، م. م. و کجباف، م. ب. (1393). پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت. مجلهی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(3)، 100-92.
هومن، ح. ع. و عسگری، ع. (1384). تحلیل عاملی: دشواریها و تنگناهای آن. مجلهی روانشناسی و علوم تربیتی، 35(2)، 20-1.
منابع انگلیسی:
Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: students learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(4), 260-267.
Balkis, M., Duru, E., & Duru, S. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5 (1), 18-32.
Corkin, D. M., Yu, Sh. L. Wolters, Ch. A. & Wiesner, M. (2014). The role of the classroom climate on academic procrastination. Learning and Individual Differences, 32, 294-303.
Deniz, E. M., Tras, Z. & Aydogan, D. (2009). An investigation of academic procrastination, locus of control & emotional intelligence. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 623-632.
Effert, B., & Ferrarie, J. (1989). Decisional procrastination: Examining personality correlates. Journal of Social Behavior and Personality, 56, 478-484.
Fuschia, M. & Siveis, l. (2006). I will look after my health model with community dwelling adults. Personality and Individual Differences, 4(3), 185-271.
Klassen, R. M., Krawchuk, L. L. & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915-931.
Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination in different life-domains: Is procrastination domain specific? Springer Science, 32, 175-185.
Loukas, A. & Murphy, J. (2007). Middle school student perceptions of school climate. Examining protective function on subsequent adjustment problems. Journal of school psychology, 44(6).