رفتار سازمانی کارکنان و جمعیت هلال احمر

دانلود پایان نامه

تعیین و شناخت ارتباط بین استرس شغلی و کاهش حس نوع دوستی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی)
تعیین و شناخت ارتباط بین استرس شغلی با کاهش حس وظیفه شناسی میان کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی)
تعیین و شناخت ارتباط بین استرس شغلی با حس فضیلت مدنی میان کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی)
تعیین و شناخت ارتباط بین استرس باکاهش ادب و نزاکت در میان کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی)
6-1 فرضیات
1-6-1 فرضیه اصلی
استرس شغلی با رفتار سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی) ارتباط معنا داری دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی
استرس شغلی با کاهش حس نوع دوستی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر(ستاد مرکزی) ارتباط معنا داری دارد.
استرس شغلی با کاهش حس وظیفه شناسی میان کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی) ارتباط معنا داری دارد. .
استرس شغلی با کاهش حس فضیلت مدنی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر(ستاد مرکزی) ارتباط معنا داری دارد.
استرس شغلی با کاهش ادب و نزاکت کارکنان جمعیت هلال احمر(ستاد مرکزی) ارتباط معنا داری دارد.
1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق
استرس شغلی: استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند.
رفتار سازمانی: مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوند.
وظیفه شناسی : رفتارهایی هستند که فرد را در انجام وظایف خود در حدی بالاتر از سطوح مورد انتظار هدایت می کنند.
ادب و نزاکت : رفتارهای مؤدبانه ای هستند که از ایجاد مسأله و مشکل در محل کار جلوگیری می کنند.
نوع دوستی : رفتارهای یاری دهنده ای هستند که توسط یک فرد و به منظور کمک به کارکنان انجام می شود و در ارتباط با وظایف و مسایل سازمانی ویژه است
فضیلت مدنی: رفتار متمدنانه و نکویی توام با جوانمردی که سر منشا و الگویی مناسب برای دیگر رفتارها باشد.
1-8 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
استرس شغلی: مجموعه فعالیت هایی است که در ارتباط با محیط کاری، همکاران، ساختار ها و فرآیند های کاری به وجود می آید. به طور ویژه در این پژوهش استرس شغلی در ارتباط با عواملی نظیر روابط کارمندان با همکاران، شرایط فیزیکی محیط، تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت، ترس از زائد شدن مهارت های کاری، در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام کار، کار بیش از حد و میزان دریافتی (حقوق و مزایا) مطرح می باشد.
رفتار سازمانی: برخی از کارهای زیر را را داوطلبانه انجام می دهم.
نوع دوستی: این متغیر به میزانی که کارکنان حاضرند تا در فعالیت های بشر دوستانه شرکت کنند بستگی دارد. این فعالیت ها ممکن است در ارتباط با کارمندان و یا سازمان مربوطه باشد. به طور ویژه اتین متغیر یا شاخص هایی نظیر آموزش مهارت های جدید به کارکنان دیگر، وقت گذاشتن برای دیگران در انجام فعالیت ها، پاسخ به سوالات آنان و. . . سنجیده می شود.
وطیفه شناسی: این متغیر به سطحی از کارکرد شخصی مطرح است که حاضر است در مقابل حقوق و دستمزد دریافتی انجام دهد و یا به عبارتی میزانی که کارمند نسبت به سازمان خود تعصب و تعلق دارد. این متغیر به میزان استفاده کارکنان از مرخصی های خود، کیفیت کاری، توجه به شرایط کاری و میزان توجه به خطا های کاری در سازمان مطرح است.