رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه

در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.زمانی که هدف پیش بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش بینی باشد،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها براساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می شود . اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می ماند و در این حالت کلیه متغیرها ی باقی مانده در مدل مود آزمون مجدد قرار می گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند .در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می شوند بنابراین در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغییر های پیش بین در مدل باقی بماند.
4-1- تحلیل توصیفی داده ها
جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
9/58
178
زن
1/41
124
مرد
همانطور که در جدول فوق نمایان است بیشتر معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند زن بودند(9/58 درصد).
نمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت
جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
6/6
20
فوق دیپلم
8/72
220
لیسانس
5/20
62
فوق لیسانس و بالاتر
همانطور که در جدول فوق نمایان است بیشتر معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند دارای تحصیلات در حد لیسانس بودند(8/72 درصد).
نمودار 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات
جدول 4-3 : شاخص های توصیفی سن و مدت ازدواج
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمترین
بیشترین
سن
55/40
73/5
26
54
مدت ازدواج
66/15
29/4
1
23
بر اساس جدول فوق میانگین سن گروه نمونه تحقیق 55/40 با انحراف استاندارد 73/5 و میانگین مدت ازدواج گروه نمونه تحقیق 66/15 با انحراف استاندارد 29/4 می باشد .
4-2-تحلیل استنباطی
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه 1:
بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .
H0 : بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1 : بین مؤلفه های ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-4 : شاخص های توصیفی و همبستگی های متقابل ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
1
2
3
4
رضایت مندی زناشویی
1/153
37/16
**47/0
**32/0-
**41/0
*10/0-
1. مذهب گرایی
75/58
6/5

**73/0-
**69/0
**16/0-
2.سازمان نیافتگی
02/27
04/6

**65/0-
*13/0
3.ارزنده سازی مذهبی
86/29
21/3

*12/0-
4.کامجویی
23/21
47/6

01/0 p **
همانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مقادیر همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان از نظر آماری معنی دار است(01/0p) ؛ به عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین و ملاک ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجائیکه میزان همبستگی بین متغیرهای پیش بین کمتر از 90/0 بدست آمده است شرطی هم خطی بودن نیز برقرار نیست و متغیرهای پیش بین می توانند به صورت مستقل در پیش بینی و تبیین واریانس متغیر ملاک مشارکت داشته باشند .
نمودار 4-3 – نمودار خطی همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان
نمودار فوق بیانگر ارتباط خطی بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان می باشد ؛ شیب خط بیانگر همبستگی معنی دار بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان است .
جدول 4-5 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان
مدل
متغیر های
پیش بین
همبستگی چند گانه
R
همبستگی چند گانه
R2
R2
تعدیل یافته
خطای استاندارد
S.E
F
تغییرات
Sig
1
مذهب گرایی
47/0
23/0
22/0

