رسانه های ارتباط جمعی و استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

همچنین رسانه ها می توانند اثرات نگرشی بلندمدتی را برجای بگذارند.یکی از اثرات نگرشی بلندمدت، اثر کاشت است.پس از سال ها تماشای تبهکارانی که به مردم آسیب می زنند و اموال آن ها را سرقت می کنند،این نگرش در ما شکل می گیرد که این دنیا مکانی پر از ظلم و خشونت است.به این اعتقاد می رسیم که آمار جرم و جنایت، به شدت رو به رشد است.این در حالی است که در عمل، دقیقا عکس این مسأله حاکم است.یکی دیگر از آثار نگرشی بلندمدت تقویت نام دارد.بیشتر پیام های تبلیغاتی، مصرف کنندگان فعلی کالاهای خود را هدف قرار می دهند.هدف آن ها این است که با ارائه دلایلی بیش تر، مصرف کنندگان فعلی کالاهای شان را برای استمرار در مصرف کالا متعاقد سازند.تا زمانی که آگهی دهندگان بتوانند نگرش مثبت ما نسبت به کالاهای خود را تقویت کنند، این نگرش ها به مرور زمان قوی تر می شود و احتمال تغییر آن ها نیز کاهش می یابد (فاضلی،1391).
ج- اثرات عاطفی: رسانه ها می توانند احساساتی را در ما برانگیزانند؛ احساساتی عمیق نظیر خشم، حس همدردی، ترس یا احساساتی سطحی مانند اندوه و بی حوصلگی.بازخوردهای عاطفی به تغییرات فیزیولوژیک مربوط می شوند.در واقع برخی از نظریه پردازان حوزه ی فیزیولوژی معتقدند که احساسات چیزی جز برانگیختگی فیزیولوژیک نیستند.اگر برانگیختگی زیادی را در خود احساس کنیم و حس رضایتی نسبت به آن نداشته باشیم، آن را نفرت می نامیم.ولی اگر از این برانگیختگی، خشنود باشیم، آن را عشق قلمداد می کنیم.
همه ی ما هنگام رویارویی با پیام های رسانه ای، تغییرات عاطفی را تجربه کرده ایم.تماشای فیلم های ترسناک، وحشت عمیقی را در ما برمی انگیزاند؛ برخی از سرمقاله ها ممکن است سبب خشم ما شوند و یک موسیقی آرام می تواند آرامش بیشتری به ما بدهد.
همچنین رسانه ها می توانند اثرات عاطفی بلند مدتی را بر ما برجای گذارند.حساسیت زدایی یکی از این اثرات بلندمدت است پس از سال ها تماشای خشونت در رسانه ها -که به ندرت زجر کشیدن قربانیان را نشان می دهند و در عوض بر عاملان جنایت تمرکز می کنند و جذابیت آن ها رابرجسته می سازند- به تدریج، حس عمیق هم دردی خود را با قربانیان بازنمایی های رسانه ای و قربانیان دنیای واقعی، از دست می دهیم (پاتر،171:1391)
د- اثرات فیزیکی:
رسانه ها می توانند بر سیستم های خودکار جسم ما اثر بگذارند.این اثرات معمولا خارج از حوزه ی کنترل ما هستند، مثل کوچک شدن مردمک چشم هنگام نگاه کردن به نور شدید.در چنین شرایطی نمی توانیم از کوچک شدن مردمک چشم جلوگیری کنیم،ولی می توانیم نگاه خود را از منبع نور منحرف سازیم و از اثرات ناشی از آن جلوگیری نمائیم.
رویارویی با رسانه ها می تواند اثرات فیزیولوژیکی متعددی در ما ایجاد کند.داستان های سرشار از حس تعلیق، فشارخون و ضربان قلب ما را افزایش می دهند.فیلم های ترسناک، بر میزان نفس زدن و عرق کردن کف دست ها می افزایند.گوش سپردن به آهنگی وطن پرستانه یا تماشای یک مسابقه مهیج ورزشی جهانی مو را بر تن انسان راست می کند.یک نمایش فکاهی ممکن است چنان ما را به خنده وادارد که نتوانیم خنده ی خویش را کنترل کنیم.
البته باخوردهای فیزیولوژیک ما در قبال پیام های رسانه ای شاید به مرور زمان دست خوش تغییر شود.برای مثال، اولین باری که فیلم ترسناکی را تماشا می کنیم، درخواهیم یافت که هر مرتبه، احتمال افزایش ضربان قلب در مقایسه با مرتبه ی قبلی کاهش می یابد.به تدریج و با افزایش دفعات رویارویی با فیلم های ترسناک، بازخوردهای فیزیولوژیک ما نیز کاهش می یابند (ویندال،172:1376).
ه- اثرات انگیزشی:
رسانه ها می توانند ما را به انجام دادن اعمال مختلف وادارند.مثلا ممکن است پس از تماشای یک آگهی تجاری یک کالا، خانه ی خود را برای خرید کالای مورد نظر ترک کنیم و یا پس از دیدن یک مسابقه تلویزیونی جهت شرکت در آن اقدامات لازم را انجام دهیم.
