روشهای آماری مورد استفاده و سرمایه گذاری خارجی

دانلود پایان نامه

تقی زاده (1389) در تحقیقی با عنوان “عملکرد مناطق آزاد تجاری _صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه ” انجام داد که نتایج نشان داد با بررسی روند شاخص هایی نظیر صادرات و واردات ، جذب سرمایه گذاری واقعی و خارجی ، ایجاد اشتغال و ترانزیت کالا در چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه نسبت به سال های قبل و برنامه سوم حاکی از این است که عملکرد این مناطق با اهداف و وظایف اصلی آنها فاصله زیادی داشته است و این مناطق به ویژه در سال های اخیر به پایانه ای برای واردات کالاهای لوکس تبدیل شده اند و اهدافی نظیر پردازش صادرات ، جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب فناوری کمتر محقق شده است.
فاضل(1371) در تحقیقی با عنوان ” نقش مناطق آزاد تجاری در جلب سرمایه های خارجی ” سه منطقه آزاد تجاری کیش ، قشم و چابهار را مورد بررسی قرار داده است و نتایج ذیل را از این پژوهش استخراج نموده است . منطقه آزاد کیش می بایست بر اساس مدل سیاحتی_تجاری با تاکید بر جنبه های سیاحتی برای توسعه و سرمایه گذاری معرفی گردد .
_ منطقه آزاد قشم مدل صنعتی_تجاری با تاکید بر محور قرار گرفتن فعالیت های صنعتی مطرح شود.
_ برای منطقه آزاد چابهار ، مدل تجاری_صنعتی که تجارت نقش اساسی را در توسعه منطقه ایفاء خواهد نمود مورد توجه قرار گیرد .
2-8-2- مروری بر تحقیقات خارجی
هامادا(1974) نخستین چارچوب نظری را برای تجزیه و تحلیل مفهوم اقتصادی منطقه آزاد گمرگی ارائه نمود . منطقه ای که ماموریتش معافیت گمرکی به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی است . وی مدل هکشر_اوهلین را در تجارت خارجی در نظر گرفته است . در این مدل با فرض مستقر نبودن صنایع داخلی در این مناطق موفقیت مناطق آزاد منوط به سرمایه گذاری خارجی است . هامادا نتیجه گرفت که شرکت ها در منطقه هایی سرمایه گذاری می کنند که مایل به پذیرش بازده سرمایه کمتر از اقتصاد داخلی باشند . وی نشان داد که حرکت سرمایه های خارجی به منطقه پردازش صادرات رفاه اقتصادی کشور میزبان را کاهش می دهد ، هدف مدل وی تعیین اشتغال و آثار رفاهی ایجاد مناطق آزاد بود .
آرادونا آگارول (2005) عملکرد مناطق پردازش صادرات شمال آسیا را در سه کشور هند ، سریلانکا و بنگلادش مقایسه نمود . در این تحقیق عواملی چون : مکان یابی مناطق ، کیفیت زیرساختها ، کیفیت حکومت ،سیاست امتیازات و ویژگیهای منطقه ، تاثیر مستقیمی بر موفقیت این گونه مناطق در سه کشور دارد .
وار(1989) در تحقیقی با عنوان “منطقه آزاد تجاری” نیز در مطالعات خود انواع پیوندها و ارتباطات مفید مناطق آزاد با اقتصاد داخلی را مورد توجه قرار داد . به طوری که این پیوندها را می توان در دو دسته پیوندهای فراز و نشیب طبقه بندی نمود . نخستین نوع این پیوندها شامل استفاده از مواد خام داخلی و همکاری بنگاه های داخلی ، ترویج تولیدات صنعتی ، فرصت های اشتغال ، انتقال دانش تکنولوژی و توسعه منطقه ای می باشد . بنگاه های داخلی برای تولید کالاهای صادراتی از سه نوع داده استفاده می نمایند : داده های واسطه ای ، کالاهای سرمایه ای و نیروی کار . پیوندهای فراز نه تنها قیمت کالاهای واسطه ای موجود را افزایش می دهند بلکه برای کالاهای تولید شده داخلی تقاضا ایجاد می نماید ، بنابراین نوع دوم پیوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلی یعنی در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد به بازار داخلی صورت می گیرد.
کاپوسامی و آنانسرمن (2011) در تحقیقی با عنوان ” ارتباط بین عملکرد صادرات و توسعه صادرات ” انجام دادند و نتایج حاکی از آن است که ارتباط مثبت و مستقیمی بین عملکرد صادراتی و توسعه صادرات وجود دارد . و اگرچه انگیزش مدیران به عنوان یک عامل مداخله گر است اما مهمترین تاثیر را بر عملکرد و توسعه صادراتی دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است ، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد، و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفهای ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد ، و هدف از تحقیق ، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است . بررسی و تحلیل نقادانه و شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی ، وظیفه ی شاخه ای از علم فلسفه است که روش شناسی خوانده می شود . (خاکی، 1384 )
پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود . از اصطلاح ” روش تحقیق ” معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. این استنباط ها گاه دارای هم پوشانی ها و وابستگی هایی هستندو در مواردی هم ” روش تحقیق ” و ” نوع تحقیق ” مترادف منظور شده اند . روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است . در این باره آمده است روش تحقیق مجموعه ای از قوائد ، ابزار و راه های معتبر ( قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است . ( خاکی 1384) . تحقیق گر به منظور پاسخ گویی به مسئله تحقیق ملزم به انتخاب یک متدولوژیو یک استراتژی کلی است ، تا به کمک اطلاعات و داده ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مسئله را پاسخ دهد .( غفاری آشتیانی 1387)
در این فصل ابتدا در باره ی روش تحقیق بحث شده است ، و سپس توضیحاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و روش جمع آوری اطلاعات و ابزارهای جمع آوری اطلاعات و نحوه ی استخراج داده ها از پرسشنامه ارائه گردیده است . در پایان به تشریح روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و سوالات پرداخته شده است .
3-2- فرایند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و براساس مسئله بیان شده ، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه ها براساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند . سپس داده های مورد نیاز برای سنجش گردآوری شده و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله ی پرسشنامه و به صورت میدانی از چند شرکت بازرگانی و تجاری مستقر در شهر بازرگان وهمچنین مدیران و مسئولان شرکتهای شهرک صنعتی شهرستان ماکو جمع آوری شده ، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS19 و Lisrel آماده گردیدند. در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه ، توضیح صفتها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه ها و ارائه مدل نهایی اقدام شد.
3-3- روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف ، کاربردی و از حیث اجراء توصیفی ( غیر آزمایشی ) با تاکید بر مدل علی است و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی به شمار می رود.
3-4- جامعه و نمونه آماری
3-4-1- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. بدیهی است اگر جامعه مورد نظر بزرگ باشد محقق ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند ( حافظ نیا، 1384).
به دلیل ماهیت تحقیق که به جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه می پردازد و از آنجایی که شرکتهای تجاری و بازرگانی داخلی و شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی بطور مستقیم در رابطه با سرمایه گذاری فعالیت میکنند،جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و مدیران واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه آزاد ماکو می باشد. که تعداد کل جامعه آماری این تحقیق 700 نفر میباشد.
3-4-2- حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر است با: 248 نفر.
نمونه گیری به روش غیر احتمالی در دسترس انجام شد و از هر 248 نفر خواسته شد تا با دقت به سوالات پاسخ دهند.