رضایت شغلی کارکنان و ابعاد فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه

فرسودگی شغلی 1
رضایت از حقوق 05/0 1
رضایت از همکاران 02/0 15/0 1
رضایت از نحوه ارتقا 03/0- 26/0* 19/0* 1
رضایت از ماهیت کار 06/0 21/0* 13/0 41/0* 1
رضایت از مافوق 04/0 26/0* 15/0 25/0* 29/0* 1
ضرایب همبستگی ستاره دار در جدول فوق ، از لحاظ آماری معنادار هستند. و همانگونه که مشاهده می شود هیچ یک از ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی همبستگی معنادار ندارند، بنابراین هیچ یک از آن ها قدرت پیش بینی فرسودگی شغلی را ندارند.
5-1- مقدمه
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی ازدیدگاه مدیران زن مدارس سه مقطع دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیراز انجام گرفته است. پژوهشگر با بیان اهمیت وضرورت پژوهش ومطالعۀ مبانی نظری و تحقیقات داخلی وخارجی وتطابق آنها با نتایج به دست آمده از این پژوهش سعی برآن داشته تا بر این مهّم دست یابد. دراین فصل ابتدا به بحث و بررسی یافته های این پژوهش وسپس مقایسۀآن با نتایج سایرپژوهشها پرداخته شده و درپایان محدودیتها و پیشنهادات ذکرگردیده است.
طبق نتایج به دست آمده ازاین فرضیۀ پژوهشی بین استرس شغلی وفرسودگی شغلی باضریب همبستگی 0/265 درسطح0/05 رابطۀ مثبت ومعنا داری وجود دارد.
بدین معنا،هرچه فرسودگی شغلی بیشترباشداسترس درسازمانها بیشتراست.وبین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی وهمچنین بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداری وجودندارد. ولی بین فرسودگی شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.این نتایج بایافته های عبدی، شهبازی 1380و دموری 1373 و سلیمان نژاد1380 همسویی دارد.
چرا رضایت شغلی با استرس شغلی رابطه ندارد و چراهر چه فرسودگی شغلی افزایش پیدا کند استرس شغلی نیز افزایش می یابد؟ درتبیین یافته های مربوط به این فرضیه می توان گفت که هر سازمانی نیازمند نیروی کارعلاقه مند به کار می باشدتابتواندازبهره وری بالایی برخوردارباشد.عوامل متعددی رضایت شغلی مدیران رانسبت به سازمان تحت تأثیر قرار میدهند و باعث افزایش یا کاهش آن می شوند. عواملی همچون استرس شغلی و فرسودگی شغلی می باشد. پژوهشهانشان می دهندفرسودگی شغلی که براثراسترس شغلی بیش ازحدوطولانی مدت بوجودمی آیدباعث کاهش رضایت شغلی می شودوازطرف دیگراسترس شغلی که عامل اصلی بوجودآورندۀ فرسودگی شغلی است ونیزباعث کاهش میزان انگیزه ورضایت مدیران وعملکردآنان می شود.به گونه ای که بابالارفتن استرس حرفه ای،رضایت شغلی هم کاهش می یابد.
همانطورکه مشاهده می شوداسترس شغلی برفرسودگی شغلی و استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی کارکنان در سازمانها اثرمی گذارند واین نشان دهندۀ رابطۀ چندگانۀ این متغیرها با یکدیگر است.
طبق نتایج به دست آمده ازاین فرضیۀ پژوهشی بین رضایت شغلی واسترس شغلی درسطح 05/0 رابطۀ معنی داروجودندارد.این نتایج بایافته های برگ وریدینگ (1991) وآزاد مرزآبادی ،سلیمی (1383)، ویسی، عاطف، وحیدرضایی(1379) همسویی دارد.
طبق نتایج بدست آمده ازاین فرضیۀ پژوهش بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنا داروجودندارد. وهیچ کدام ازابعادرضایت شغلی با استرس شغلی همبستگی معنادارندارند، بنابراین هیچ یک ازآنها قدرت پیش بینی استرس شغلی راندارد.زیرارضایت ازحقوق ،رضایت ازماهیت کار، رضایت ازنحوۀ ارتقاء،رضایت ازمافوق،رضایت ازهمکاران وقتی که درسازمان ایجادشوددیگرهیچکدام ازکارکنان دچاراسترس شغلی نمی شوند.