البته اثرات رفتاری بلندمدت نیز در این زمینه وجود دارد.برای مثال، ممکن است رایانه ای بخریم و از طریق آن به اینترنت وصل شویم.در چند هفته ی نخست، مدت زمان اختصاص یافته به اینترنت نسبتا کوتاه است، اما پس از چند مدت، زمانی که روزانه به آن اختصاص می دهیم به چندین ساعت می رسد.عادت رفتاری استفاده از اینترنت جای گزین فعالیت های دیگر نظیر تماشای تلویزیون، ورزش کردن یا حتی گپ زدن با مردم می شود(پاتر،172:1391).
با توجه به مواردی که در خصوص انواع اثرگذاری رسانه ای مطرح شد می توانیم سه نکته را در نظر داشته باشیم.نخست، جریان اثرگذاری رسانه ای بی وقفه و مستمر است؛ چون ما مستقیم یا غیرمستقیم، بی وقفه تحت تأثیر پیام های رسانه ای قرار داریم.دوم، رسانه ها برای اثرگذاری در کنار عوامل دیگری عمل می کنند.سوم این که می توان بر فرآیند اثرات رسانه ای در زندگی خود کنترل داشته باشیم.
2-5- رابطه رسانه و آموزش
با توجه به آن که پیشرفت همه جانبه جزء آرمان ها و اهداف همه ی کشور ها می باشد، اکثر صاحبنظران و برنامه ریزان فرهنگی همگی اعتراف می کنند که فرهنگ و آموزش زیربنای چنین توسعه ی مطلوبی است و به طبع رسانه ها از قدرت تاثیرگذاری عمده در این زمینه برخوردارند.رسانه ها می توانند با انتقال اطلاعات و دانش ها، آموزش و مهارت ها و نفی یا اثبات اندیشه ها و آرمان های یک ملت، نقش بی نظیری در توسعه و مسیر آن ایفا کنند و به آسانی تمایلات ذهنی شهروندان و نیز روش و منش زندگی آنان را دست خوش تغییر سازند.روزنه های امید و نگرانی، هردو، نیز از همین نقطه باز می شوند.کارکرد صحیح آموزشی رسانه ها می تواند عامل مؤثری در سرعت وصول به پیشرفت و توسعه و منحرف نشدن مسیر آن داشته باشند؛ همان گونه که سوءاستفاده از این توانایی ممکن است به زوال یک تمدن و تسلط فرهنگ بر فرهنگ دیگر بیانجامد(آزاد ارمکی و خادمی،2:1382).
2-5-1- کارکردهای آموزشی رسانه ها
در میان کارکردهای اصلی رسانه ها، آموزش جایگاه ویژه ای دارد.ویژگی و اهمیت آموزش رسانه ای و انواع آن در تحقیقات برنامه ریزی فرهنگی و علوم ارتباطات یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در این بخش از پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
در این که آموزش یکی از کارکردهای اصلی و حرفه ای رسانه های ارتباط جمعی است، نه تردیدی وجود دارد و نه اعتراضی.رسانه ابزار انتقال پیام است و به تعبیر مک لوهان رسانه ها مؤلفه های فعالی در دگرگونی ماهیت جامعه ما محسوب می شوند که می توانند ماهیت فرهنگ های جوامع را تعیین کنند( تیلور و هریس، 122:1389).
بنابراین انتقالی که توسط رسانه ها انجام می شود، خواسته یا ناخواسته، مستلزم دادن اطلاعات و آموزش هایی است که مخاطب می تواند آن را پذیرفته یا رد کند.
هنگامی که از کارکردها و نقش رسانه ها سخن به میان می آید، آموزش را از محورهای اصلی به شمار می آورند.برای نخستین بار، هارولد لاسول محقق آمریکایی در مقاله ای که در سال 1948 در این باره نوشت، سه نقش اساسی نظارت بر محیط (نقش خبری)، ایجاد و توسعه همبستگی های اجتماعی (نقش تشریحی) و انتقال میراث فرهنگی (نقش آموزشی) برای وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفت.چند سال بعد نیز چارلز رایت دیگر محقق آمریکایی، نقش اجتماعی دیگر در مورد ایجاد سرگرمی (نقش تفریحی) را به نقش های قبلی اضافه کرد (تیموری،17:1377).
امروزه نیز از همین دیدگاه پیروی می شود و از جمله مک براید در گزارش کمیسیون بین المللی مطالعه مسائل ارتباط با آن تأکید می کند.این گزارش به توصیه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، و با هم کاری صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل ارتباطی دنیا تهیه شده است و در آن کوشش شده تا تمامی مسایل مربوط به ارتباطات بررسی شود و در پی تجزیه و تحلیل و طبقه بندی لازم، اصول اساسی طرح و تنظیم سیاست های ارتباطی ملی و نیز هم کاری بین المللی در عرصه ارتباطات تهیه گردد(محسن اسماعیلی،1391).
2-5-2- ویژگی ها و اهمیت آموزش رسانه ای
ویژگی ها و امتیازهای خاص آموزش از طریق رسانه ها را می توان در فراگیری و تأثیرگذاری خلاصه کرد، گرچه میزان آن ها به تناسب نوع رسانه ها متفاوت است.