روانشناسی بالینی و مشارکت کارکنان

دانلود پایان نامه
تضمین حقوق مزدی 1
پیگیری نتیجه هایی که بعلت تلاشهای مشارکت جویانه ایجاد میشوند . بسیار مهم است که کارکنان برای حل دشوارها ، پیگیری و پایداری از خود بروز دهند زیرا دگرگون کردن پیوندهای انسانی در سازمان یک عامل پیچیده است و آنان که در این پیچیدگی درگیر هستند باید تا پایان کار خود از خود صبر و بردباری نشان دهند .
گاهی مدیران و زیردستان آنان در طلب راه چاره ای سریع و فوری برای دشواریها هستند ولی بیشتر برنامه های بهتر کردن اوضاع کاری را نمیتوان با شتاب بانجام رساند وبرای کامیابی نیاز به پیگیری دارد تا بهره های پایداری از آن گرفته شود . دربسیاری از حالتها ، فنون مشارکت جویانه پیامدهای فوری و مثبت دارند ولی این بهتر شدنها اگر بصورت نگرش مستمر و دایم دیده نشوند بزودی حاصل مثبت آن در میان کارهای جاری از نظر پنهان خواهد ماند .
—————————
بهتر کردن سازمان و مشارکت کارکنان – مدیریت دولتی – دکتر طوسی
د : مشاوران شایسته وکاردان :
شرط دیگری که در کامیابی کوششهای مشارکت جویانه اثر دارد وجود مشاوران شایسته وکاردان است . گرچه زمینه های علمی و تجربی اینگونه افراد بسیار متنوع است اما بسیاری از آنان در قلمروهای پویایی شناسی گروه روان شناسی اجتماعی ، روانشناسی بالینی یا راهنمایی و مهارتهای مشاوره معلومات گسترده کسب کرده اند که میتواند از افراد بیرون سازمانی یا درون سازمانی باشد .
ه : برقرار بودن نگرش منظومه ای :
کوششهای بهتر کردن اوضاع کاری در سازمان بطور معمول به نگرش منظومه ای از سازمان و دشواریهای آن نیاز دارد .برپایه این نوع نگرش دگرگونیهای موجود در یک پیوند یا رویکرد سازمانی نیاز به تقویت و پشتیبانی دارند .
5- 4 : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان :
الف : از طریق ارائه پیشنهاد
ب : تصمیم گیریهای دجانبه
ج : تصمیمهای کاری نیمه مستقل
د : گروههای کنترل کیفیت
ه : جلسات غیر رسمی
و : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی
الف : یکی از راههای مشارکت کارکنان در نحوه اداره موسسه یا سازمان ویا انجام یک نوع فعالیت خاص در ارائه پیشنهاد برای بهتر کردن آنها میباشد . ارائه پیشنهاد به دو حالت صورت میگیرد .
در حالت اول : پیشنهاد به مافوق خود که از آن میتوانند بعنوان یک بازخورد در ارزیابی فعالیتهای خود استفاده نمایند .
در حالت دوم : دادن پیشنهاد به منظور انجام آسانتر فعالیتها که کارکنان در اینحالت از تخصص کاری خود استفاده میکنند .
ب : تصمیم گیریهای دوجانبه : این نوع مشارکت در آلمان و بعضی کشورهای دیگر به اجرا درآمده است که درجه خاصی از مدیریت مشارکتی است . در این نوع مشارکت نمایندگان کارکنان و مدیران بطور مشترک سیاستهایی را در سطح سازمان تعیین میکنند .1
از مزایای تصمیم گیریهای دوجانبه این است که از طریق شرکت نمایندگانشان در هیئتهای مدیره یا شوراهای کار در فرآیند مدیریت مشارکت داشته باشند .
(( به این نوع مشارکت نویسندگان مدیریت میگویند . نوفذ کار بر روابط مدیریت نیروی کار ، بطور نسبی مهمتر از شرکت نمایندگان در هیئتهای مدیرهاست )) 2
و این به آن دلیل است که در هیئتهای مدیره هر موسسه هیچگونه تصمیم و یا فعالیتی درخصوص تنظیم روابط مدیریت و کارکنان صورت نمیگرید . بطور کلی این نوع روش مشارکت در همه جای جهان دارای پاسخ دهی مناسب نیست به آن دلیل که دیدگاهها و فلسفه های فردی و فرهنگی و نیز میزان سختی یا سهولت شرایط اقتصادی در این کشورها متفاوت است .
ج : تیمهای کاری نیمه مستقل : فرم تکامل یافته طرح کار بر مبنای مشارکت هستند این نوع مشارکت در ابتدا بصورت دیدگاه بر تصمیمهای فنی و اجتماعی بود که توسط امری وتربیت بیان گردید وبعد از تکامل بصورت گروههای کاری نیمه مستقل درآمد . این نوع تیمها بصورت فرمهای کاری نیمه مستقلی هستند که برای حل مسائل موسسه مناسب هستند . اعضای این تیم مسئولیت جمعی برای بررسی مشکلات کیفیت و کمیت و روش انجام کارها را میپذیرند . در تصمیم گیریهای مهم و موثر در سازمان درباره سرمایه تکنولوژی بکار رفته در موسسه و برنامه ریزی بلند مدت فعالیت میکنند .