این نتایج بایافته های سلیمان نژاد(1380) وکوهلن وبیوسیر(1992)همسویی دارد.
طبق نتایج بدست آمده تمامی ضرایب ستاره دار در جدول 4-6 از لحاظ آماری معنادار هستند همانگونه که مشاهده می شود از ابعاد فرسودگی شغلی، بعُدخستگی عاطفی با استرس شغلی رابطۀ معکوس ومعناداروجوددارد.وحداقل یکی ازمتغیرهای پیش بین(ابعادفرسودگی شغلی)متغیرملاک(استرس شغلی)رامی توانندپیش بینی کنند.
همانگونه که مشاهده می شودازمؤلفه های چهارگانۀ فرسودگی شغلی،مؤلفۀ خستگی عاطفی قادربه پیش بینی استرس شغلی است.
این نتایج بایافته های کشانی1377،حساوی1387،مارتین1989همسویی دارد.
چرا افزایش خستگی عاطفی منجر به افزایش استرس شغلی می شود؟خستگی عاطفی وروانی ناشی ازکاریکی ازابعادفرسودگی شغلی است که ازپاافتادگی ورخوت فردشاغل بخاطرفشارروانی ناشی ازکاراست که شخص بنابه دلایلی نتوانسته باآن مقابله کند.وافرادی که کاریکنواختی دارند،افرادی که شغلهای حساس دارند،کارکنان دربخش مشاغل سخت،مدیران ارشدو…بیشترازبقیه درمعرض خطرهستند.نا آشنابودن افراد با هدفهای سیستم، شیوه های رهبری ومدیریتی درمحل کار،سخت وغیرقابل انعطاف بودن قوانین کار،عدم توان و استعداد کافی برای کار انتخابی وعدم بهره گیری ازکل آن، مبهم بودن نقش فرددرسیستم، فقدان امکانات لازم برای رشدوانجام اهداف از پیش تعیین شده،ناراضی بودن فردازسیستم یاازشغل خود،اخراج شدن ازکاربه دلیل بی عدالتی،فشارها واسترس های موقت کاری، واگذاری پستهای شغلی به افراد نالایق، تفاوت گذاشتن میان افرادمختلف درسیستم و…همۀ این عوامل باعث می شوندکه فرددرسازمان دچارخستگی عاطفی شودوخستگی عاطفی هم یکی ازعلتهای ایجادکنندۀ استرس شغلی است.پس نتیجه می گیریم که خستگی عاطفی که یکی ازابعاددرونی فرسودگی شغلی است رابطۀ معکوس ومعناداری با استرس شغلی دارد.که هرچه قدرخستگی عاطفی درسازمانها بیشترباشد،استرس شغلی هم بیشترمی شود.وهرچه قدرهم خستگی عاطفی درسازمانها کمترباشد،استرس شغلی هم کاهش می یابد.
طبق نتایج بدست آمده ازاین فرضیۀ پژوهشی بین ابعادرضایت شغلی وفرسودگی شغلی رابطۀ معناداری وجودندارد.ضرایب همبستگی ستاره داردرجدول4-9ازلحاظ آماری معنادارهستند.وهمانگونه که مشاهده می شودهیچ یک ازابعادرضایت شغلی بافرسودگی شغلی همبستگی معنادارندارند،بنابراین هیچ یک ازآنها قدرت پیش بینی فرسودگی شغلی راندارند.وقتی که ماازتمام ابعادرضایت شغلی،ابرازخشنودی کنیم یعنی ازشغل خودراضی هستیم پس به دلیل رضایتمندی دیگر،مدیران درسازمان دچارفرسودگی شغلی نمی شوند و دیگر رابطه ای هم میان این دو متغییرایجاد نمی شود.
این نتایج بایافته های احمدی خلیفه(1381)،سارس(1988)،فریدمن(1995)،ایوانزوهاکسلی وگاتلی ، ویبروپاژاک و مدینا وکندال وکوتانا(2006)همسویی دارد.
5-2- محدودیتها
– سوءگیری برخی ازآزمودنی هادرپاسخ به سؤالات پرسشنامه به دلیل ترس ازافشای مطالب
– عدم همکاری لازم ازسوی آزمودنی ها که موجب پیشرفت کندپروژه گردید.
– کمبودوقت ونیزعدم امکان برای اجرای پژوهش درسطح وسیعتر
– عدم همکاری ووجودقوانین رسمی ودست وپاگیربرای انجام تحقیقات درسازمان آموزش وپرورش