رشته تربیت بدنی و شرایط محیطی

دانلود پایان نامه

همه آزمودنیها مرد بودند.
همه آزمودنیها دانشجویان ترم سوم رشتهی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی بودند.
درجه هوا و شرایط محیطی برای همه آزمودنیها یکسان بود.
زمان آزمون گیری برای هر آزمودنی ثبت شد تا هر آزمودنی فعالیت رکاب زدن را در همان زمان ثبت شده انجام دهد.
سن آزمودنی های تحقیق 19 تا 23 سال بوده است.
تعداد جلسات تمرینی برای همه آزمودنیها یکسان و 6 جلسه تمرین در هفته بود.
دوره تمرین 2 هفته بود.
محدودیتهای تحقیق
مسایل روان شناختی و سطح انگیزش آزمودنیها. از آنجایی که مسایل روان‌شناختی از جمله علاقه، سطح انگیزش و شرایط روحی و روانی آزمون شوندگان بر کیفیت اجرا تأثیر گذار است، محقق در نقش یک مربی علاوه بر همکاری در رفع مسایل و مشکلات روحی و روانی و فشارهای حاصل از آن، در راستای ادامه فعالیت آزمودنیها در آزمون‌های مختلف از تشویق‌های شفاهی استفاده کرد ولی با توجه به اصل تفاوت‌های فردی و عدم اطلاع محقق از میزان علاقه و سطح انگیزش آزمودنی‌ها برای شرکت در تمرین و آزمون، این موضوع می‌توانسته بر روند تحقیق تأثیر گذار باشد که از کنترل محقق خارج بود.
تغذیه آزمودنیها. با توجه به تاثیرگذاری نوع و میزان تغذیه بر عملکرد هوازی و بیهوازی انسان و برای کاستن از تاثیرات مثبت و منفی آن از آزمودنیها خواسته شد تا رژیم غذایی 24 ساعت قبل از پیش آزمون خود را یادداشت کرده و آن را 24 ساعت قبل از آزمون نهایی اجرا کنند. همچنین از آنها خواسته شد تا قبل از آزمونها از مصرف مواد حاوی کافئین خودداری کنند.
خواب آزمودنیها. برای به حداقل رساندن این محدودیت از آزمودنیها خواسته شد شب قبل از آزمون 7 تا 8 ساعت بخوابند.
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تمرین رکاب زدن
فعالیتی که بر روی چرخ کارسنج و به منظور سنجش کار انجام شده اجرا گردد(13). در این تحقیق آزمودنیها روی چرخ کار سنج با شدت 65% Wmax،در هفته اول و70% Wmaxدر هفته دوم، هفتهای 6 جلسه و به مدت 2 هفته رکاب زدند.
تمرین انسدادی
روش ورزشی ثبت شدهای که در آن جهت کاهش جریان خون به اندام فعال، عروق پروگزیمال عضلات فعال فشرده سازی می‌شوند(2). در تحقیق حاضر منظور تمرین همراه با انسداد عروق پا است. برای ایجاد انسداد، قسمت فوقانی ران آزمودنی بوسیله یک ران بند فشاری مجهز به یک کیسه پنوماتیک و با فشار 90 و 180 میلی متر جیوه است بسته می‌شود.
عملکرد هوازی
توانایی قلب برای راندن حجم زیاد خون غنی از اکسیژن به عضلات و متعاقب آن مصرف هر چه بیشترعضلات از آن است(2) در این پژوهش برای سنجش عملکرد هوازی از یک پروتکل وامانده ساز استفاده شد.
عملکرد بیهوازی
به فعالیتی گفته میشود که در مدت زمان کوتاه و با شدت زیاد انجام شده و از متابولیسم بیهوازی کربوهیدراتها به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده میکند(2). در این پژوهش برای سنجش عملکرد بیهوازی از آزمون وینگیت 30 ثانیهای استفاده خواهدشد.
دانشجویان مرد فعال
دانشجویان فاقد بیماری و ناتوانی، مشغول به تحصیل در رشته تربیت بدنی که واحدهای درسی عملی یکسانی را در زمان تحقیق دارا میباشند(1). در این تحقیق منظور دانشجویان رشته تربیت بدنی با دامنهی سنی19 تا 23 سال سن میباشد.
مقدمه
در این فصل مروری خواهیم داشت برتحقیقاتی که در زمینه ی تحقیق ما، انجام شدهاند.در ابتدا به مبانی نظری موضوع پرداخته خواهد شد و سپس بر اساس اهداف این تحقیق، مروری بر تحقیقات انجام گرفته توسط سایر محققان خواهد شد.
مبانی نظری