رفتارهای اخلاقی و آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.
6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.
7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.
8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .
1-5) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق برروی آن قرار داده می‌شود، چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته توصیف شده وکامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع(پیشینه تحقیق)، فراهم آمده است. در این مرحله آشکار می‌شود که برای پیدا کردن راه‌حل‌های مسئله ابتدا پژوهشگر باید مسئله را بشناسد و سپس متغیرهایی را که در مسئله نقش دارند معین کند. سپس باید شبکه ارتباطات بین متغیرها (مدل تحقیق) به درستی بنا شود، به نحوی که بتوان زمینه‌های مربوط را ایجاد و سپس آزمون کرد، بر پایه نتایج آزمون فزضیه‌ها، معلوم می‌شود که تاچه اندازه از طریق یافته‌های تحقیق بتوان مسئله راحل نمود. از این رو چارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق است. چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان‌شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش بااهمیت تشخیص داده شده‌اند.( سکاران،1390،94) با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تعهدسازمانی کارمندان آموزش و پرورش و این که کاهش تعهد می‌تواند ناشی از عدم رضایت شغلی یا رفتارهای اخلاقی همکاران باشد، در این تحقیق به بررسی رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی (از جنبه‌های؛ رضایت از دستمزد، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل) و تأثیر آن‌ها بر تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت می‌پردازد. در این تحقیق تعهدسازمانی متغیر وابسته می‌باشد که از دیدگاه آلن و می‌یر مورد بررسی قرارگرفته است، در این دیدگاه تعهدسازمانی عبارت است از یک حالت روانی و نوعی تمایل نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان است و دارای سه بعد؛ عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد.(قلی‌پور،1386، 376)
1-6) مدل تحقیق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده و قراردادهای پیمانکاری

(شکل 1-1،مدل تحقیق)
Weihui • Satish • Deshpande • Xiao,2011 ) )
1-7) فرضیات تحقیق
براساس هدف های تعیین شده فرضیه های تحقیق به شکل زیر ارائه می شوند.
فرضیه اصلی1: رفتار اخلاقی همکاران بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .
فرضیه اصلی 2: رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیردارد .
فرضیه فرعی اول: رضایت از دستمزد بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .
فرضیه فرعی دوم: رضایت از همکاران برتعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .
فرضیه فرعی سوم: رضایت از کارفرما بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .
فرضیه فرعی چهارم: رضایت از شغل بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .
1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-8-1) متغیروابسته
تعهدسازمانی : تعهد سازمانی که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است، تعاریف متعددی دارد. از دیدگاه آلن و می‌یر دارای سه بعد می‌باشد:
1-تعهدعاطفی:
این نوع تعهد در بر دارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می‌ باشد . به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می‌کنند.
2-تعهدمستمر