رشد و توسعه اقتصادی و بانکداری در ایران

دانلود پایان نامه

.5164
1.2836
VAR00060
5.621
34
.000
1.01429
.6476
1.3810
پس از مشخص شدن عوامل نهایى، مدل تاپسیس جهت تبیین این عوامل، همچنان که ذکر شد، تدوین گردید.
اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی
طراحى مدل TOPSIS
مدلسازى مسائل تصمیم‌گیرى براساس این روش، به وسیله تشکیل ماتریس تصمیم‌گیرى انجام می پذیرد. در ستون‌هاى این ماتریس گزینه‌هاى رقیب و در سطرهاى آن معیارها و ملاک‌هاى تصمیم‌گیرى در ارتباط با مسئله تحت بررسی ذکر می‌گردد. عناصر ماتریس نتیجه سنجش و ارزیابى گزینه‌هاى رقیب توسط تصمیم گیرنده، براساس معیارها و ملاک‌هاى تصمیم گیری می باشد. در تحقیق حاضر گزینه‌هاى ماتریس تصمیم‌گیرى همان عوامل موثر بر بهبود کارایی می باشند؛ اما معیارها و ملاک‌هاى ارزیابى، دیدگاه و نقطه نظرات یا به عبارتى قضاوت تصمیم گیران تلقى شده است که گزینه‌هاى موبوطه را سنجش نموده‌اند. در واقع ارزیابى و سنجش هر پاسخگو در مورد میزان تاثیر عوامل ذکرشده بر کارایى، یک سطر از عناصر ماتریس تصمیم‌گیرى را تشکیل می‌دهد.
فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
خلاصه پایان‌نامه:
پیشرفت چشمگیر مبانی ریاضی فنون تحقیق در عملیات از یک طرف و توسعه فن آوری رایانه از طرف دیگر، دامنه کاربرد تحقیق در عملیات در سازمان‌ها را گسترش داده است. همانطور که می دانیم یک تصمیم نتیجه فرآیند انتخاب یک گزینه بهتر از میان گزینه‌های متفاوت است و فنون فوق الذکر ما را در انتخاب گزینه بهینه جهت رسیدن به مقصود (آرمان) یاری می‌دهد. در این پژوهش محقق با توجه به نقش نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی در این حوزه را تبیین نموده است سپس با تشریح تاریخچه صنعت بانکداری در ایران و نیز تاریخچه موسسه مهر به بیان ادبیات کارایی پرداخته است در فصل سوم این پایان‌نامه، روش تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته‌است، در این فصل با بیان توضیحی درخصوص آزمون T-Student و تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره به تشریح مدل TOPSIS پرداخته است. در گام بعدی متغیرهای موثر بر بهبود کارایی که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و آشنایى با نظام عملیاتی موسسه مالی و اعتباری مهر و کمک استاد محترم راهنما شناسایی گردیده‌بودند، معرفی و به طور مفصل تشریح گردیدند. متغیرهای کلانی که در این پایان‌نامه به طور مفصل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند عبارتند از : 1) سازمان و مدیریت، 2) سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری، 3) نیروی انسانی، 4) مشتری و عوامل محیطی و 5) ابزارها و نگرش‌های مالی
پس از تبیین هر یک از مؤلفه‌های فوق و شناسایی زیرمعیارهای هر یک با استفاده از روش فوق، پرسشنامه‌ای با 60 گزینه جهت شناسائی اهمیت هر متغیر طراحی و به تایید استاد محترم راهنما و دیگر خبرگان رسید. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از این فصل تعداد 40 پرسشنامه در بین متخصصین حوزه بانکداری توزیع گردید که 35 عدد از آنها جمع‌آوری شد.
در فصل چهارم پایان‌نامه و با استفاده از روش آزمون T-Student به تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش پرداخته‌شد و فرضیات اولیه محقق به آزمون گذاشته ‌شد، که در جدول زیر می‌توانید خلاصه نتایج بدست آمده از پایان‌نامه را مشاهده نمایید:
نتایج آزمون فرضیات فرعی
ردیف
فرضیه