رضایت از زندگی زناشویی و وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

جعفر یزدی، حمیده.، گلزاری، محمود.(1384). هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش. فصلنامه خانواده پژوهی، سال اول، شماره 4، 279-392.
جواهری، فاطمه؛ سراج زاده، سید حسین؛ رحمانی، ریتا.(1389). تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان مطالعه ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 2، صص 143- 162.
چالمه، رضا. (1390). نقش واسطهای بخشایش در رابطهی ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان. روش ها و مدل های روانشناختی. سال دوم. شماره 6. 1-16.
خانی جزنی، رضا.، صارمی، مهناز.، کاوسی، امیر.، شیرزاد، هادی.، رضاپور، تارا. (1391). بررسی ابعاد مختلف خستگی در افسران پلیس راهنمایی و رانندگی. مجله طب نظامی، سال اول، شماره 1، صص 1-10.
حدادی، مهدی.، کلدی، علیرضا.، سجادی، حمیرا.، صالحی، مسعود. (1390). ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40. صص 107- 127.
داورنیا، رضا. (1392). اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی.
 دل آرام، معصومه.، صفدری، فرانک.، فروزنده، نسرین، اکبری، نسرین. (1384). مقایسه وضعیت سلامت روان زنان شاغل و غیر شاغل تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهری شهرکرد سال 1384. فصلنامه طلوع بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال چهارم، شماره 2-3.
دولت نژاد، فاطمه.، عونی، الهام.، موسوی، علی محمد. (1390). ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی. تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، شماره 9، از 33 تا 42.
رستگار نسب، فرهاد؛ مصطفوی، نرگس؛ جهان نمائی، امیر. (1391). بررسى و مقایسه کیفیت زندگى زنان شاغل وغیرشاغل شهرستان مشهد. فصلنامه جمعیت، بهار 91. 53-68.
رحیمی، زهرا. (1383). رابطه تعارضات زناشویی با سلامت روانی زوجین در ضهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، دریافت شده از سایت www.dl.nlai.ir
زنجانی طبرسی، رضا.(1383). ساخت وهنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی، پایان نامه ارشد، دانشگاه تهران.
ساروی، فتیحه کرمان؛ منتظری، علی؛ بیات، معصومه. (1390). مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان شاغل و خانه دار. فصلنامه پایش، سال 11، شماره اول، 99-104.
سپهرمنش، زهرا. (1388). سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر کاشان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. سال 12، شماره 1:31-41.
سلیمی، سید حسین.، آزاد مرزآبادی، اسفندیار.، عابدی درزی، محمد. (1389). بررسی وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان یک دانشگاه نظامی در سال 1389. مجله علمی ابن سینا، سسال سیزدهم، شماره سوم و چهارم، 10-18.
شاهرخی، اکرم (1380). بررسی سلامت عمومی زنان کارگر کارخانه های قزوین. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین. شماره 28، 32-35.
شریفی، مرضیه.، کارسولی، سلیمان.، بشلیده، کیومرث. (1390). اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق، روان درمانی و مشاوره خانواده،1 (2):212 – 225.
صادق مقدم، لیلا.، عسگری، فریبا.، معروضی، پرویز.، شمس، هدایت الله.، طهماسبی، سیمین. (1385). میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در شهر گناباد. افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد، دوره 12، شماره 2، 45- 50.
عطاری، یوسفعلی.، حسین پور، محمد.، راهنورد، سیما.(1388). اثر بخشی آموزش ارتباطی به شیوه برنامه های ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین. مجله اندیشه و رفتار، سال چهارم، شماره 14.
علاء الدینی، پویا.، رضوی، محمد رضا.(1383). وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، صص 131- 156.
عسگری، پرویز. پاشا، غلامرضا.، آذرکیش، مریم. (1390). مقایسه تعهد زناشویی، رضایت جنسی، و رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار. فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره ششم، شماره 21، 53-60.
عباسی، سهیلا.، مهدی زاده، سودابه.، مقدم، معصومه. (1392). ارتباط خستگی با سلامت روان در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره یازدهم، شماره سوم، صص 293-298.
علی اکبری دهکردی، مهناز.، شکرکن، حسین.، محتشمی، طیبه. (1390). رابطه نقش های جنسیتی با سلامت روانی و مولفه های آن در زنان شاغل. دوفصلنامه روان شناسی بالینی و شخصیت، سال سوم، شماره 5، صص 37-48.
فدایی، فربد.، علی بیگی، ندا.(1390). مقایسه میزان و شدت آسیب های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 43، صص 97- 119.