روانشناسی با موضوع الگوی اندازه‎گیری دختران

جدول ۲۳ـ۳٫ الگوی اندازه‎گیری در نمونه دختران

عاملنشانگرها          برآورد عامل bعاملاستاندارد‎ شده Bخطای ملاکtمجذور اتحاد چندگانه
عمل‎وری خانوادگی(گزارش نوجوون)
      پشتیبانی خونواده۶۱/۱۷۳/۰۱۴/۰۹۰/۱۱۵۳/۰
      رابطه والدـ نوجوون۷۰/۶۷۸/۰۵۲/۰۹۹/۱۲۶۰/۰
      دل‎مشغولی والدین۳۹/۲۷۳/۰۲۰/۰۸۶/۱۱۵۳/۰
      والدگری مثبت۰۲/۲۶۵/۰۲۰/۰۱۷/۱۰۴۲/۰
عمل‎وری خانوادگی (گزارش والد)
      پشتیبانی خونواده۶۵/۰۳۰/۰۱۶/۰۰۸/۴۰۹/۰
      رابطه والدـ نوجوون۲۷/۴۵۲/۰۵۹/۰۲۴/۷۲۷/۰
      دل‎مشغولی والدین۴۹/۴۸۷/۰۴۰/۰۳۳/۱۱۷۶/۰
      والدگری مثبت۲۴/۱۵۶/۰۱۶/۰۸۰/۷۳۲/۰
عمل‎وری مدرسه
      پیوند با مدرسه۳۴/۰۳۷/۰۰۷/۰۸۹/۴۱۴/۰
      پیوند مدرسه۴۴/۰۴۸/۰۰۷/۰۴۵/۶۲۳/۰
      پشتیبانی معلم۶۸/۰۵۹/۰۰۸/۰۰۴/۸۳۵/۰
      پشتیبانی معلم۹۲/۰۶۸/۰۱۰/۰۱۹/۹۴۶/۰
پشتیبانی همسال
      پشتیبانی  همسال۱۸۹/۱۷۷/۰۱۵/۰۹۸/۱۲۵۹/۰
      پشتیبانی همسال۲۷۵/۱۷۲/۰۱۵/۰۸۲/۱۱۵۱/۰
      پشتیبانی  همسال۳۱۸/۲۷۵/۰۱۸/۰۴۶/۱۲۵۶/۰
      پشتیبانی همسال۴۹۱/۱۷۳/۰۱۶/۰۱۱/۱۲۵۳/۰
      پشتیبانی همسال۵۹۶/۱۷۴/۰۱۶/۰۴۱/۱۲۵۵/۰
انسجام هویت
      انسجام هویت ۲۵۷/۰۵۱/۰۰۸/۰۰۷/۷۲۶/۰
      انسجام هویت ۳۶۲/۰۵۴/۰۰۸/۰۶۵/۷۲۹/۰
      انسجام هویت ۴۷۶/۰۷۰/۰۰۷/۰۲۸/۱۰۴۹/۰
      انسجام هویت ۵۶۳/۰۶۰/۰۰۷/۰۵۴/۸۳۶/۰
      انسجام هویت ۶۵۶/۰۴۶/۰۰۹/۰۴۲/۶۲۲/۰
پریشونی و گیجی هویت
      پریشونی و گیجی هویت ۳۶۳/۰۵۷/۰۰۸/۰۲۵/۸۳۲/۰
      پریشونی و گیجی هویت ۴۵۷/۰۴۵/۰۰۹/۰۴۰/۶۲۰/۰
      پریشونی و گیجی هویت ۵۶۸/۰۶۰/۰۰۸/۰۷۳/۸۳۶/۰
      پریشونی و گیجی هویت ۶۷۶/۰۵۷/۰۰۹/۰۲۸/۸۳۲/۰

 

ادامه جدول ۲۳ـ۳

مشکلات

عاملنشانگرها          برآورد عامل bعاملاستاندارد‎ شده Bخطای ملاکtمجذور اتحاد چندگانه
رفتار مشکل‎آفرین
  رفتار خشن(گزارش نوجوون)۲۳/۴۸۳/۰۲۹/۰۴۰/۱۴۶۹/۰
  رفتار نقض قانون(گزارش نوجوون)۷۵/۱۷۷/۰۱۴/۰۹۱/۱۲۵۹/۰
  مشکلات توجه(گزارش نوجوون)۷۳/۲۸۰/۰۲۰/۰۵۲/۱۳۶۳/۰
  رفتار خشن(گزارش والد)۷۹/۱۳۳/۰۳۷/۰۷۸/۴۱۱/۰
  رفتار نقض قانون(گزارش والد)۵۳/۰۳۸/۰۰۹/۰۵۷/۵۱۵/۰
مجذور خیدرجه آزادیسطح معناداریRMSEACFISRMRPGFI
۴۳/۷۲۱ ۴۱۳۰۰۰۱/۰۰۵۷/۰۰۶۴/۰؛۰۵۰/۰۹۳/۰۰۶۹/۰۶۹/۰

 

یافته های جدول ۲۳ـ۳ نشون دهنده اون هستش که کلیه  ضرایب برآورد شده راه در الگوی اندازه‎گیری دختران از دید آماری معنادارند. اندازه‎های عامل استاندارد‎شده واسه هر کدوم از نشانگرها، نشون‎دهنده قدرت بار دلیلی اونا بر متغیرهای نهفته مربوطه و مقادیر t بزرگ‎تر از ۲ معناداری این سهم رو نشون می‎دهد. اندازه‎های شاخص‎های برازندگی روشن کننده برازش مناسب الگوی اندازه‎گیریه.

 

۷ـ۳ الگوی اندازه‎گیری پسران

الگوی تحلیل دلیلی تأییدی کل متغیرها در نمونه پسران هم با بهره گرفتن از برنامه لیزرل اجرا شد. یافته های این تحلیل در جدول ۲۴ـ۳ ارائه شده.

 

جدول ۲۴ـ۳٫ الگوی اندازه‎گیری در نمونه پسران

عامل    نشانگرهابرآورد عامل bعاملاستاندارد شده Bخطای ملاکtمجذور اتحاد چندگانه
عملوری خانوادگی(گزارش نوجوون)
     پشتیبانی خونواده۳۷/۱۵۹/۰۱۵/۰۸۵/۸۳۴/۰
     رابطه والدـ نوجوون۲۶/۴۶۲/۰۴۵/۰۴۲/۹۳۸/۰
     دل‎مشغولی والدین۷۲/۱۵۴/۰۲۱/۰۰۸/۸۲۹/۰
     والدگری مثبت۳۱/۱۴۴/۰۲۰/۰۵۰/۶۲۰/۰

 

