رفتارهای شهروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی

دانلود پایان نامه

به نظر می رسد یکی از اصلی ترین محدودیت های تحقیق این است که مدیریان در شرایط مختلف و با توجه به وضعیت حاکم و زیردستان خود سبک های رهبری متناسب با آن وضعیت را دارند و لذا نمی توان گفته که مدیر حتماً درای یک سبک رهبری خاص است و لذا این می تواند بر نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد.
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
برای تحقیقات بعدی پیشنهاد می گردد ابتدا تحقیقی در جهت سنجش سبک رهبری مدیران صدا وسیمای استان انجام گیرد و در مرحله بعد تاثیر سایر سبک های رهبری بر توانمند سازی واعتماد سازمانی بررسی گردد.
منابع و ماخذ
آقایار، سیروس (1386) تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان، انتشارات سپاهان، چاپ اول، اصفهان.
اجاقلو، سجاد، محمدجواد (1384) بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان، جامعه‌شناسی ایران، شماره 4. صص 80-82
اسکات، سینتیا- ژافه، دنیس (1384) تواناسازی کارکنان، ترجمه‌ی مهدی ایران نژاد پاریزی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران. چاپ دوم
اسکندری، م.، موسوی، س.ا.،/ 1390/ بررسی ابعاد مفهوم اعتماد در اندیشه شهید مطهری وکاربرد آن درمدیریت سازمان ها / فصلنامه توسعه/ سال ششم/ شماره 21/ صص 73- 101.
الوانی، سیدمهدی و دانایی فرد، حسن (1380) مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت. شماره 55. ویژه‌نامه مدیریت دولتی، صص 5-27.
بلانچارد، کن – کارلوس، جان- راندولف، آلن (1384) سه کلید توان افزایی، ترجمه‌ی فضل‌اله امینی، چاپ سوم، تهران.
جاویدی کلاته جعفر آبادی، طاهره.، ابوترابی، روزیتا.، (1389)، ” ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد)” ، مطالعات تربیتی و روان شناسی، 234-211.
جعفری، امیرقلی – محمدپور، فریده – عالم تبریز، اصغر – خدیوی، رضا (1387) راهکارهای موثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 10، شماره2، صص 80-82.
جواهری کامل، مهدی (1388) تاثیر عدالت سازمانی، رابطه‌ی رهبر-عضو، اعتماد و توانمندسازی روانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24، صص 24-7.
جواهری کامل، مهدی.، کوثر نشان، محمد.رضا.، (1388)، “بررسی رابطه بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس”، سال ششم، شماره 25، 19-34.
جهانیان، رمضان (1387) رویکردها، ابعاد و چهارچوب توانمندسازی مدیران آموزشی، پیام مدیریت، شماره 27، صص 154-131.
حسن پور، اکبر (1383) مدلی عملی برای رهبری خدمتگزار، تدبیر، شماره 153.
حضرتی، محمود – محمدی، فرشته (1389) سنجش مولفه‌های خدمتگزار در مدیران سازمان‌های دولتی (مبتنی بر تئوری ارزشمند رهبری خدمتگزار) دو ماهنامه توسعه‌ی انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 29.
حضرتی، محمود (1387) بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
خاکی، غلامرضا (1387) روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، تهران.
خنیفر، حسن – مقیمی، سیدمحمد – جندقی، غلامرضا – زروندی، نفیسه (1388) بررسی رابطه مولفه‌های اعتماد و تعهدسازمانی کارکنان (در سازمان‌های جهاد کشاورزی و آموزشی و پرورشی قم). نشریه مدیریت دولتی. دوره 1. شماره2.
دانایی فرد، حسن (1381) اعتماد به دولت، بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی، مدیریت و توسعه، شماره 13.
رضائیان ، علی(1390)”سازمان ومدیریت “انتشارات سمت.
رضاییان، علی – رحیمی، فرج‌اله (1387) بررسی تاثیرگذاری عدالت رویه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی، چشم‌انداز مدیریت، شماره 29.