روایی همگرا و روایی واگرا و روش حداقل مربعات جزئی

دانلود پایان نامه

در این پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل استفاده‌شده است. برای این منظور از نسخه دوم نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. در ادامه فصل نتایج حاصل از این نرم‌افزار تشریح می‌گردند.
4-3-1- برازش مدل با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS
به‌منظور اجرای مدل، متغیر پیچیدگی کار با (TC)، متغیر تغییر شغل با (TI)، متغیر اهمیت مشتری با (CI)، متغیر رفتار ناکارآمد حسابرس با (DAB)، متغیر استقلال با (IN) و متغیر فشار بودجه زمانی با (TBP) نشان داده می‌شوند. به‌طورکلی تجزیه‌وتحلیل با استفاده از روش PLS از دو بخش مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری تشکیل‌شده است، متغیرهای مدل در دودسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیم‌بندی می‌شوند که متغیرهای پنهان نیز در سطوح مختلف به‌کاربرده شده‌اند. بخش مدل اندازه‌گیری شامل سؤالات (شاخص‌ها) هر بُعد همراه با آن بُعد است و روابط میان سؤالات و ابعاد در این بخش مورد تجزیه‌وتحلیل قرارمیگیرد. بخش مدل ساختاری نیز حاوی تمامی سازه‌های مطرح در مدل اصلی پژوهش است و میزان همبستگی سازه‌ها و روابط میان آن‌ها در این قسمت مورد تمرکز و توجه واقع می‌شود (Kline, 2010). بدین ترتیب در ادامه به ارزیابی و برازش دو بخش اندازه‌گیری و ساختاری مدل می‌پردازیم.
4-3-1-1- برازش مدل‌های اندازه‌گیری
جهت سنجش برازش مدل اندازه‌گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی، شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب است. روایی همگرا میزان همبستگی یک سازه با شاخص‌های خود را نشان داده و روایی واگرا نیز میزان رابطه یک سازه با شاخص‌هایش در مقایسه با رابطه آن سازه با سایر سازه‌ها است.
4-3-1-1-1- سنجش بارهای عاملی سنجه‌ها
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص‌های یک سازه با آن سازه، محاسبه و مقدار مناسب آن برابر و یا بیشتر از 4/0 می‌باشد (Hulland, 1999). درواقع بار عاملی بیانگر این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص‌های آن از واریانس خطای اندازه‌گیری آن سازه بیشتر بوده است. بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل در جدول (4-5) نشان داده‌شده است. ضمن اینکه در پژوهش بارهای عاملی به همراه آزمون Cross Loadings گزارش‌شده است.
جدول 4-5- بارهای عاملی سنجه‌های پژوهش (آزمون Cross Loadings)
TBP
(Time Budget Pressure)
IN
(Independence)
DB
(Dysfunctional Behaviour)
CI
(Client Importance)
TI
(Turnover Intention)
TC
(Task Complexity)
TC1
2/0