44/14
01/87
01/0
2
مذهب گرایی
ارزنده سازی
49/0
24/0
23/0
01/0
34/14
08/5
03/0
نتایج رگرسیون به روش گام به گام ، جدول( 4-5) نشان می دهد که ابتدا مذهب گرایی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته است 22 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان(متغیر ملاک) را تبیین کند؛در گام دوم ارزنده سازی مذهبی به مدل اضافه شده است و این دو متغیر (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 23 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن ارزنده سازی مذهبی به مدل توانسته است 1 درصد به تبیین واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) کمک کند ؛ ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند .
نمودار 4-4 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی
نمودار فوق بیانگر مقادیری است که در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی مشارکت نداشته اند ؛ پراکندگی نقاط مشاهده شده بیانگر باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی است ؛ به عبارتی دیگر نشانگر آن مقدار از واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان است که بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی تبیین نشده است .
جدول 4 -6 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی
گام
منابع تغییرات
مجموع مجذورات SS
درجه آزادی
Df
میانگین مجذورات MS
F
سطح معنی داری
1
مذهب گرایی
15/18136
1
15/18136
01/48
01/0
باقی مانده
جمع کل
87/62536
02/80673
300
301
46/208
2
ارزنده سازی
89/19180
2
45/9590
63/46
01/0
باقی مانده
جمع کل
13/61492
02/80673
299
301
66/205
همانطور که درجدول فوق دیده می شود در دو گام مقادیرF بدست آمده معنی دار است (01/0P) ؛بنابراین مدل در دو گام به صورت معنی دار جلورفته و با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار است و متغیرهای پیش بین (ابعاد جهت گیری مذهبی) قدرت پیش بینی متغیر ملاک (رضایت مندی زناشویی معلمان) را دارند؛ بنابراین مجاز به تحلیل و گزارش نتایج رگرسیون می باشیم. جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده رضایت مندی زناشویی از بین متغیرهای پیش بینی کننده ، نتایج رگرسیون با روش گام به گام گزارش شده است.
جدول 4-7 – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی
مدل
ضریب غیر استاندارد(b)
خطای معیار
ضرایب استاندارد B
T
سطح معنی داری
1
مقدار ثابت
71/71
77/8
18/8
01/0
مذهب گرایی
39/1
15/0
474/0
33/9
01/0
2
مقدار ثابت
41/66
02/9
36/7
01/0
مذهب گرایی
07/1
21/0
365/0
21/5
01/0
ارزنده سازی
81/0
36/0
158/0
25/2
03/0
با توجه به نتایج جدول 4-7 در مدل اول مذهب گرایی با مقدار B استاندارد 474/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر مذهب گرایی 39/1 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد در مذهب گرایی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 39/1 افزایش می یابد .
(مذهب گرایی) 39/1 + 71/71 = رضایت مندی زناشویی
در مدل دوم مذهب گرایی با مقدار B استاندارد 365/0 و ارزنده سازی با مقدار B استاندارد 158/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر مذهب گرایی 07/1 و ارزنده سازی 81/0 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد مذهب گرایی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 07/1 و با افزایش یک واحد ارزنده سازی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 81/0 افزایش می یابد .
(ارزنده سازی) 81/0+ (مذهب گرایی)07/1 + 41/66 = رضایت مندی زناشویی
فرضیه 2:
بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .
H0 : بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1 : بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .
جدول 4-8 : شاخص های توصیفی و همبستگی های مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
همبستگی
1. حل مساله
1/153
37/16
46/0
2. شادمانی
67/22
23/3
50/0
3. استقلال
2/24
05/3
43/0
4. تحمل استرس
76/22
17/3
07/0
5. خودشکوفایی
38/23
03/13
38/0
6. خود آگاهی هیجانی
79/22
16/3
40/0
7. واقع گرایی
93/22
19/3
37/0
8. روابط بین فردی
64/22
21/3
32/0
9. خوش بینی
99/22
35/3
36/0
10. احترام به خود
83/22
27/3
36/0
11. کنترل تکانه
37/22
36/3
33/0
12. انعطاف پذیری
63/22
39/3
34/0
13. مسئولیت پذیری اجتماعی
33/26
98/2
27/0
14. همدلی
07/24
38/3
31/0
15. خود ابزاری
12/23
3/3
38/0
01/0 p **
همانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مقادیر همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان از نظر آماری معنی دار است(01/0p) ؛ به عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین و ملاک ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجائیکه میزان همبستگی بین متغیرهای پیش بین کمتر از 90/0 بدست آمده است شرطی هم خطی بودن نیز برقرار نیست و متغیرهای پیش بین می توانند به صورت مستقل در پیش بینی و تبیین واریانس متغیر ملاک مشارکت داشته باشند .
نمودار 4-5 – نمودار خطی همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان
نمودار فوق بیانگر ارتباط خطی بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان می باشد؛ شیب خط بیانگر همبستگی معنی دار بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان است .
جدول 4-9 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان
مدل
متغیر های
پیش بین
همبستگی چند گانه
R
همبستگی چند گانه
R2
R2
تعدیل یافته
خطای استاندارد
S.E
F
تغییرات
Sig
1
شادمانی
50/0
25/0
25/0

