رشد و توسعه اقتصادی و تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه

منابع و مآخذ 99
پیوست‌ها 105
چکیده انگلیسی 119
چکیده:
از جمله مناطق ازاد تازه تاسیس شده منطقه ازادتجاری صنعتی ماکو می باشدکه می تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی منطقه شمالغرب و به تبع آن در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.فلسفه وجودی منطقه آزاد تجاری –صنعتی ماکو مانند سایر مناطق آزاد کشور فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوند های صنعتی با داخل کشور، رشد و رفاه اقتصادی و مادی مردم منطقه و سپس منافع ملی است. هدف این تحقیق بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها یک مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و مدیران واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه آزاد ماکو بوده که در مجموع 700 نفر را شامل گردیده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تکمیل و استخراج گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای توصیف متغیر ها در این تحقیق از شاخصهای آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که عوامل مورد نظر تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذارهای داخلی دارند. همچنین آزمون تحلیل عاملی و رتبه بندی نشان داد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با میانگین رتبه 3.73 در رتبه اول و همچنین بعد رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین رتبه 2.48 در رتبه اخر عوامل جذب سرمایه گذارهای داخلی قرار دارد.
کلمات کلیدی : مناطق ازاد، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، سرمایه گذاری داخلی.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شبیه سازی و طول موج

سلام بر خـــدای بزرگ و مهربان
سلام بر خانواده نبوت
سلام و درود بر درخشنده ترین ستارگان آسمان رسالت و وحی
سلام بر زیباترین و خوش بو ترین گل گلزار هستی محبوب دل عاشقان مهدی موعود(عج)
سلام بر آنهایی که عاشقانه و خالصانه منتظر ظهورند.
سلام بر عاشقانی که در فراق یار در کوچه پس کوچه های تنهایی سر به دیوار انتظار نهاده اند و چشم به راه نیم نگاه مهدی فاطمه اند…
تقدیم به
امام زمان (عج)
و
رهبر فرزانه انقلاب
که عاشقانه دوستشان دارم
قدردانی و سپاس :
من باور دارم که همیشه باید کسانى که؛
صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم؛
زیرا ممکن است آخرین ‌بارى باشد که آن‌ها را مى‌بینم؛
با سپاس پروردگار بی‌همتا که هر آن چه دارم موهبتی بی‌دریغ از جانب اوست. که سرنوشت مرا به گونه‌ای رقم زده است که بهترین‌های زندگی همیشه نصیبم گردیده است.
در آغاز گزارش کار پژوهشی برخود لازم می‌دانم از تمامی اساتید، سروران و دوستان ارجمندم که در مقاطع تحصیلی و در بخش بخش این تحقیق به نحوی نگارنده را در امر یادگیری و تنظیم و تدوین پایان نامه یاری و مساعدت کرده‌اند، مراتب تشکر و سپاسگزاری خویش را ابراز نمایم. بویژه از:
……………………………………………..
فصل اول