روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری و میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

ابعاد متغیرها
شماره سئوالات
بانکداری الکترونیک
اینترنت
1 تا 17
خودپرداز
18 تا 34
پایانه های فروش
35 تا 42
تلفن بانک
43 تا 50
تلفن همراه
51 تا 61
رضایت مشتریان
62 تا 70
لازم به ذکر است که جهت پاسخ به تمامی سئوالات از طیف پنجگانه لیکرت استفاده شد. به این ترتیب که امتیاز 5 به کاملاً موافق ، امتیاز 4 به موافق ، امتیاز 3 به نه موافق نه مخالف، امتیاز 2 به مخالف و امتیاز 1 به کاملاً مخالف داده می شود.
3-4)روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
پیش از اطمینان نهایی به ابزار های اندازه گیری وبه کار گیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کار گیری ابزار مورد نظر ویا پایا بودن آن پیدا کند ،در واقع روایی وپایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزارسنجش از جمله پرسشنامه باید دارا باشد.
3-4-1)روایی
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ؛ یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد (حافظ نیا ،1386،ص155).
برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است . برای سنجش این نوع روایی از نظرات جمعی از متخصصان ، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد که در این مرحله پرسشنامه ها با هم گرایی زیادی میان نظرات این متخصصان ، تأیید شد و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان ویژگی مورد نظر پژوهشگران را می سنجد.
3-4-2)پایایی
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقّت ،و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله ی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرارگیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود ؛ به عبارت دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا ،1386،ص155) .
برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی”استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند .ضریب پایایی صفر معرّف عدم پایایی و ضریب پایایی یک ، معرّف پایایی کامل است ( خاکی ، 1382، ص 245 ) .
در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . چراکه تقریباً در همه موارد ، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران ،1381،ص229) . در این روش ، اگر ضریب آلفا کمتر از 60% باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود ، دامنه 70% قابل قبول و بیش از 80% خوب تلقی می شود (سکاران ،1381،ص385) . با توجه به موارد مذکور میزان آلفای کرونباخ متغیرها با استفاده ازپرسشنامه بصورت زیر بدست آمد.
جدول 3-2) ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به متغیر ها