رهبری خدمتگزار و تحلیل استنباطی

دانلود پایان نامه

= تعدادسوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
3-2) جدول درصد آلفای کرونباخ
متغیر
شماره سوالات
درصد
رهبری خدمتگزار
28-1
930/0
اعتماد سازمانی
38-29
831/0
توانمند سازی
39-50
890/0
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که تمامی متغیر ها دارای ضریب پایایی بالاتر از 7/0 می باشند ولذا می توان گفت که متغیرها دارای پایایی مورد قبول می باشند.
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد.استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد .به یک مجموعه از مفاهیم وروشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن ،خلاصه کردن،تهیه جدول،رسم نمودار وتوصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود.(خاکی،1387) آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا درواقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی وتوصیف می گردد. در این تحقیق در مرحله اول تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک های آمارتوصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود. گام بعدی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتکنیک های آمار استنباطی می باشد.در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. روش مورد استفاده در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها رگرسیون سلسله مراتبی می باشد. دلیل استفاده از این روش جهت آزمون فرضیه ها وجود متغیر های تعدیل گر با مقیاس های رتبه ای می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار 19 SPSS تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان