رفتار سازمانی کارکنان و سبک های رهبری مدیران

دانلود پایان نامه
سید رضا سید جوادین و همکاران (1387) در پژوهشی به با زاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز شهرستان تهران پرداخت و این تحقیق با اهداف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای سازمانی و کیفیت خدمات بود و نتیجه این تحقیق نشان داد که اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته رفتار سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات را افزایش دهد. و در مقایسه با نتایج کار حاصل می توان گفت که در این تحقیق تمرکز بیشتر در بازاریابی درونی بوده و شناسایی اقدامات درونی بر رفتار را مد نظر قرار داده است.
محمد رضا مالکی ( 1387) در پایان نامه خود به بررسی ارتباط رفتار با عوامل شغلی پرداخت و در مقایسه نتیجه کاروی می توان گفت که در تحقیق انجام گرفته عوامل شغلی مد نظر بوده است.
اکبر شریفی (1382) در تحقیقی به شناسایی مفاهیم و موضاعات مربوط به استرس شغلی و فشارهای روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش کارکنان بانک ملت پرداخت و به ارتباط معنا داری میان تعارض نقش با استرش شغلی پی برد و به این نتیجه رسید که هر چه فشار های روانی در سازمان افزایش یابد، غیبت و ترک شغل افزایش می یابد.
انگل و پری (2011) پژوهشی در زمینه تعهد سازمانی انجام دادند و نتیجه گرفته اند که تعهد سازمانی با عواملی چون سازگاری، ترک شغل، استرس و میزان عملکرد رابطه دارند اما با میزان کم کاری و غیبت از شغل رابطه ای وجود ندارد.
رابرت هاف نیچ (2011) در مقاله ای به بررسی سبک رهبری و میزان استرس در میان کارکنان کارخانه ای در ژوهانسبورگ پرداخت.
نتجه گیری وی حاکی از آن بود که بین سبک های رهبری مدیران و میزان استرس کارگران رابطه معکوس وجود دارد بدین معنا که هر چه امتیاز سبک رهبری بیشتر شود ( مشارکتی ) میزان استرس کارگران کاهش می یابد. و هرچه امتیاز سبک رهبری کمتر شود ( آمرانه ) میزان استرس کارگران افزایش می یابد. در نتیجه هر چه از سبک آمرانه به سبک مشارکتی نزدیکتر شویم میزان استرس کارگران کمتر می شود. بین سبک های رهبری چهارگانه از لحاظ تاثیر بر میزان استرس تفاوت معنی داری وجود دارد بدین معنا که کارگران زن از میزان استرس بیشتری برخوردارند. .
مالزو (2010) در تحقیقی به این نتیجه رسید که افراد برون گرا و با ثبات نسبت به افراد درون گرا و رنجور از میزان و شدت استرس شغلی کمتری برخوردارند. سن و سابقه کاری با استرس شغلی رابطه مثبت دارند. توجه به مشخصات فردی و ویژگی های شخصیتی کمک شایانی به کاهش استرس شغلی خواهد داشت.
کاپلان(2010) در تحقیقی یکی ازتعاریف بسیارارزشمندی رادر زمینه استرس ارائه داده: استرس یک رابطه اختصاصی بین شخص و محیط است که بوسیله او عامل فشارزا ارزیابی شده یا از حد امکانات او فراتررفته که موجب می‌گرددسلامتی فرد در معرض خطر قرار گیرد.
کاتلین دال (2009) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی با تاثیر استرس به این نتیجه دست یافته است که بین استرس و تعهد رابطه ای وجود ندارد ودر این تحقیق وی استرس را بعنوان عامل واسط در نظر گرفته است.
چنگ (2007) بر تحقیقی که برروی پرستاران کشور تایوان انجام داده است به این نتیجه رسیده است که استرس برروی تعهد سازمانی تاثیر داشته که آن نیز بنوبه خود برچگونگی رفتار سازمانی فرد تاثیر می گذارد
بمینستوک دمورائیل و اسمیت ( 2003 )به ارتباط رفتار با کیفیت خدمات که در مورد 49 تا از رستوران های مشهور انجام شده است پرداخت و براین نکته تأکید دارد که عامل حیاتی در یک سازمان خدماتی، کارکنان هستند مخصوصاً کارمندانی که در تماس مستقیم با مشتریان می باشند. و در مقایسه نتایج کار حاضر می توان گفت که تاثیر ارتباط رفتار بر کیفیت خدمات در این تحقیق کمرنگتر بوده چون بیشترین تاکید بر رفتار بوده است.
مورهد و گریفین (1382) در تحقیقی استرس را بعنوان عکس العمل فرد برای سازگاری نسبت به محرکی که الزامات فیزیکی و روانی گسترده ای را برای او بوجود می آورد تعریف کرده اند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
هر تحقیقی بدین منظور صورت میگیرد که بتواند از یافتههایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست میآید، تعمیم هایی را در ارتباط با گروه بزرگتری که جامعه نامیده میشود و این گروه کوچک در واقع معرفی برای آن هستند، انجام دهد، مقادیری از قبیل میانگین، میانه و انحراف معیار که در آمار توصیفی توضیح داده شدند برای مشخص کردن و ویژگیهای گروه مورد مطالعه محاسبه میشوند و شاخصها یا آمارهها نام دارند. محقق سعی دارد با استفاده از روشها و فنون ویژه از روی این شاخصها، مقادیر مربوط به ویژگیهای جامعه را که پارامتر نامیده میشوند برآورد کنند و این کار را به گونهای انجام دهد که دارای اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد. محاسبه پارامترهای مربوط به جامعه مورد مطالعه و بیان تعمیمهای لازم را استنباط آماری میگویند.
از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نمیتواند به تک تک رویدادها و یا افراد تشکیل دهنده جامعه مورد نظر دسترسی داشته باشد، لذا بهرهگیری از روشها و فنون خاصی که استنباط آماری بر آنها استوارند ضرورت پیدا میکند در بسیاری از مطالعات، حتی اگر امکان دستیابی به واحدهای اجزاء جامعه نیز میسر باشد ملاحظات اقتصادی و مسئله زمان نیز عواملی مهمی هستند که محقق را وارد میکنند با مطالعه نمونهای از جامعه به استنتاج و تعمیمهای لازم بپردازد.
3-2 روش تحقیق
معمولا محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن به عمل آمده است. از نظر ماهیت می توان روش تحقیق را به روش های تاریخی، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد. همچنین از لحاظ هدف به سه دسته شامل تحقیق کاربردی، بنیادی و عملی تقسیم بندی نمود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی و از نظر مکانی دارای خصوصیات کتابخانه ای و میدانی است (پیمایشی) به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق، مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت و در مرحله میدانی به قصد جمع آوری داده های مورد نیاز پرسش- نامه تنظیم و اجرا گردید و سوالات تحقیق از نوع توصیفی است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده ها ی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی می شود.
جامعه آماری در این پژوهش کارکنان ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر ایران می باشد که تعداد آنها 420 نفر می باشد.
3-4 نمونه آماری
نمونه گیری ابزاری تحقیقی است و آن را می توان جزئی از روش تحقیق تلقی کرد که کار را تسهیل