روشهای آماری و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

در این فصل، ابتدا روش انجام پژوهش، فرضیههای پژوهش و متغیرهای پژوهش شامل سه دسته متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تشریح شدند. سپس، قلمرو پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، روش تجزیه و تحلیل دادهها، و روشهای آماری تشریح گردید. در فصل بعد
به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
دادهها
4-1- مقدمه
در فصل قبل که اختصاص به روش پژوهش داشت، فرضیههای پژوهش، تعریف متغیرها، جامعه و نمونه آماری و روشهای آماری شرح داده شد. این فصل اختصاص به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه پژوهش دارد.
پس از بررسی متون و پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، پرسشنامهای بر اساس این مطالعات تنظیم شد. پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری دادههای پژوهش، شامل چند قمست سؤال بود. در توضیحات پرسشنامه، ضمن تشریح اهداف پژوهش و اهمیت آن، به آزمودنیها اطمینان لازم در مورد محرمانه بودن پاسخ‏های آنها داده شد تا با حسن نیت و اعتماد بیشتری پرسشنامه را تکمیل نمایند. در مجموع تعداد 93 پرسشنامه تکمیل گردید که بر اساس اطلاعات استخراج شده از آنها، فرضیه های پژوهش آزمون خواهند شد.
4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در جدول 4-1 آمار توصیفی مربوط به پاسخدهندگانی که پرسشنامه را تکمیل نموده‏اند ارائه شده است. همانطور که ملاحظه میشود از مجموع 93 پاسخ دهنده، تعداد 87 نفر مرد (معادل 5/93 درصد) و 6 نفر زن (معادل 5/6 درصد) بودهاند. به پاسخ دهندگان مرد عدد 1 و به پاسخ دهدگان زن عدد صفر اختصاص داده شده بود. میانگین این متغیر برابر 93/0 و مد آن نیز برابر 1 (جنسیت مرد) میباشد. مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان به چهار گروه دکترا، فوق لیسانس، لیسانس و دیپلم تقسیم شده است. بیشترین فراوانی مربوط به مدرک لیسانس با 2/60 درصد از پاسخ دهندگان و کمترین فراوانی مربوط به مدرک دکترا با درصد 5/7 میباشد. رشته تحصیلی پاسخ دهندگان نیز به ترتیب شامل 4/77 درصد حسابداری، 4/19 درصد مدیریت و 2/3 درصد اقتصاد میباشد. ردههای شغلی نیز شامل سه رده مدیریتی برابر 3/18 درصد پاسخدهندگان، حسابدار ارشد و روسای حسابداری برابر 7/52 درصد پاسخدهندگان، و حسابدار برابر 29 درصد پاسخ‏دهندگان میباشد. مد هر کدام از متغیرها بیشترین فراوانی مشاهده شده از طبقههای مختلف متغیرها را نشان میدهد. انحراف معیار نیاز بیانگر پراکندگی آنها میباشد.
جدول 4-1- اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان
متغیر
طبقهبندی
تعداد
مشاهدات
درصد
%
میانگین متغیر
مد
انحراف معیار
جنسیت