19/14
59/100
01/0
2
شادمانی
حل مساله
52/0
27/0
26/0
01/0
08/14
94/5
02/0
2
شادمانی
حل مساله
همدلی
53/0
28/0
27/0
01/0
97/13
54/5
02/0
نتایج رگرسیون به روش گام به گام ، جدول( 4-9) نشان می دهد که ابتدا شادمانی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته است 25 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان(متغیر ملاک) را تبیین کند؛در گام دوم حل مساله به مدل اضافه شده است و این دو متغیر (شادمانی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است 26 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن حل مساله به مدل توانسته است 1 درصد به تبیین واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) کمک کند ؛در گام سوم همدلی به مدل اضافه شده است و این سه متغیر (شادمانی ، حل مساله ، همدلی) توانسته است 26 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن همدلی به مدل توانسته است 1 درصد به تبیین واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغیر ملاک) کمک کند . دیگر مولفه های هوش هیجانی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند.
نمودار 4-6 :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
نمودار فوق بیانگر مقادیری است که در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی مشارکت نداشته اند ؛ پراکندگی نقاط مشاهده شده بیانگر باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی است ؛ به عبارتی دیگر نشانگر آن مقدار از واریانس رضایت مندی زناشویی معلمان است که بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی تبیین نشده است .
جدول 4 -10 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
گام
منابع تغییرات
مجموع مجذورات SS
درجه آزادی
Df
میانگین مجذورات MS
F
سطح معنی داری
1
شادمانی
52/20257
1
52/20257
59/100
01/0
باقی مانده
جمع کل
5/60415
02/80673
300
301
39/201
2
حل مساله
72/21433
2
86/10716
09/54
01/0
باقی مانده
جمع کل
3/59239
02/80673
299
301
13/198
3
همدلی
89/22514
1
89/22514
46/38
01/0
باقی مانده
جمع کل
13/58158
02/80673
300
301
96/7504
همانطور که درجدول فوق دیده می شود در سه گام مقادیرF بدست آمده معنی دار است (01/0P) ؛بنابراین مدل در سه گام به صورت معنی دار جلورفته و با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی از نظر آماری معنی دار است و متغیرهای پیش بین (مؤلفه های هوش هیجانی) قدرت پیش بینی متغیر ملاک (رضایت مندی زناشویی معلمان) را دارند؛ بنابراین مجاز به تحلیل و گزارش نتایج رگرسیون می باشیم. جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده رضایت مندی زناشویی از بین متغیرهای پیش بینی کننده ، نتایج رگرسیون با روش گام به گام گزارش شده است.
جدول 4-11 – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
مدل
ضریب غیر استاندارد(b)
خطای معیار
ضرایب استاندارد B
T
سطح معنی داری
1
مقدار ثابت
03/88
54/6
46/13
01/0
شادمانی
26/2
27/0
501/0
03/10
01/0
2
مقدار ثابت
84/84
62/6
82/12
01/0
شادمانی
95/1
40/0
364/0
84/4
01/0
حل مساله
93/0
38/0
183/0
44/2
02/0
3
مقدار ثابت
52/88
75/6
11/13
01/0
شادمانی
14/2
41/0
400/0
25/5
01/0
حل مساله
5/1
45/0
296/0
34/3
01/0
همدلی
89/0
38/0
183/0
35/2
02/0
با توجه به نتایج جدول 4-11 در مدل اول شادمانی با مقدار B استاندارد 501/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر شادمانی 69/2 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد در شادمانی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 69/2 افزایش می یابد .
(شادمانی) 69/2 + 03/88 = رضایت مندی زناشویی
در مدل دوم شادمانی با مقدار B استاندارد 364/0 و حل مساله با مقدار B استاندارد 183/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر شادمانی 95/1 و حل مساله 93/0 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد شادمانی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 95/1 و با افزایش یک واحد حل مساله ، رضایت مندی زناشویی به میزان 93/0 افزایش می یابد .
(حل مساله) 93/0+ (شادمانی)95/1 + 84/84 = رضایت مندی زناشویی
در مدل سوم شادمانی با مقدار B استاندارد 400/0 ، حل مساله با مقدار B استاندارد 296/0 و همدلی با مقدار B استاندارد 183/0 به طور مستقیم بر رضایت مندی زناشویی اثر داشته و متغیر شادمانی 14/2 ، حل مساله 5/1 و همدلی 89/0 تغییرات رضایت مندی زناشویی راپیش بینی می کند . به عبارتی دیگر با افزایش یک واحد شادمانی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 14/2 ، با افزایش یک واحد حل مساله ، رضایت مندی زناشویی به میزان 5/1 و با افزایش یک واحد همدلی ، رضایت مندی زناشویی به میزان 89/0 افزایش می یابد .(همدلی) 89/0+ (حل مساله) 5/1+ (شادمانی)14/1 + 52/88 = رضایت مندی زناشویی
فرضیه 3 : بین هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان رابطه وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید