روانشناسی کودکان استثنایی و اختلال نارسایی توجه

دانلود پایان نامه

اسدالهی، ق و شیدایی، م و یعقوبی، محمد. (1370). میزان شدت افسردگی در مجروحین قطع نخاعی که درصد از کارافتادگی آنها از 70% بالاتر است. اصفهان : انتشارت دانشگاه علوم پزشکی.
ایمان زاده، حمیرا.(77 ـ 1376)، مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران پسران بیش فعال و مادران پسران عادی مقطع ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بارکلی، راسل .(2002). اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، فعالیتهای زندگی و پیامدهای تندرستی. ترجمه منوچهر علی یارزنجانی.(1386). تعلیم و تربیت استثنایی، 66، خرداد ماه.
بختیاری، پروین،(1379)،بررسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.
بنی جمال واحدی شکوه السات،احدی حسن،(1370)،بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.
بهرامی احسان هادی،(1381)،بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره1،ص181-199 .
برهانی ، حسین. (1376). بهداشت خانواده. پیام زن، دوره6، شماره 68 ،آبان ماه .
بک، آرون تی. شناخت درمانی و مشکلات روانی. ترجمه مهدی قراچه داغی .(1369). چاپ اول، تهران : نشر ویس.
بلوم کویست، مایکل، ال . مهارتهای سازگار با کودکان ناسازگاری. ترجمه جواد علاقبند راد . (1383). چاپ اول، تهران : نشر سینا.
بیرو، آلن. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. (1366). تهران : انتشارات موسسه کیهان.
پورافکاری، نصرت ا… (1373). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمینه های وابسته. جلد اول و دوم، تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.
پورسلطانی زرندی، حسین. (1380 ) مقایسه سلامت عمومی جانبازان و معلولین جسمی ورزشکار و غیر ورزشکار ایرانی، دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران : انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
تقدیسی، محمد حسین. (1365). مطالعه چگونگی سازگاری اجتماعی معلولین مرکز توانبخشی جانبازان انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضع آن. تهران : انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
تقوی، محمدرضا. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی، مجله روانشناسی، جلد 5، شماره 4.
تهرانیدوست، م، ز.. شهریور و محمودی، ج (1387). بررسی تأثیر آموزش تربیت سازنده روی والدین کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه. مجله روانشناسی؛ سال چهاردهم، ش4.
حسینی، سید ابوالقاسم. (1364). بررسی مقدماتی اصول روانشناسی اسلامی. جلد اول، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ص 18.
حسینی، سید علیاکبر. (1364). نقش اخلاق و مذهب در تحکیم مبانی بهداشت روانی، مجله علوم اجتماعی و انسانی، صص 111-99.
خدایاری فرد، محمد؛ غباری نباب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن. (1380). گستره پژوهشهای روان‌شناختی در حوزه دین، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره 4، صص 53-45.
رحیمی نیا ، یوسفعلی (1384) اصول ایمنی و سلامت در محیط کار ، تهران. انتشارات اعظم
رحیمی نژاد، عباس،پاک نژادمحسن،(1383)،ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان و نوجوانان، خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.
سانتراک، جان دبیلو. (1385). ترجمه مهرداد فیروزبخت، زمینه روان‌شناسی. تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، صص 219-218.
ساعتچی، محمود. (1374). مشاوره و روان درمانی- نظریهها و راهبردها، ناشر: مؤسسه نشر ویرایش، چاپ اول، شهریور، ص 112.
سامانی، سیامک. (1386). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 13، شماره 4، صص 365-359.
شاملو، سعید. (1382). بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ شانزدهم، صص 191-190.