راهکارهای مقابله و گیاهان دارویی

دانلود پایان نامه

دانشور ح ع. کیانی ب. 1383. بررسی اثر شوری بر چند رقم محلی سنجد در استان اصفهان. مجله پژوهش و سازندگی (شماره 65). ماهنامه زمستان. 83-76.
داعی ا.، گودرز ب. 1384. بررسی کارآیی همزیستی سویه های مختلف قارچ میکوریز با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور با روش سنجش هسته ای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
داعی گ. و مهربان م. ر. 1386. نقش قارچ های همزیست میکوریز در پیکار با خشکسالی. مجموعه مقالات اولین همایش خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
درویشی. ب. 1384. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- مجله علوم کشاورزی ایران؛ جلد 36- شماره 6 (1538-1529).
رجب زاده مطلق، ف. 1390. بررسی کاربرد قارچ میکوریزا آربوسکولار، باکتری تثبیت کننده نیتروژن و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.
رجالی، ف. 1382. تهیه مایه تلقیح قارچهای میکوریز آربسکولار به روش درون شیشه ای و بررسی اثر آن در افزایش جذب عناصر غذایی در گیاه گندم با تنش خشکی. پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
رجالی ، ف. 1382. تأثیر همزیستی میکوریزی بر کارآیی مصرف آب ،تجمع پرولین و حذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور،مجله پژوهش آب در کشاورزی /ب/ جلد 24 / شماره 2.
رجالی ف. 1384. مروری بر همزیستی میکوریزا. (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) مؤسسه آب و خاک.
رضایی دانش ی. 1391. بررسی وضعیت قارچهای میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 4، صفحه 449-437.
روحانی ن. 1384. مقایسه روش های جداسازی و تکثیر قارچهای وزیکولار – آربوسکولار. چهارمین همایش بیوتکنولوژی ایران.
رفیعی، م. 1379. اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذور چغندر قند. چکیده ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران زنگنه س. بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی چند گیاه غالب در بیابان های استان سمنان. مقاله کوتاه: 13(1):108-105.
رحمت زاده،س. 1392. تاثیر قارچ میکوریزا بر بهبود رشد و شاخص های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری. زیست شناسی گیاهی، سال پنجم، شماره شانزدهم، تابستان 1392/ص40_27
سلیمی، ف. شکاری، ف. 1391. زیست شناسی گیاهی، سال چهارم – شماره یازدهم، صفحه 27-38
شاه حسینی، ز. 1389. بررسی تأثیر قارچ های میکوریزا آربوسکولار(AM) و اسید هیومیک بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب (WUE) در ذرت تحت تأثیر شرایط کم آبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.
شکاری، ف. 1372. مقاومت و شوری در مرحله رشد رویشی تعدادی از گیاهان زراعی و مرتعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی تبریز.
شیرانی ، ا.، علیزاده، ع. و هاشمی دزفولی، ا. 1379. بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار، فسفر و تنش خشکی بر کارایی جذب عناصر غذایی در گیاه گندم.نشریه علمی پژوهشی نهال و بدر، جلد 16، شماره 3، ص 327 تا 349، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر.تهران، ایران.
صمصام شریعت، هادی، پرورش و تکیر گیاهان دارویی، 1374، انتشارات مانی علوی پناه. س، ک. (1371) احیای مناطق شور.نشریه سازمان جنگلها و مراتع.
صابری، م ح. و راشد محصل، م ح. 1379. اثرات درجات مختلف شوری ناشی از کلرور سدیم بر جوانه زنی چهار رقم گندم. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر.
صدوری م. 1381. معرفی پنج گونه گلوموس از قارچ های آربوسکولار ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره 1، صفحه 30-15.
علیزاده ا. 1386. اثرات میکوریزا در شرایط متفاوت رطوبت خاک بر جذب عناصر غذایی در ذرت. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، سال 3، شماره 1.
علوی پناه. س، ک. 1370. احیای مناطق شور. نشریه سازمان جنگلها و مراتع.
علی اصغر زاده، ن. 1379. بررسی واکنش و تراکم جمعیت قارچهای میکوریز آربسکولار در خاکهای شور دشت تبریز و تعیین اثرات تلقیح آنها در بهبود و تحمل پیاز و جو به تنش شوری، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران، تهران، ایران.