ادامه جدول ۲۴ـ۳

عامل    نشانگرهابرآورد عامل bعاملاستاندارد شده Bخطای ملاکtمجذور اتحاد چندگانه
عملوری خانوادگی(گزارش والد)
     پشتیبانی خونواده۶۰/۰۳۳/۰۱۲/۰۷۹/۴۱۱/۰
     رابطه والدـ نوجوون۳۰/۵۶۹/۰۵۰/۰۶۶/۱۰۴۸/۰
     دل‎مشغولی والدین۹۰/۳۸۲/۰۳۱/۰۷۰/۱۲۶۷/۰
     والدگری مثبت۳۵/۱۶۱/۰۱۴/۰۳۷/۹۳۸/۰
عملوری مدرسه
     پیوند با مدرسه۶۰/۰۵۹/۰۰۷/۰۰۹/۸۳۵/۰
     پیوند با مدرسه۴۷/۰۵۰/۰۰۷/۰۷۹/۶۲۵/۰
     پشتیبانی معلم۶۶/۰۵۴/۰۰۹/۰۳۱/۷۲۹/۰
     پشتیبانی معلم۷۰/۰۵۶/۰۰۹/۰۶۸/۷۳۲/۰
پشتیبانی همسال
     پشتیبانی همسال۱۰۸/۲۷۸/۰۱۵/۰۷۵/۱۳۶۱/۰
     پشتیبانی همسال۲۹۷/۱۷۷/۰۱۵/۰۴۴/۱۳۵۹/۰
     پشتیبانی همسال۳۵۸/۲۷۸/۰۱۹/۰۸۱/۱۳۶۱/۰
     پشتیبانی همسال۴۵۰/۱۵۹/۰۱۶/۰۵۵/۹۳۵/۰
     پشتیبانی همسال۵۵۸/۱۶۲/۰۱۶/۰۱۴/۱۰۳۹/۰
انسجام هویت
     انسجام هویت ۱۶۸/۰۵۶/۰۰۹/۰۹۸/۷۳۱/۰
     انسجام هویت ۲۴۹/۰۴۴/۰۰۸/۰۱۲/۶۱۹/۰
     انسجام هویت ۳۶۹/۰۶۴/۰۰۷/۰۳۱/۹۴۱/۰
     انسجام هویت ۴۷۱/۰۶۲/۰۰۸/۰۹۵/۸۳۸/۰
     انسجام هویت ۵۶۹/۰۵۷/۰۰۹/۰۱۱/۸۳۲/۰
پریشونی و گیجی هویت
     پریشونی و گیجی هویت ۱۶۰/۰۵۹/۰۰۷/۰۰۵/۸۳۵/۰
     پریشونی و گیجی هویت ۲۶۴/۰۴۶/۰۱۰/۰۲۰/۶۲۱/۰
     پریشونی و گیجی هویت ۳۶۴/۰۵۴/۰۰۹/۰۳۶/۷۳۰/۰
     پریشونی و گیجی هویت ۴۷۴/۰۵۲/۰۱۱/۰۰۴/۷۲۷/۰
رفتار مشکل آفرین
 رفتار خشن(گزارش نوجوون)۷۸/۴۹۲/۰۲۸/۰۸۵/۱۶۸۴/۰
 رفتار نقض قانون(گزارش نوجوون)۹۴/۱۷۵/۰۱۵/۰۰۵/۱۳۵۷/۰
 مشکلات توجه(گزارش نوجوون)۲۷/۲۶۹/۰۲۰/۰۵۶/۱۱۴۷/۰
 رفتار خشن(گزارش والد)۴۰/۱۳۱/۰۳۰/۰۶۸/۴۰۹/۰
 رفتار نقض قانون(گزارش والد)۳۲/۰۲۳/۰۰۹/۰۵۰/۳۰۵/۰

 

ادامه جدول ۲۴ـ۳

مجذور خیدرجه آزادیسطح معناداریRMSEACFISRMRPGFI
۶۱/۸۳۲۴۱۳۰۰۰۱/۰۰۶۴/۰۰۷۰/۰؛۰۵۸/۰۸۸/۰۰۷۹/۰۶۸/۰

 

همون‎طور که در جدول ۲۴ـ۳ نشون داده شده، کلیه ضرایب برآورد شده راه در الگوی اندازه ـ گیری پسران از دید آماری معنادارند. اندازه‎های عامل استاندارد‎شده واسه هر کدوم از نشانگرها، نشون‎دهنده قدرت بار دلیلی اونا بر متغیرهای نهفته مربوطه و مقادیر t بزرگ‎تر از ۲ معناداری این سهم رو نشون می‎دهد. اندازه‎های شاخص‎های برازندگی روشن کننده برازش قابل قبول الگوی اندازه‎گیریه.

از اونجا که الگوی اندازه‎گیری واسه نمونه کلی، نمونه دختران و نمونه پسران با داده‎ها برازش مناسب و یا قابل قبولی داشتن، در مرحله بعد الگوی ساختاری اونا مورد برازش قرار گرفت که در فصل چهارم به اونا می پردازیم. در شکل ۲ـ۳، الگوی پیشنهادی تحقیق همراه با متغیرهای مشاهده‎شده هر کدوم از متغیرهای نهفته به تصویر کشیده شده.

 

عمل‎وری خانوادگی( گزارش نوجوون)
عمل‎وری خانوادگی( گزارش والد)

 

عمل‎وری مدرسه
پشتیبانی همسال
انسجام هویت
پریشونی و گیجی هویت
رفتار مشکل‎آفرین

 

       شکل ۲-۳٫ الگوی پیشنهادی تحقیق همراه با متغیرهای مشاهده‎شده هر کدوم از متغیرهای نهفته